Pokyny autorům

ČESKÁ A SLOVENSKÁ TUNELÁŘSKÁ ASOCIACE ITA-AITES, z. s.

Závazné pokyny autorům

pro zpracování a předávání příspěvků do časopisu TUNEL (říjen 2021)

(ke stažení zde)

1. Základní pokyny pro autory

Autor je odpovědný za obsah podaného článku či příspěvku, za faktickou i formální správnost. Názory autora se nemusí ztotožňovat s názory vydavatele.

Autor je odpovědný za původnost obsahu článku. Přihlášené články nesmí být publikovány v jiných časopisech, ani nesmí být v jiných časopisech podány k tisku (případně je nutné dodat adekvátní vysvětlení).

Autor musí mít k článkům autorská práva a autor odpovídá za respektování autorských práv. Příspěvek, předaný redakci, ani žádná jeho část (např. fotografie, obrázky, tabulky atd.) nesmí být v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění platných předpisů.

Autor souhlasí s publikováním svého článku v tištěné i elektronické formě časopisu. Časopis je volně dostupný, tudíž jeho obsah mohou uživatelé používat bez poplatků. Články budou dostupné v databázi časopisu po neomezenou dobu.

Každý autor je povinen vyplnit Prohlášení autorů o původnosti příspěvku, které mu bude zasláno spolu s požadavky na zpracování článku. Článek je nutné zaslat do redakce v českém/slovenském jazyce.  Redakce vítá, pokud autor současně s českým textem předá i jeho kvalitní překlad do angličtiny – případné dodání anglického textu je vhodné až po definitivním odsouhlasení textu redakční radou.

2. Schvalovací a recenzní řízení článků

Články jsou před zveřejněním zpřístupněny všem členům redakční rady (zabezpečená webová sekce). Členové redakční rady provádí kontrolu podaných článků, názory členů redakční rady jsou diskutovány na pravidelných schůzkách (4 x ročně). Každý článek je podrobně posuzován minimálně jedním nezávislým recenzentem, který hodnotí obsah, odbornou úroveň a kvalitu zpracování příspěvků. Otištění článku může být z různých důvodů odmítnuto (negativní recenzní posudek, nejasná autorská práva, otištění článku v jiném časopise atd.).

3. Pokyny pro přípravu článků
3.1 Požadavky na zpracování a členění textu

Formátování textu a další požadavky na zpracování jsou uvedeny v samostatném souboruVzor formátování článku do časopisu Tunel“.

Rozsah textu – max. 8 stran včetně tabulek, jmen autorů, literatury, seznamu obrázků za textem - nutno dodržovat. Text by měl být odborně výstižný, přiměřeně stručný bez opakování obecně známých informací či údajů.

Článek nesmí být psaný tzv. ich-formou nebo wir-formou (1. osoba jednotného či množného čísla).

Redakce žádá autory, aby v textu nepoužívali automatické odkazy na obrázky a literaturu.

Důležité – v textu žlutě podbarvit všechny vzorce, výrazy s indexy, písmena řecké abecedy a různé technické znaky – např. m3, Æ. V textu uvádět a umisťovat odvolávky na grafické přílohy: (obr. 1; tab. 1; graf 1) a i na použitou literaturu.

3.2 Požadavky na grafické přílohy - kreslené obrázky a grafy

Přílohy je nutno očíslovat v souladu se seznamem uvedeným na konci textu článku. Maximum obrázků je 12 ks včetně všech grafů a schémat. Více obrázků nelze v jednom článku publikovat. Dohodnutou výjimkou může být výměna rozsahu textu (snížení) za rozsah obrázků (rozšíření).

Obrazové přílohy musí být očíslovány shodně se seznamem příloh za textem článku. Na všechny obrázky musí být v textu odkaz.

Při přípravě grafických příloh musí autor prověřit přehlednost a čitelnost zobrazených údajů při proporcionálním zmenšení obrázku na šířku textového sloupce, tj. na šířku 90 mm (výjimečně na šířku dvou sloupců, tj. 185 mm)! Většinou nelze bez úpravy přejímat výkresy převzaté z projektové dokumentace staveb, po zmenšení a vytištění by byly v časopise nečitelné.

Vzhledem k dvoujazyčné podobě časopisu je nutné v grafických přílohách uvádět jen stručný text nebo jej nahradit odkazy s čísly nebo písmeny s uvedením odpovídajícího textu v legendě pod obrázkem. Přílohy neumožňující kvalitní tisk budou vráceny autorovi k úpravě.

Digitální podklady – optimální formát je PDF. Výkresy z AutoCADu mohou být ve formátu DXF.

3.3 Požadavky na fotografie

Digitální fotografie musí mít rozlišení min. 300 dpi.

4. Požadavky na způsob předání příspěvku

Text příspěvku (bez grafických příloh a fotografií) autor zašle e-mailem do sekretariátu CzTA nejpozději do termínu uzávěrky. Při pozdějším dodání nelze článek do příslušného čísla zařadit. Termíny uzávěrky jsou zveřejněny na www.ita-aites.cz.

Grafické přílohy je nutné zaslat samostatně do sekretariátu CzTA emailem – při zasílání elektronickou poštou by celková velikost mailu neměla překročit 10 MB. Pro větší soubory doporučujeme použít alternativní přenos dat, např. Uschovna.cz.

Adresa pro předání článků:

Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň,
e-mail: pruskova@ita-aites.cz; tel. 702 062 610

5. Vzory bibliografických citací

Používat pro zpracování přehledu použité literatury na konci článku určeného pro časopis TUNEL. Vzory vycházejí z citační normy ČSN ISO 690, která je mezinárodní.

VZORY BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ

Vzory vychází z citační normy ČSN ISO 690, která je mezinárodní.

Monografie (kniha)

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název. Vydání. Místo vydání: Vydavatel, rok vydání, rozsah stran. ISBN.

MASOPUST, J. Navrhování pažicích a základových konstrukcí. 2. vydání. Praha: Informační centrum ČKAIT, s. r. o., 2018, 220 s., ISBN 978-80-88265-12-2.

Příspěvek ze sborníku

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. In Název sborníku. Vydání.

Místo vydání: Vydavatel, rok vydání, rozsah stran.

BARTÁK, J. Nejstarší metra v Evropě. In Zakládání staveb Brno 2019. Praha: Česká geotechnická společnost ČSSI, 2019, s. 159–164.

Článek v časopise (seriálové publikace)

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název. Název časopisu, měsíc, rok, ročník, číslo, rozsah stran.

Zdražila T. Stavba výtahu do stanice metra Národní. Tunel, 2010, roč. 19, č. 3, s. 57–63.

Projektová dokumentace

PŘÍJMENÍ, Jméno zpracovatele. Název projektu nebo jeho části. Místo: Organizace, datum zhotovení, počet stran.

NOVÁK, J. Statický výpočet mostní konstrukce přes Kocábu. Praha: Moststav, 2000, 45 s.

Další příklady

Vědecko-kvalifikační práce

FALTÝNEK, J. Segmentové ostění tunelů ražených mechanizovanými štíty. Disertační práce. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2019, 185 s.

Výzkumné zprávy

KRAMÁŘOVÁ, Z. Udržitelná výstavba. Výzkumný záměr č. 4 MŠMT 6840770005. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2009, 58 s.

Normy

ČSN EN 1997-1: 2006. Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla. Praha: Český normalizační institut, 2006. 137 s.

Elektronické publikace (webové stránky, CD apod.)

PŘÍJMENÍ, Jméno. Publikace. (Druh nosiče). Vydání. Místo vydání:

Datum vydání. (Datum citování). Dostupnost a přístup.

Přesný návod viz

Metodika tvorby bibliografických citací (podrobné vysvětlení)
Zvolit: Nejčastěji užívané styly ISO 690 a ISO 690-2    
     

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js10/metodika/web/ebook_citace.html#.