Metro IVC2

Metro IVC2

Metro IVC2

Prodloužení pražského metra trasy C severním směrem o 4,6 km

Investor:
Inženýring dopravních staveb, a. s.

Dodavatel:
Sdružení firem Metrostav a. s., Skanska CZ a. s., Subterra, a. s.,
Tunely metra: Metrostav, a. s., Subterra a. s.,

Projektant:
Metroprojekt a. s.

Doba výstavby:
Tunely 2003–2008

 

Technická data:
Prodloužení trasy IVC2 pražského metra má stavební délku 4599 m, z čehož je 2455 m ražených a 1154 m hloubených tunelů. Převážně se jedná o dvoukolejné tunely, pouze u stanice Letňany, která má navrženo ostrovní nástupiště, jsou krátké úseky jednokolejných tunelů délky 120 m.
Ražby byly prováděny v sedimentárních horninách charakterizovaných křídovými a glaukonitickými pískovci a na nich uložených nepropustnými jílovci. Výrubní průřezy u dvoukolejných a jednokolejných tunelů byly 62 m2, respektive 30 m2. Po vybetonování definitivní nosné monolitické konstrukce ostění činí světlé průjezdní profily 54 m2, resp. 26 m2.
Na trase jsou tři nové hloubené stanice Střížkov, Prosek a Letňany. Všechny jsou architektonicky velmi zdařilé. Stanice Střížkov má unikátní ocelovou konstrukci, která umožňuje přístup denního světla do celého prostoru stanice včetně nástupišť. Konečná stanice Letňany zahrnuje povrchový terminál pro navazující městskou i regionální autobusovou dopravu. Obsahuje také kapacitní parkoviště pro osobní automobily.
Trasa IVC2 byla uvedena do provozu v květnu 2008.