Tunel Panenská

Tunel Panenská
Investor:
Ředitelství silnic a dálnic
závod Praha
Na Pankráci 56
Praha 4
 
Dodavatel:
Metrostav a. s.
Koželužská 5/2246
Praha 8
Divize 5
Na Zatlance 1350/13
Praha 5
Projektant stavby:
Valbek v. o. s.
Vaňurova 505/17
Liberec 3
Tab. 1 Základní parametry tunelu Panenská
Základní údaje
Levý (západní) tubus 
Pravý (východní) tubus
Délka tubusu
2 058 m
2 030 m
Délka ražené části
1 993,7 m
1 975,1 m
Délka hloubených částí
64,3 m
54,9 m
Počet únikových chodeb
9
9
Počet nouzových zálivů
3
3
Podélný sklon
3,171 %
3,209 %
Příčný sklon
2,5 %
-4,0 %
3,5 %
2,5 %
-4,0 %
3,5 %
Teoretická plocha výrubu   
75,55 m2 / 121,0 m2
75,55 m2 / 121,0 m2
Světlá plocha
57,0 m2
57,0 m2
Dálniční tunely Panenská byly součástí části G stavby 0807/II dálnice D8, která vede z Prahy kolem Lovosic a Ústí nad Labem na státní hranici ČR/SRN. Dálnice D8 zde navazuje na německou dálnici A17 a umožňuje dálniční spojení Prahy a Drážďan. Pomocí tunelů Panenská dálnice stoupá na náhorní plošinu východní části Krušných hor.

Pokud se týká geologie, byly tunely Panenská raženy v prostředí tektonicky porušeného rulového krystalinika prostoupeného žilnými tělesy žulových porfyrů. Vlastní výstavbě tunelů Panenská předcházel podrobný geologický průzkum včetně ražby dvou průzkumných štol ze severního a jižního portálu budoucího tunelu.

Tunely se razily úpadně ze severního (drážďanského) portálu pomocí NRTM s využitím horizontálního členění. Výruby byly vystrojovány ve třídách NRTM 4.2 až 2.1. Těžší třídy vystrojení byly použity v tektonicky porušených úsecích a v úsecích procházejících žilnými tělesy granitových porfyrů. Každé technologické třídě odpovídala délka záběru v rozmezí od 1,0 do 3,5 m. K zajištění výrubu se v závislosti na zastižené geologii používaly následující prvky primárního ostění:
· výztuž z ocelových sítí KARI 6/150 x 6/150 mm
· ocelové příhradové rámy
· stříkaný beton C20/25 X0 v tloušťkách od 250 do 150 mm, nanášený mokrou cestou
· hydraulicky upínané svorníky dl. 4,0 nebo 6,0 m v kalotě, v opěří kotvy typu SN dl. 4,0 nebo 6,0 m únosnost v tahu min. 12 tun; v případě nestability vrtů se používaly IBO kotvy odpovídajících délek
· v případě nestability přístropí se prováděly předvrtávané ocelové jehly prům. 25 mm dl. 4,0 m
Razilo se pomocí trhacích prací za použití vysoce výkonných moderních kolových mechanismů.

Definitivní ostění tunelu bylo navrženo jako monolitická železobetonová konstrukce tloušťky 400 mm z betonu třídy C25/30 XF4, která se dělí na patky a klenbovou část; s ohledem na zastižené geologické poměry a příznivý vývoj konvergencí se neuvažovalo o protiklenbě.
Délka jednotlivých bloků v klenbě byla 12 m, což představuje betonáž zhruba 150 m3 na jeden záběr, celkové množství betonu uloženého do definitivního ostění je cca 50 000 m3.

Součástí definitivního ostění byla mezilehlá fóliová PE izolace tl. 2,5 mm, která spolu s podélnou odvodňovací drenáží tvoří tzv. otevřený deštníkový hydroizolační systém, který slouží k odvádění průsakové podzemní vody.
Tunely Panenská s přilehlými částmi dálnice D8 od hranice s Německem až do Trmic v délce 22,930 km byly uvedeny do provozu 21. prosince 2006. Součástí slavnostního otevření úseků dálnice na české i německé straně bylo přestřižení pásky na hraničním mostě čelními představiteli obou sousedících států.