Přihláška členství

 

Přihláška
za člena České tunelářské asociace ITA-AITES, z. s.
A – Velká dodavatelská organizace               E – Škola, instituce 
B – Malá dodavatelská organizace   F – Jednotlivec
C – Velká inženýrská organizace   G – Důchodce, student
D – Malá inženýrská organizace    
Přesný název organizace / Jméno :        .....................................................................
Adresa:          ....................................................................................................................
Telefon/fax:   ....................................................................................................................
E-mail:           ....................................................................................................................
IČO:                ...................................................              DIČ:    ......................................
Odpovědný pracovník (u kategorií A až E)
(jméno, příjmení, funkce):    .........................................................................................
                                                  .........................................................................................
Bankovní spojení:                  ........................................................................................

 

Pouze pro členy - jednotlivce:
Souhlasím s uvedením jména, příjmení a titulu na webu české tunelářské asociace:
ano/ne*

....................................                                                  .....................................
         Datum                                                                     Podpis a razítko
Pozn.: Každá členská organizace uzavírá s CzTA Obchodní smlouvu
o spolupráci a poskytování služeb v oboru podzemního stavitelství
(podrobnosti sdělí sekretariát CzTA - viz níže uvedená adresa).
Přihlášky s vyznačením členské skupiny (kategorie) A až G zašlete laskavě na adresu:

Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s.
Koželužská 2450/4
180 00 Praha 8-Libeň

tel.: 702 062 610

 

* nehodící se škrtněte

Přihláška ke stažení: