Protipovodňová opatření v Jablonci nad Nisou

22.11.2012
Protipovodňová opatření v Jablonci nad Nisou

Název stavby
Lužická Nisa, Jablonec nad Nisou, zvýšení ochrany města převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno – stavební část

Investor
Povodí Labe, státní podnik

Dodavatel
Sdružení Metrostav + SYNER – VD Mšeno

Projektant
Valbek, spol. s r.o.

Dodavatel geotechnického monitoringu
ARCADIS Geotechnika a.s.

Doba výstavby
11/2011 – 06/2013

Technický popis

Základní údaje : protipovodňová opatření v Jablonci nad Nisou navazují na výstavbu objektů, zajišťujících regulaci průtoků Lužické a Bílé Nisy z let 1902 – 1910. Ústředním prvkem celého řešení je vodní nádrž VD Mšeno vybudovaná na Mšenském potoce, do které jsou dvěmi derivačními štolami převáděny povodňové průtoky.
Současná výstavba řeší zkapacitnění přívodních štol, výstavbu nových rozdělovacích objektů a výstavbu nové odpadní štoly z VD Mšeno, včetně vybudování vtokového a výtokového objektu. Celá výstavba je doplněna souvisejícími SO a provozními soubory.
Z pohledu podzemního stavitelství jsou podstatné SO 02 Přívodní štola ( 591,5 m, 11-14 m2, 0,5%), SO 04 Vtokový objekt (33 m, 16-34 m2, 100%-2%) a SO 05 Nová odpadní štola ( 1253,54 m, 12-16 m2, sklon 2%).
Geotechnické poměry : zájmové území je tvořeno krkonošsko-jizerským plutonem, převážně tvořeným granity a granodiority. Ražba všech SO probíhá v biotitickém granitu, který je v této lokalitě charakteristický různým stupněm zvětrání a dochází ke střídání nezvětralých horninových bloků se silně zvětralým masivem, ze kterého po rozpojení vzniká hrubozrnný materiál tzv.perk.
Technické řešení stavby : viz situace stavby


Technologie výstavby (ražba, prim.ostění, sekundární ostění) : štoly jsou raženy technologií NRTM z prostoru portálů se zajištěním MP deštníku. Při výstavbě SO 04 a SO 05 jsou použity 2 těžní šachty, zajišťující přístup do liniového díla. Pro ražbu jsou navrženy 4 TT (2-5). Základním vystrojovacím prvkem je SB C 20/25-X0 s ocelovými sítěmi, horninovými svorníky a ocelovými jehlami typu SN. Definitivní ostění je tvořeno ŽB C30/37-XC2 s tloušťkou konstrukce 400mm.
Postup výstavby: vzhledem k požadavku investora dokončit dílo do 30.6.2013 je nutný maximální souběh prací na dílčích SO, viz řídící HMG. Ke konci ledna  jsou dokončeny SO 01, SO 03 a ražba SO 02. Na SO 05 je vyraženo 1052 m z celkových 1258 m. Probíhá stavba definitivníhio ostění na přívodní štole z Pasek SO 02 a vtokového objektu u loděnic SO 04.

Ražba SO 02

SO 03 úprava koryta Bílé Nisy

Ražba SO 04

SO 04 Vtokový objekt - armování a betonování spodní stavby

SO 05 čelba