Silniční tunel Mrázovka - NRTM

Silniční tunel Mrázovka - NRTM

OBJEDNATEL:

Magistrát hl. m. Prahy
odbor městského investora
Vyšehradská 51 
110 00 Praha 1 

ZÁSTUPCE INVESTORA:

VIS a. s.
Bezová 1658 
140 00 Praha 4-Braník

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

PUDIS a. s.
Nad vodovodem 2 
100 00 Praha 10 

PROJEKTANT:

SATRA s. r. o.
Sokolská 32 
120 00 Praha 2 

REALIZACE STAVBY:

SDRUŽENÍ DODAVATELŮ
Metrostav a. s.
Koželužská 2246 
180 00 Praha 8 
(vedoucí sdružení)

Subterra a. s.
Bezová 1658 
140 00 Praha 4 

TECHNICKÁ DATA:

Tunel Mrázovka je součástí výstavby městského okruhu Prahy, konkrétně úseku Radlická ulice - Strahovský tunel v Praze 5-Smíchově. Za mostem přes Plzeňskou ulici ve směru od Strahovského tunelu jsou od severního portálu vedeny dvě souběžné třípruhové tunelové trouby - východní (VTT) a západní (ZTT). Obě se v tunelových rozpletech větví na dvoupruhové tunely, které pokračují v trase městského okruhu, a na jednopruhové tunely napojené do úrovňové křižovatky v ulici Radlická.

Tunel Mrázovka prochází oblastí s rozmanitou, značně nepříznivou geologií, a proto byla od severního portálu ražena průzkumná štola. V části trasy tunel podchází při nízkém nadloží obytnou zástavbu. Ražba se provedla Novou rakouskou tunelovací metodou. Primární ostění tvoří stříkaný beton tl. 250 až 500 mm, výztužné příhradové oblouky, sítě a radiální kotvy. Po celém obvodu tunelu je instalována mezilehlá fóliová izolace. Definitivní ostění je z armovaného monolitického betonu B 30. 

V nepříznivé geologii se přistoupilo k vertikálnímu členění výrubu. Pod zástavbou se použily mikropilotové deštníky nad klenbou tunelu, sanační a kompenzační injektáže a rozsáhlý monitorovací systém.

Součástí tunelu je dále větrací šachta, strojovna vzduchotechniky, trafostanice, čerpací stanice a technologické i řídicí vybavení.

Délka ražených částí je 1004 m u ZTT a 837 m u VTT. Velikost ražených profilů je u třípruhového tunelu 165 m2, dvoupruhový tunel má 115 m2, jednopruhový 84 m2 a tunelový rozplet dosahuje až 324 m2. Celkový objem výrubu ražených tunelů činí 351 778 m3.

Součást stavby tunelu také představují doprovodné objekty - větrání, osvětlení, odvodnění, sdělovací vedení, provozní soubor a centrální řídicí systém.