Stanovy

Stanovy
„ČESKÉ TUNELÁŘSKÉ ASOCIACE ITA-AITES, Z. S.“,
dále nazývané Asociace

Změny stanov Asociace byly přijaty na valném shromáždění dne 4. června 2014 v souladu s příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

§ 1

 1. Asociace nese název: Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s.
 2. Sídlo Asociace je: Dělnická 12, 170 00 Praha 7
 3. Česká tunelářská asociace (zkratka CzTA) pokračuje v činnosti jako přímý následník Československého tunelářského komitétu, založeného v roce 1982 a registrovaného jako federální společnost v roce 1991.

§ 2

 1. Asociace podporuje zájmy svých členů a odborníků v podzemním stavitelství v České republice a zastupuje je v mezinárodní nevládní společnosti „International Tunnelling and Underground Space Association ITA-AITES“.
 2. Hlavní činností Ascociace je podpora rozvoje podzemního stavitelství a využívání podzemních prostor. Za tímto účelem bude Asociace zprostředkovávat vědecké poznatky, výsledky výzkumu a praktické zkušenosti ve prospěch veřejnosti a životního prostředí, bude podporovat vývoj, výzkum a rozvoj v oblasti podzemního stavitelství, provádět školení a vydávat publikace psané, obrazové i zvukové. Bude podporovat výměnu zkušeností a organizovat účast na konferencích, kongresech, výstavách, seminářích, nebo se jich zúčastňovat. Obzvláště bude podporovat mezinárodní výměnu poznatků a za tím účelem navazovat kontakty. K tomu využije zejména činnost pracovních skupin, které ustavila mezinárodní ITA-AITES.
 3. K plnění svých úkolů je Asociace oprávněna přijímat zaměstnance do pracovního poměru a/nebo uzavírat příslušné smlouvy s OSVČ.
 4. K zajištění činnosti bude Asociace získávat finanční prostředky z těchto zdrojů:
  a) příspěvky členů,
  b) dotace,
  c) podnikatelská činnost.
 5. Podnikatelská činnost Asociace je její vedlejší hospodářskou činností, která spočívá ve vydávání a prodeji vlastního časopisu či odborných publikací, zpoplatněném poskytování odborných služeb v oboru podzemního stavitelství pro členy Asociace a pro odbornou veřejnost, pořádání seminářů, konferencí a odborných exkurzí. Účelem podnikatelské činnosti je podpora hlavní činnosti Asociace.
 6. Zisk z činnosti Asociace bude použit pouze pro spolkovou činnost včetně její správy.


§ 3

 1. Všechny fyzické nebo právnické osoby působící na území České republiky, stejně jako další instituce, které jsou ochotny naplňovat cíle Asociace, se mohou stát jejími členy. O přijetí za člena rozhoduje předsednictvo Asociace na základě písemné žádosti.
 2. Vystoupení z Asociace je možné formou písemné dohody s účinností ke konci kalendářního roku. Členství dále končí úmrtím nebo vyloučením, např. z důvodu neplacení členského příspěvku, z důvodu jiného závažného porušení povinností vyplývajících z členství nebo z důvodu vydání rozhodnutí o insolvenci člena Asociace.
 3. O vyloučení rozhoduje předsednictvo.
 4. Čestné členství v Asociaci uděluje valné shromáždění na základě návrhu předloženého předsednictvem Asociace. Čestným členem se může stát osoba, která se mimořádně zasloužila o rozvoj podzemního stavitelství a významně přispěla k činnosti Asociace a jejího postavení ve světové tunelářské asociaci ITA-AITES.
 5. Členové Asociace, kteří jsou právnickými podnikatelskými subjekty, uzavírají s Asociací obchodní smlouvu o spolupráci a poskytování služeb v oboru podzemního stavitelství.

§ 4

 1. Roční členský příspěvek pro fyzické osoby činí Kč 500,-, pro studenty a důchodce Kč 100,- a pro právnické osoby Kč 5000,-. Je splatný v prvním čtvrtletí roku. Právnická osoba s počtem maximálně 25 zaměstnanců pracujících v oboru podzemních staveb hradí ročně Kč 2000,-. Vysoké školy a státní organizace a instituce hradí příspěvek ve výši Kč 1000,-. Valné shromáždění může rozhodnout o přiměřenosti výše příspěvků.

§ 5

1. Počet hlasů členů při hlasování na valném shromáždění o změně stanov Asociace, při volbách předsedy a předsednictva, při hlasování o rozpuštění Asociace, při hlasování o rozpočtu Asociace a jeho vyhodnocení za minulé období záleží na zařazení členů do členské kategorie a je následující:

Členská kategorie

Počet hlasů

A – Velká dodavatelská organizace

10

B – Malá dodavatelská organizace

7

C – Velká inženýrská organizace

7

D1 – Malá inženýrská organizace

5

D2 – Malá inženýrská organizace

5

E – Škola, instituce

5

F – Jednotlivec

1

G – Důchodce, student

1

Při hlasování o ostatních záležitostech má každý člen Asociace jeden hlas.
Na základě písemného zmocnění je možné zastoupení při hlasování jiným členem s právem hlasovacím.

§ 6

Orgány Asociace jsou:

 1. valné shromáždění, které je nejvyšším orgánem Asociace,
 2. předsednictvo, které je statutárním orgánem Asociace.

§ 7

 1. Valné shromáždění se koná jednou za rok. Je svoláváno předsedou písemnou formou nebo elektronicky čtyři týdny předem s uvedením programu. Lhůta začíná běžet odesláním pozvánky, v níž je uvedeno místo, čas a pořad zasedání.
 2. Valné shromáždění je předseda povinen svolat také v případě, je-li to žádoucí v zájmu Asociace, nebo pokud deset členů o to požádá s písemným udáním důvodů.
 3. Závěry jsou přijímány hlasováním prováděným v souladu s § 5 těchto stanov na základě souhlasu většiny přítomných a zastupovaných členů. Rovnost hlasů platí jako odmítnutí. Změna stanov je možná na základě souhlasu 2/3 většiny hlasů přítomných nebo zastupovaných členů.
 4. Valné shromáždění má zejména tyto úkoly:
  a) určení hlavního zaměření činnosti Asociace,

b) schválení zprávy předsedy,
c) volbu předsednictva a předsedy,
d) schválení rozpočtu a hospodářského plánu na příští období,
e) vyhodnocení hospodaření za minulé období a schválení výsledku hospodaření,
f) schválení návrhu změny stanov,
g) rozhodnutí o rozpuštění Asociace.

 1. O závěrech valného shromáždění se pořizuje zápis, který podepisuje předseda.
 2. Jednou ročně může předsednictvo svolat pracovní shromáždění Asociace. Pozvánky na pracovní shromáždění zasílá předsednictvo všem členům Asociace dva týdny předem s uvedením programu.

§ 8

1. Valné shromáždění volí předsedu a šest dalších členů předsednictva. Předsednictvo pak ze svých členů zvolí místopředsedu. Pro zajišťování specifických úkolů nebo agend může předsednictvo kooptovat z řad členů Asociace další osoby (experty) s hlasem poradním.
2. Předseda a předsednictvo se volí na tři roky. Znovuzvolení je možné.
Po uplynutí volebního období zůstávají předseda a členové předsednictva ve funkci až do nových voleb.
3. Podepisování za Asociaci se děje tak, že k vytištěnému či nadepsanému jménu Asociace připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda předsednictva.
4. Předsednictvo je usnášeníschopné za přítomnosti nejméně čtyř členů. Předsednictvo přijímá usnesení buď na schůzi většinou hlasů, nebo písemným prohlášením. V nutných případech stačí telefonické, písemné, faxové nebo e-mailové vyjádření.
5. Předsednictvo uzavírá dohody jménem Asociace a spravuje její majetek.
6. Rozhodne-li se člen předsednictva z vlastní vůle o odchodu z předsednictva, může předsednictvo pro období do příštího valného shromáždění kooptovat jiného člena Asociace.
7. Předsednictvo pracuje (z titulu čestného úřadu) na základě dobrovolnosti (bezplatně). Má nárok na úhradu nutných výdajů spojených se svou činností.
8. Předsednictvo zřizuje sekretariát. Sekretariát vede generální sekretář jmenovaný předsednictvem. S generálním sekretářem je uzavřena smlouva podle ustanovení občanského zákoníku a je vybaven plnou mocí pro jednání s úřady a jinými institucemi včetně uzavírání dohod a smluv s výjimkou těch, jejichž uzavření si vyhradilo předsednictvo.

§ 9

Valné shromáždění může ustavit pracovní skupiny na pomoc předsednictvu, zejména pro řešení vědeckotechnických a obchodních záležitostí.

§ 10

 1. Valné shromáždění může rozpustit Asociaci 3/4 většinou hlasů přítomných a zastupujících členů, pokud je návrh na rozpuštění na programu Valného shromáždění.
 2. Likvidaci v souladu s ust. § 269 a násl. občanského zákoníku provede předsednictvo, pokud valné shromáždění neobjedná další likvidátory. Valné shromáždění rozhodne o tom, jak bude naloženo se zbylým majetkem po uhrazení všech pohledávek.

§ 11

Tyto stanovy Asociace byly doručeny spolkovému rejstříku podle z. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a jsou v úplném znění uloženy v sídle Asociace.