Statut redakční rady

Redakční rada se zřizuje rozhodnutím vydavatele, tj. České tunelářské asociace ITA-AITES, z. s. (dále jen Asociace).

Redakční radu tvoří členové České a Slovenské tunelářské asociace (max. 20 členů) a zahraniční členové (max. 12 členů). Dalším členem je generální sekretář Asociace ve funkci vedoucího redaktora.

Jmenování pro výkon funkce člena redakční rady schvaluje předsednictvo Asociace na návrh členů Asociace vždy na čtyři kalendářní roky a dává jej na vědomí Valnému shromáždění. Redakční rada si zvolí ze svých členů předsedu a místopředsedu redakční rady.

Redakční rada ve spolupráci s generálním sekretářem Asociace formuluje vydavatelskou politiku časopisu a jeho expedici.

Redakční rada projednává a schvaluje obsahovou koncepci časopisu na nadcházející kalendářní rok a dbá na její dodržování.

Redakční rada posuzuje obsahovou i formální stránku časopisu, jeho odbornou úroveň, grafickou úpravu, žánrovou skladbu, jazyk a styl. Rozhoduje o publikování příspěvků, případně formuluje požadavky na jejich úpravu.

Členové redakční rady přebírají gesci za jednotlivé obsahové (tématické) oblasti. V okruhu své působnosti si vytvářejí síť spolupracovníků a odpovídají za publikační činnost v rámci své působnosti.

Redakční rada se schází minimálně jednou za čtvrt roku.

Honorování autorské, lektorské a jiné odborné spolupráce je v kompetenci vedoucího redaktora.

Redakční rada přispívá nejrůznějšími formami k propagaci činnosti ITA-AITES, zejména pak Asociace a STA.

Veškerou svou činnost redakční rada dokumentuje.


 
Ing. Markéta Prušková, Ph.D.
generální sekretář CzTA ITA-AITES