Metro – trasa C, provozní úsek IVC1 – jednolodní stanice Kobylisy

Metro – trasa C, provozní úsek IVC1 – jednolodní stanice Kobylisy

Investor:
Dopravní podnik hl. m. Prahy a. s.
Sokolovská 42
Praha 9

zastoupený:
Inženýring dopravních staveb a. s.
Na Moráni 3
Praha 2
Dodavatel:
Metrostav a. s.
Koželužská 5/2246
Praha 8
 
Projektant stavby:
Metroprojekt Praha a. s.
I. P. Pavlova 2
Praha 2
První část čtvrtého provozního úseku trasy C pražského metra je dlouhá 3981 m a vede ze stanice Holešovice do dočasné konečné stanice Ládví. Do provozu byla uvedena v červnu 2004.
Technicky nejnáročnějšími objekty této trasy byly  podchod pod řekou Vltavoujednolodní stanice Kobylisy. Dva jednokolejné tunely, umístěné pod dnem řeky Vltavy, byly realizovány unikátní technologií zatahování železobetonových tubusů pod hladinou vody do předem vyhloubeného zářezu ve dně. Tubusy byly vybetonovány v pravobřežní jímce (v suchém doku).
Stanice Kobylisy je první raženou jednolodní stanicí pražského metra. Prováděla se pomocí NRTM. Délka staničního tunelu byla 147,9 m při ploše výrubu 228 m2 a šířce 21 m. Primární ostění ze stříkaného betonu SB 20 mělo tloušťku 400 mm.
V obou čelech staničního tunelu byly zaústěny dva jednokolejné tunely metra, eskalátorové tunely s plochou výrubu 42 m2 a na východním konci šachta pro výtah.
Stanice se razila po dílčích výrubech s členěním vertikálním i horizontálním, a to z následujících důvodů:
  • značná velikost výrubu staničního tunelu,
  • ražba pod souvislou zástavbou na povrchu,
  • nepříznivé geotechnické podmínky pro ražbu.
Podmínky pro ražbu výrazně ovlivňovaly značné přítoky podzemní vody, především tam, kde docházelo ke střídání břidlic s křemenci (přítoky na čelbě 3 až 5 l/sec). Vlivem podzemní vody docházelo k okamžitému rozmáčení počvy. Dlouhodobě bylo přístupovým tunelem čerpáno cca 20 až 25 l/sec.
Rozpojování bylo v převážné míře beztrhavinové, používal se tunelbagr Liebherr 932, pouze v pravé části výrubu v břidlicích se používaly trhací práce.
Sekundární ostění zahrnuje mezilehlou foliovou izolaci z PVC tloušťky 3 mm, ta byla realizována jako uzavřená (po celém obvodu díla). Vlastní železobetonové ostění z betonu B30 má tloušťku 600 mm.