Vítkovské tunely na "Novém spojení"

Vítkovské tunely na "Novém spojení"

Vítkovské tunely na Novém spojení

Intenzifikace železniční sítě v Praze včetně souvisejících investic

Investor:
České dráhy, s. o., Divize dopravních cest, o. z.
Stavební správa Praha

Dodavatel:
Sdružení firem Skanska CZ a. s., SSŽ a. s., Metrostav a. s., Subterra a. s.
Tunely: Metrostav a.s., Subterra a.s.

Projektant:
SUDOP Praha, a. s.

Doba výstavby:
Celá stavba 2004-2011
Tunely 2004–2008
Stavba byla uvedena do provozu v září 2008

Technická data:
Nové spojení je dopravní liniovou stavbou umístěnou v intravilánu hlavního města Prahy. Stavba Nové spojení spojuje železniční stanice Praha hl. n., Masarykovo nádraží, nádraží Libeň, nádraží Vysočany a nádraží Holešovice (dále jen Nové spojení). Slouží potřebám dálkové, příměstské a městské osobní železniční dopravy. Stavba zahrnuje železnice, tunely, mosty, komunikace, pozemní stavby, protihluková opatření, trakční vedení, zabezpečovací zařízení, demolice a inženýrské sítě.
Dva vítkovské tunely jsou dvoukolejné a jsou situovány pod hřbetem vrchu Vítkov. Jejich délka je 1316 m, respektive 1364 m. Z celkové délky 2680 m je 280 m v otevřeném výkopu. Ražba se prováděla s vodorovným členění s plochou průřezu alternující dle zastižených technologických tříd od 95 do 110 m2. Ražení tunelů probíhalo v horninách středního ordoviku, který je charakterizován rozpukanými tmavošedými prachovitými břidlicemi a místně zastiženými lavicovitě vrstevnatými křemenci a křemitými pískovci. Výskyt většího množství podzemní vody se neprojevil. Definitivní ostění je vytvořeno z monolitického železobetonu tloušťky 30 až 35 cm (v místech s protiklenbou) s výklenky po 25 m.