Tunel Komořany

Tunel Komořany

Tunel Komořany

Silniční okruh kolem Prahy, stavba 513

Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha
Technická asistence objednatele: D2 Consult Prague s. r. o.

Dodavatel:
Sdružení SKANSKA BS, a. s.; SKANSKA DS, a. s.; Alpine Mayeder

Projektant:
Sdružení PRAGOPROJEKT, a. s.; PUDIS, a. s.; VALBEK spol. s r. o.
Zhotovitel realizační dokumentace: IKP Consulting Engineers, spol. s r. o.

Zhotovitel geotechnického monitoringu:
Mott MacDonald Praha, spol. s r. o.

Technická data:
Tunel Komořany se skládá ze dvou tunelových trub s jednosměrnou dopravou. Vede od obce Točná do Komořan (okres městská část Praha 12). Klesající tunelová trouba délky 1 921,5 m je dvoupruhová, stoupající je třípruhová a má délku 1 937 m.
Geotechnické poměry pro ražbu byly v podstatě příznivé a byly ověřeny průzkumnou štolou. Při ražbě se zastihly horniny ordovického souvrství, které jsou charakteristické flyšovým vývojem. Jedná se o nepravidelné střídání tenko-deskovitých až deskovitých křemenců a břidlic se stupněm zvětrání W2 až W1 (navětralé až zdravé). Stupeň pevnosti hornin je R2 až R3 (vysoká až střední). Horninový masiv je převážně postižen střední hustotou diskontinuit. Horniny jsou provrásněné a lokálně značně tektonicky porušené, místy byly zjištěny poměrně mocné mylonitizované zóny. Pukliny jsou většinou těsné, bývají sekundárně vyplněny křemenem a uhličitany. Vzhledem k flyšovému vývoji dochází v souvrství často ke střídání poloh měkčích a tvrdých hornin. Stabilita čelby je poměrně vysoká a je prakticky suchá až vlhká. Průsaky jsou minimální.
Výstavba tunelů byla zahájena v roce 2007 dovrchní ražbou nejdříve jižní třípruhové tunelové trouby. Následně započala dovrchní ražba i severní dvoupruhové tunelové trouby. Zároveň koncem roku 2007 započala úpadní ražba obou tunelových trub ze stavební jámy Cholupice, takže se razilo současně ražba na 4 čelbách.
Výstavba je prováděna dle zásad NRTM s postupem 2 záběry denně na jedné čelbě. Délka záběru je cca 2-2,5 m. Nezaviněné nadvýlomy jsou minimální. Rozpojování se provádí mechanicky tunelovým bagrem a trhacími pracemi (menší část profilu). Plocha výrubu největšího profilu se spodní klenbou je včetně plochy průzkumné štoly 165 m2. Plocha výrubu jižního tunelu bez spodní klenby dosahuje 138 m2 včetně plochy průzkumné štoly.
Primární ostění tvoří stříkaný beton C 20/25 v tloušťkách dle jednotlivých vystrojovacích tříd včetně příhradových oblouků a svařovaných sítí. Horninový masiv je zpevňován jednak jehlami (v místě nestabilních vrtů se používají samozávrtné) a jednak svorníky (zejména v přístropí).

Tunel Komořany byl uveden do provozu 20. září 2010 společně s přilehlými úseky silničního okruhu kolem Prahy a tím došlo k propojení dálnic D1 a D5.