Modernizace železniční trati Rokycany - Plzeň

home > Podzemní stavby > Podzemní stavby ve výstavbě > Modernizace železniční trati Rokycany - Plzeň

MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI ROKYCANY - PLZEŇ  

Investor:
SŽDC s.o.

Dodavatel:
Sdružení Metrostav a.s. a Subterra a.s.

Projektant:
ZDS – SUDOP Praha a.s., RDS – Metroprojekt Praha a.s.

Dodavatel geotechnického monitoringu:
Dosud nebyl ustanoven

Doba výstavby:
1.9.2013 – 31.8.2016 (36 měsíců)

Technický popis:
- stavba je součástí III. železničního koridoru Cheb – Plzeň - Praha
- stávající délka trasy 20,2 km
- délka trasy po realizaci díla se zkrátí na 14,1 km
- v místě žel. zastávky Ejpovice se nově zřídí žel. stanice
- v místě zastávky Klabava se provede přeložka trati
- nové protihlukové stěny v celkové délce 5,6 km
- nové trakční vedení a zabezpečovací zařízení
- trasa obsahuje mostní objekty: šest s rozpětím do 20-ti m a jeden o rozpětí 63 m
- hlavní částí stavby jsou dva nové jednokolejné tunely délky 2 x 4150 m, které tvoří cca 50% objemu všech stavebních prací
- ražený tunel Homolka délky 2650 m + hloubená část
- ražený tunel Chlum délky 1220 m + hloubená část
- ražby v části kopce Homolka jsou situovány v tektonicky výrazně porušených měkkých břidlicích s max. nadložím 50 m
- ražby v části kopce Chlum jsou situovány v neporušených a velice tvrdých spilitech s max. nadložím 75 m
- pro strojní ražby se užije konvertibilní štít (TBM), který je schopen provádět ražby v měkkých (EPB mode) i tvrdých (hardrock mode) horninách
- pro definitivní ostění se užije drátkobetonové segmentové ostění skladby 7+1 se šířkou prstence 2,0 m a tloušťkou segmentu 0,40 m.
- logistika dopravy segmentů - víceúčelová vozidla MSV
- těžba rubaniny - pasová doprava
- výplň tunelového mezikruží - dvoukomponentní injektáž

Postup výstavby:
Stavba již byla zahájena. K 30.9.2013 proběhla skrývka ornice a byly zahájeny zemní práce na hloubeném úseku kopce Homolka směrem na Rokycany. Konvertibilní razicí štít je objednán a vyráběn německou firmou Herrenknecht tak, aby ražby 4150 m dlouhého tunelu mohly být zahájeny v květnu 2014.