Soutěž o nejlepší diplomové práce s tématy k podzemním stavbám

Česká tunelářská asociace vyhlašuje každý rok soutěž o nejlepší diplomové práce s tématy, které se vztahují k podzemním stavbám. Oslovovány jsou vysoké školy v ČR (ČVUT v Praze, VŠB TU Ostrava, VUT v Brně a Univerzita Pardubice). Diplomovou práci do soutěže přihlašuje vedoucí diplomové práce. Pořadí diplomových prací určuje odborná komise zvolená ze členů pracovní skupiny.

2023

1. a 2. místo
Ing. Jáchym Hobza: Možnost využití lokální výztuže při návrhu a posouzení primárního ostění podzemních staveb
ČVUT v Praze
práce v PDF

1. a 2. místo
Ing. Adam Kuhajdik: Těžní a přístupová šachta průzkumné štoly s rozšířenou startovací komorou
VUT v Brně
práce v PDF

3. místo
Ing. Claudio Fernando Gutiérrez Borel: Analýza vlivu mikropilotového deštníku na zajištění stability tunelu a sedání nadloží
VŠB TU - Ostrava
práce v PDF

2022

1. místo
Ing. Jan Koldovský: Portály tunelů
ČVUT v Praze
práce v PDF

2. místo
Ing. Filip Rozmánek: Analýza faktorů ovlivňujících průběh vnitřních sil v primárním tunelovém ostění a jeho návrh
VUT v Brně
práce v PDF

3. místo
Ing. Jakub Vladík: Použití nevyztuženého ostění pro dálniční tunel Opevnění na D11
ČVUT v Praze
práce v PDF

2021

1. místo
Ing. Michal Bernard: Optimalizace ražeb tunelů metra ve Stockholmu
FAST TU Ostrava
práce v PDF
 

2. místo
Ing. Filip Vnenčák: Interakce primárního tunelového ostění s horninovým masivem ve vztahu k zatížení sekundárního ostění
FAST TU Ostrava
práce v PDF

 

3. místo
Ing. Kateřina Kratochvílová: Vliv vstupních parametrů na numerický model Kolektoru Hlávkův most
FSv ČVUT v Praze
práce v PDF

2020

1. místo
Ing. Marek Podzemský: Stanovení vlivu realizace průzkumné štoly na okolní horninové prostředí a podzemní dílo
FSv ČVUT v Praze
práce v PDF

2. místo
Ing. Markéta Borská: Ověření kvality horninového prostředí s využitím MWD dat
FAST VŠB TU Ostrava
práce v PDF

3. místo
Ing. Felipe A. Gutiérrez S.: Vyhodnocení faktorů ovlivňujících přítok podzemní vody do tunelu Čebrať pomocí numerického modelování
FAST VŠB TU Ostrava
práce v PDF

2019

1. místo
Ing. Michal Steiner: Zajištění stavební jámy východního portálu tunelu Prešov
VŠB TU Ostrava
práce v PDF

2. místo
Ing. Michaela Pecková: Návrh tunelu Radlice
FSv ČVUT
práce v PDF

3. místo
Ing. Tomáš Dostál: Návrh ražby a primárního ostění tunelu na stavbě vysokorychlostního železničního spojení
FAST VUT
práce v PDF

2018

1. místo
Bc. Katarína Sobolová: Hloubená část tunelu Milochov
VŠB TU Ostrava
práce v PDF

2. místo
Bc. Jiří Bastl: Návrh ražby a primárního ostění Dřevnovického tunelu na stavbe vysokorychlostního železničního spojení  Brno – Přerov
VUT v Brně
práce v PDF

3. místo
Bc. Tomáš Němeček: Ověření účinků těsnící injektáže – Förbifart Stockholm
VŠB TU Ostrava
práce v PDF

2017

1. místo
Ing. Jan Škeřík: Problematika technické seizmicity při budování podzemních děl
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
práce v PDF

2. místo

Ing. Tomáš Urbánek: Porovnání vlivu horninových injektáží na ražbu stanice metra

VŠB - TU Ostrava, Fakulta stavební

práce v PDF

3. místo

Ing. Gabriela Hůlková: Posouzení stability čelby při ražbě pomocí štítu v zeminách na přechodu mezi odvodněným a neodvodněným chováním
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
práce v PDF

Ing. Josef Haba: Ražba pod vysokým nadložím a v porušeném horninovém masivu
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
práce v PDF

2016

1. místo

Ing. Martin Baláž: Využití vláknobetonu pro primární ostění tunelu Považský Chlmec , ČVUT v Praze, Fakulta stavební

2. místo

Daniel Turanský: Návrh železničního tunelu Chotýčany, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

3. místo

Marek Gracias: Tunel Joberg – ražba tunelu v ledovcové moréně, VŠB TU Ostrava, Fakulta stavební

Adam Zapletal: Posouzení bezpečnostního celíku u podzemní stavby, VUT v Brně, Fakulta stavební

2015

1. místo

Ing. Jan Faltýnek: Tunely prováděné metodou čelního odtěžování
ČVUT v Praze

2. místo

Ing. Pavel Bureš: Tunel Ovčiarsko – zajištění stavební jámy východního tunelového portál,
VŠB TU Ostrava

3. místo

Ing. Martin Závacký: Tunel na trase rychlé železnice
VUTv Brně

2014

1. místo

Ing. Vrána: Návrh sekundárního městského kolektoru s důrazem na ochranu před průnikem podzemní vody, VUT v Brně, Fakulta stavební

2. místo

Ing. Baránek: Návrh tunelu Hosín, ČVUT v Praze Fakulta stavební

3. místo

Ing. Holiš: Experimentální stanovení únosnosti tmelených svorníků, VŠB – TU Ostrava, Fakulta stavební