Základní informace o časopise Tunel

POSLÁNÍ

Časopis Tunel se věnuje podzemním stavbám z hlediska jejich výzkumu, vývoje, projektování a realizace. Časopis v současné podobě vznikl v roce 1991.

SPECIFIKACE

  • čtvrtletník (redakční uzávěrky v roce 2023: č. 1/24 - 15.11.2023, č. 2/24 - 2.2.24, č. 3/24 - 30.4.24, č. 4/24 - 5.8.24 a č. 1/25 - 15.11.24)
  • náklad 1 100 výtisků
  • rozsah 80 (i více) stran v celobarevné úpravě
  • jazykové mutace: česko-slovenská a anglická verze, články jsou podrobeny odpovídající jazykové korektuře  
  • od čísla 2/2008 jsou publikované články recenzovány

DISTRIBUCE

  • národní asociace ITA-AITES
  • členové exekutivy ITA-AITES
  • členské organizace CzTA, STA
  • externí odběratelé
  • více než 35 knihoven a dalších organizací

VYDAVATEL

Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s. a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES pro vlastní potřebu

 

 

Proč inzerovat A PUBLIKOVAT v časopise Tunel?

Časopis Tunel vychází v českém/slovenském a anglickém jazyce v nákladu 1100 výtisků a je prakticky jediným tunelářským časopisem, který vychází v zemích bývalé východní Evropy. Je distribuován nejen v České a Slovenské republice, ale i do řady dalších zemí.
(více)

 

 

REDAKČNÍ RADA

Složení redakční rady časopisu Tunel

Statut redakční rady časopisu Tunel

 

 

 

RECENZE

Cílem recenzního řízení je zajistit stálou odbornou úroveň časopisu a předejít případným chybám a nepřesnostem. Na základě odpovědí na recenzní otázky by měl být uveden jednoznačný závěr: zda a s jakými případnými úpravami je článek vhodný pro publikaci v časopise Tunel. Recenzent by se měl věnovat především obsahu a vypovídající schopnosti příspěvku, měl by však brát v úvahu i jeho rozsah a technické zpracování a srozumitelnost příloh. Neměl by se však detailně věnovat technickému zpracování a jeho srovnávání s pokyny pro autory. Pro každý článek je zpracován jeden nezávislý recenzní posudek. Formulář pro recenzenty si můžete stáhnout ve formátu MS Word. Redakční rada následně na základě vypracovaného recenzního posudku rozhodne o publikaci posuzovaného článku.

Vstup do zabezpečené sekce - redakční rada

 

 

REDAKCE

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8-Libeň

tel.: +420 702 062 610

e-mail: pruskova@ita-aites.cz

web: https://www.ita-aites.cz/

 

 

Vedoucí redaktor: Ing. Markéta Prušková, Ph.D.

Odborní redaktoři: doc. Dr. Ing. Jan Pruška., Ing. Pavel Šourek, RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D., Ing. Miloslav Frankovský

Grafické zpracování: Ing. Jiří Šilar DTP, Dačického 1125/8, 140 00 Praha 4-Nusle
Tisk: SERIFA, s.r.o., Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5