Automobilový tunel Strahov

Automobilový tunel Strahov

INVESTOR:

Magistrát hl. města Prahy
odbor městského investora
Praha 1, Vyšehradská 51

Přímý investor:

Výstavba inženýrských staveb a. s.
Praha 4, Bezová 1658

DODAVATEL:

Metrostav a. s.
Koželužská 2246, Praha 8 180 00
Tel.: 02/667 09 331
Fax: 02/667 09 187

PROJEKTANT:

PÚDIS a. s.
Praha 10, Nad vodovodem 2/169
DOBA VÝSTAVBY:
1985 - 11/1997

INVESTIČNÍ NÁKLADY:

4 811 Mil. Kč

TECHNICKÁ DATA:

Součást pražského komunikačního systému, Srahovský automobilový tunel, propojuje Smíchov s Břevnovem ve dvou dvoupruhových tunelových troubách s úrovňovým napojením na stávající komunikační síť v Břevnově a mimoúrovňovým napojením na Smíchově.
Pro návrh realizace tunelu byly rozhodující rozměry příčného profilu tunelu, kvalita geologického prostředí, jeho proměnlivost a výška nadloží nad klenbou.

Vzhledem k rozměru příčného řezu - 125 m2 a geologickým poměrům - byla zvolena pro ražbu modifikovaná jádrová metoda. Čelba tunelu byla rozdělena na čtyři části, dva opěrné tunely, přístropí a opěří se spodní klenbou. V úsecích s obtížnými geologickými poměry u portálů byly použity pološtíty. V místech s výhodnějšími geologickými podmínkami, ve středních úsecích tunelů, byly použity speciálně upravené erektory.
Přibližně uprostřed tunelů navazují na obě trouby větrací šachty. Větrání tunelu je příčné s nuceným oběhem. Vozovka Strahovského tunelu je tvořena spojitě vyztuženou cementobetonovou deskou.

CELKOVÉ ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Celková délka tunelu:

2000 m
z toho raženo: 1544 m
hloubené části: 460 m
budované tunely: západní a střední
počet jízdních pruhů: 2
šířka jízdního pruhu: 3,5 m
podjezdná výška: 4,8 m
podélný sklon: 3,2 %
max. hloubka nivelety pod terénem: 88,6 m