Stanovy

Stanovy

„ČESKÉ TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE ITA-AITES, Z. S.“,

dále nazývané Asociace

 

§ 1

 

 1. Asociace nese název: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s.
 2. Sídlo Asociace je: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
 3. Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s. (zkratka CzTA) pokračuje v činnosti jako přímý následník Československého tunelářského komitétu, založeného v roce 1982 a registrovaného jako federální společnost v roce 1991.

 

§ 2

 

 1. Asociace podporuje zájmy svých členů a odborníků v podzemním stavitelství v České republice a zastupuje je v mezinárodní nevládní společnosti „International Tunnelling and Underground Space Association ITA-AITES“.
 2. Hlavní činností Ascociace je podpora rozvoje podzemního stavitelství a využívání podzemních prostor. Za tímto účelem bude Asociace zprostředkovávat vědecké poznatky, výsledky výzkumu a praktické zkušenosti ve prospěch veřejnosti a životního prostředí, bude podporovat vývoj, výzkum a rozvoj v oblasti podzemního stavitelství, provádět školení a vydávat publikace psané, obrazové i zvukové. Bude podporovat výměnu zkušeností a organizovat účast na konferencích, kongresech, výstavách, seminářích, nebo se jich zúčastňovat. Obzvláště bude podporovat mezinárodní výměnu poznatků a za tím účelem navazovat kontakty. K tomu využije zejména činnost pracovních skupin, které ustavila mezinárodní ITA-AITES.
 3. K plnění svých úkolů je Asociace oprávněna zaměstnávat zaměstnance a/nebo uzavírat příslušné smlouvy s OSVČ.
 4. K zajištění činnosti bude Asociace získávat finanční prostředky z těchto zdrojů:
  • příspěvky členů,
  • dotace,
  • podnikatelská činnost.
 5. Podnikatelská činnost Asociace je její vedlejší hospodářskou činností, která spočívá zejména ve vydávání a prodeji vlastního časopisu či odborných publikací, zpoplatněném poskytování odborných služeb v oboru podzemního stavitelství pro členy Asociace a pro odbornou veřejnost, pořádání seminářů, konferencí a odborných exkurzí. Účelem podnikatelské činnosti je podpora hlavní činnosti Asociace.
 6. Zisk z činnosti Asociace bude použit pouze pro spolkovou činnost včetně její správy.

 

§ 3

 

 1. Všechny fyzické nebo právnické osoby působící na území České republiky, stejně jako další instituce, které jsou ochotny naplňovat cíle Asociace, se mohou stát jejími členy. O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo Asociace na základě písemné žádosti.
 2. Vystoupení z Asociace je možné formou písemného oznámení doručeného Asociaci s účinností ke konci kalendářního roku. Členství dále končí úmrtím, zrušením právnické osoby bez právního nástupce nebo vyloučením, např. z důvodu neplacení členského příspěvku, z důvodu jiného závažného porušení povinností vyplývajících z členství nebo z důvodu vydání rozhodnutí o úpadku člena Asociace.
 3. O vyloučení člena rozhoduje předsednictvo. Nejpozději do 15 dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení, může vyloučený člen požádat předsednictvo, aby do programu nejbližšího valného shromáždění zařadilo bod o přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení z Asociace. Žádost o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení má odkladný účinek do rozhodnutí valného shromáždění.
 4. Čestné členství v Asociaci uděluje valné shromáždění na základě návrhu předloženého předsednictvem Asociace. Čestným členem se může stát osoba, která se mimořádně zasloužila o rozvoj podzemního stavitelství a významně přispěla k činnosti Asociace a jejího postavení ve světové tunelářské asociaci ITA-AITES. Čestní členové nemusí platit členské příspěvky a mají právo hlasovat na valném shromáždění.
 5. Členové Asociace, kteří jsou právnickými podnikatelskými subjekty, uzavírají s Asociací obchodní smlouvu o spolupráci a poskytování služeb v oboru podzemního stavitelství.
 6. Asociace vede seznam členů. Zápisy a výmazy údajů v seznamu členů provádí generální sekretář na základě doručené informace o změně skutečností nebo údajů souvisejících s členstvím v Asociaci. Seznam členů je zpřístupněn k nahlédnutí členům v sídle Asociace.

7. Členové mají povinnost platit ročně členský příspěvek schválený valným shromážděním. Při zániku členství se zaplacený členský příspěvek nevrací.

 

§ 4

 

 1. Počet hlasů členů při hlasování na valném shromáždění o změně stanov Asociace, při volbách předsedy a předsednictva, při hlasování o rozpuštění Asociace, při hlasování o rozpočtu Asociace a jeho vyhodnocení za minulé období záleží na zařazení členů do členské kategorie a je následující:

 

Členská kategorie Počet hlasů   
A – Velká dodavatelská organizace 10
B – Malá dodavatelská organizace 7
C – Velká inženýrská organizace 7
D1 – Malá inženýrská organizace 5
D2 – Malá inženýrská organizace 5
E – Škola, instituce 5
F – Jednotlivec 1
G – Důchodce, student 1

 

Při hlasování o ostatních záležitostech má každý člen Asociace jeden hlas.

Na základě písemného zmocnění je možné zastoupení při hlasování jiným členem s právem hlasovacím.

 

§ 5

Orgány Asociace jsou:

 1. valné shromáždění, které je nejvyšším orgánem Asociace,
 2. předsednictvo, které je statutárním orgánem Asociace.

 

§ 6

 

 1. Valné shromáždění se koná jednou za rok. Je svoláváno předsedou předsednictva písemnou formou nebo elektronicky čtyři týdny předem s uvedením programu. Lhůta začíná běžet odesláním pozvánky, v níž je uvedeno místo, čas a pořad zasedání.
 2. Valné shromáždění je předseda povinen svolat také v případě, je-li to žádoucí v zájmu Asociace, nebo pokud deset členů o to požádá s písemným udáním důvodů.
 3. Valné shromáždění je usnášeníschopné a způsobilé přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Asociace. Nesejde-li se nadpoloviční většina členů Asociace, koná se bezprostředně poté na stejném místě náhradní valné shromáždění, které je usnášeníschopné bez ohledu na počet přítomných členů.
 4. Závěry jsou přijímány hlasováním prováděným v souladu s  4 těchto stanov na základě souhlasu většiny přítomných a zastupovaných členů. Rovnost hlasů při hlasování platí jako odmítnutí. Změna stanov je možná na základě souhlasu 2/3 většiny hlasů přítomných nebo zastupovaných členů.
 5. Valné shromáždění má zejména tyto úkoly:
  a) určení hlavního zaměření činnosti Asociace,

b) schválení zprávy předsedy,
c) volbu předsednictva a předsedy,

d) schválení rozpočtu a hospodářského plánu na příští období,

e) schválení výše ročního členského příspěvku pro jednotlivé členské kategorie,

f) vyhodnocení hospodaření za minulé období a schválení výsledku hospodaření,
g) schválení návrhu změny stanov,

h) rozhodnutí o rozpuštění Asociace.

 1. O závěrech valného shromáždění se pořizuje zápis, který podepisuje předseda.

 

§ 7

 

 1. Valné shromáždění volí předsedu a šest dalších členů předsednictva. Návrh osob do funkce předsedy a dalších členů předsednictva oznamují členové Asociace generálnímu sekretáři Asociace, a to nejpozději do 10 dnů před konáním valného shromáždění. Předsednictvo pak ze svých členů zvolí místopředsedu.
 2. Předseda a předsednictvo se volí na čtyři roky. Znovuzvolení je možné.
  Po uplynutí volebního období zůstávají předseda a členové předsednictva ve funkci až do nových voleb.
 3. Podepisování za Asociaci se děje tak, že k vytištěnému či nadepsanému jménu Asociace připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda předsednictva nebo generální sekretář.
 4. Předsednictvo je usnášeníschopné za přítomnosti nejméně čtyř členů. Předsednictvo přijímá usnesení buď na schůzi většinou hlasů, nebo písemným prohlášením. V nutných případech stačí telefonické, písemné nebo e-mailové vyjádření.
 5. Předsednictvo uzavírá dohody jménem Asociace, spravuje její majetek.
 6. Dojde-li v průběhu funkčního období k zániku členství člena předsednictva, může předsednictvo pro období do příštího valného shromáždění kooptovat jiného člena Asociace.
 7. Předsednictvo pracuje (z titulu čestného úřadu) na základě dobrovolnosti (bezplatně). Má nárok na úhradu nutných výdajů spojených se svou činností.
 8. Předsednictvo zřizuje sekretariát. Sekretariát vede generální sekretář jmenovaný předsednictvem. Předsednictvo kooptuje generálního sekretáře jako člena předsednictva s hlasem poradním. S generálním sekretářem je uzavřena smlouva podle ustanovení občanského zákoníku a je vybaven generální plnou mocí pro jednání za Asociaci.

 

§ 8

 

 1. Valné shromáždění může ustavit pracovní skupiny na pomoc předsednictvu, zejména pro řešení vědeckotechnických a obchodních záležitostí.

 

§ 9

 

 1. Valné shromáždění může rozpustit Asociaci 3/4 většinou hlasů přítomných a zastupovaných členů, pokud je návrh na rozpuštění na programu Valného shromáždění.

 

 1. Likvidaci v souladu s ust. § 269 a násl. občanského zákoníku provede předsednictvo, pokud valné shromáždění nejmenuje jiné likvidátory. Valné shromáždění rozhodne o tom, jak bude naloženo se zbylým majetkem Asociace po uhrazení všech pohledávek.

 

§ 10

 

 1. Tyto stanovy Asociace byly doručeny spolkovému rejstříku podle z. č. 304/2013 Sb., a jsou v úplném znění uloženy v sídle Asociace.
 2. Toto úplné znění stanov nahrazuje s účinností ke dni svého schválení v plném rozsahu všechna znění předchozí.
 3. Tyto stanovy Asociace byly schváleny valným shromážděním dne 30. září 2020.