VÍTEJTE NA WEBU ČESKÉ TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE ITA-AITES, Z.S.

  • Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s. (dále je CzTA) je národním členem Mezinárodní tunelářské asociace ITA-AITES se sídlem v Lausanne, Švýcarsko. Jedenáct odborníků z členských organizací CzTA je zapojeno do mezinárodních pracovních skupin (Working group) asociace.
  • CzTA vznikla po rozpadu federace z Československého tunelářského komitétu založeného v roce 1982 z iniciativy podniků zúčastněných na výstavbě metra v Praze.
  • CzTA sdružuje organizace, vysokoškolská a vědecká pracoviště, firmy i jednotlivce zainteresované v podzemním stavitelství a ve vědních oborech s ním souvisejících. V současné době je registrováno 43 kolektivních a 50 individuálních členů. Je otevřenou organizací, jejímiž členy se mohou stát všichni, kteří se angažují v činnostech souvisejících s podzemním stavitelstvím.
  • CzTA svým členům zprostředkovává aktuální informace, poskytuje možnost prezentace jejich odborné činnosti z oblasti teorie i praxe a podporuje nebo pořádá vzdělávací akce (semináře, diskusní setkání apod.).
  • CzTA vydává spolu se Slovenskou tunelárskou asociáciou čtvrtletně nákladem 1100 výtisků pro své členy a další zájemce odborný časopis TUNEL , který od roku 1999 vychází v česko-/slovensko--anglické jazykové mutaci. Časopis je Radou pro vědu a výzkum při vládě ČR zařazen do seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik.
  • CzTA získala na WTC 2004 v Singapuru právo uspořádat v roce 2007 světový tunelářský kongres ITA-AITES World Tunnel Congress, který úspěšně proběhl v květnu 2007 v Praze, v hlavním městě České republiky.
  • CzTA pořádá v tříletých cyklech odborné konference s mezinárodní účastí pod názvem Podzemní stavby Praha. Poslední konference Podzemní stavby Praha 2023 se konala 29. - 31. května 2023 v Clarion Congress Hotel Prague. Konference se zúčastnilo 657 odborníků z 30 zemi světa. Příští konference Podzemní stavby Praha 2026 se uskuteční ve dnech 24. - 27. 5. 2026.
  • CzTA organizuje vlastní pracovní skupiny, jejichž činnost je zaměřena na problematiku aktuální v České republice. V současné době se jedná o pracovní skupiny pro konveční tunelování, mechanizované tunelování, pro navrhování a statiku podzemních staveb, pro odbornou výchovu a pro legislativu a technickou pomoc.
  • CzTA je zvláštní organizací, která byla zřízena rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR pro zastupování českých zájmů v Mezinárodní tunelářské organizaci ITA-AITES. CzTA je plátcem DPH a její IČO je: 4962 9972; DIČ: CZ 4962 9972.