Aktuality z 12/2022

01.12.2022
Aktuality z 12/2022
Aktuality z prosince - ČR: stavba metra D pokračuje; SR: tunel Bikoš, Čebrať....

ČESKÁ REPUBLIKA

Metro D – nová linka pražského metra

Stavba prvního provozního úseku pražského metra I.D Pankrác – Olbrachtova se stavební délkou 1296 m a dvěma raženými stanicemi má od svého zahájení v dubnu 2022 rázně pokročeno. Úspěšný vývoj realizace projektu totiž můžeme pozorovat a dokladovat hned v několika jeho segmentech.

V legislativní části vydalo příslušné Ministerstvo dopravy finální rozhodnutí se zamítnutím odvolání Pankrácké společnosti na vydání chybějícího stavebního povolení ve věci zřízení zařízení staveniště pro výstavbu stanice Olbrachtova, tím tak mohlo toto stavební povolení nabýt v srpnu právní moci a stanice Olbrachtova tak i plnou volnost pro plné rozvinutí příslušné stavební činnosti.

Na povrchu je dnes na mnoha stavebních plochách zřetelně viditelná čilá stavební aktivita, kde například úspěšně probíhají potřebné přeložky řady inženýrských sítí nebo hloubení šachet či stavebních jam, kde u stanice Olbrachtova byly již takto kompletně provedeny piloty a záporové pažení budoucího vestibulu sever a také příslušné těžní jámy.

Speciální operací pak bylo provedení preventivního zajištění mostní konstrukce v Ulici 5. května pomocí ocelových konstrukcí, a to z důvodu v podzemí zde probíhajících ražeb.

Hlavní činností probíhající na povrchu v plochách zařízení staveniště je ovšem podpora pro zajištění ražeb probíhajících v podzemí. Máme radost, že rozsah a objem současně prováděných ražeb se k dnešnímu datu i nadále úspěšně rozšiřuje.

Ze staveniště PAD1b bylo k říjnu tohoto roku vyraženo cca 130 m plného profilu přístupové štoly do stanice Pankrác včetně provádění účelově volených průzkumných vrtů.

Z těžní šachty staveniště VOOL umístěné přibližně v polovině mezistaničního úseku bylo vyraženo směrem ke stanici Pankrác cca 125 m a směrem ke stanici Olbrachtova cca 90 m budoucího dvoukolejného tunelu.

Dobrým předpokladem pro naplnění realizačního cíle a uvedení do provozu celého úseku metra z Pankráce do Písnice je probíhající výběrové řízení na zhotovitele stavby a dodavatele geomonitoringu stavební části úseku Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory vč. traťových tunelů z Písnice projektu Metro D. Podle zadání zadavatele stavby by měly být nabídky zhotovitelů podány do konce roku 2022.

Již současně prováděné práce na úseku Pankrác – Olbrachtova realizačním sdružením firem Subterra – Hochtief – Strabag pod dohledem technického dozoru spol. Inženýring dopravních staveb a.s. zadavatele stavby Dopravního podniku hl. m. Prahy se tedy úspěšně rozvíjejí a doufejme, že tomu tak bude i nadále. Takže již tradičně a na závěr projektu Metro D, zdař bůh!

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tunely na diaľničnej sieti

Tunel Bikoš

Práce na stavbe úseku rýchlostnej cesty R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa pokračujú v súlade so zmluvným harmonogramom. Súčasťou úseku je dvojrúrový tunel Bikoš dĺžky 1155 m.

Stavebné práce v tuneli Bikoš sú v októbri 2022 prakticky ukončené betonážou krytu vozovky a nátermi stien tunela. Montáže technologického vybavenia v tunelových rúrach začnú začiatkom novembra, v priebehu novembra bude na montáž technologického vybavenia odovzdaný aj objekt technologickej centrály.

Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností Váhostav-SK, a.s. a TuCon, a.s. Predpokladané ukončenie rýchlostnej cesty a jej uvedenie do prevádzky sa očakáva v júli 2023.

Tunel Čebrať

Práce na výstavbe tunela Čebrať boli po niekoľkomesačnom prerušení obnovené v mesiaci september. V južnej tunelovej rúre je v polovici októbra zo strany východného portálu vyrazených 3602 m, zo strany západného portálu je vyrazených 12 m pod mikropilotovým dáždnikom, na prerazenie v kalote teda zostáva posledných 20 m. Z oboch čelieb sa razí vo vystrojovacej triede 7 s mikropilotovým dáždnikom. Stupeň a protiklenba sú dotiahnuté ku kalote na čo najbližšiu vzdialenosť. V južnej rúre boli tiež obnovené práce na sekundárnom ostení, betonáži horných klenieb.

V severnej tunelovej rúre je vyrazených 3527 m, zatiaľ sa razí zo strany východného portálu, ostáva ešte 91 m na prerazenie. Razenie zo západného portálu sa rozbehne až po prerazení južnej tunelovej rúry. Opätovný rozbeh betonáže sekundárneho ostenia v severnej tunelovej rúre sa pripravuje.

Tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 km je súčasťou úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností OHLA ŽS, a.s., a Váhostav-SK, a.s.

Tunel Višňové

Tunel Višňové s dĺžkou 7450 m je súčasťou úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala a jeho zhotoviteľom je združenie „SKANSKA-VIŠŇOVÉ“. V priebehu októbra 2022 sa na tuneli ukončujú práce na realizácii primárneho a sekundárneho ostenia v tunelových rúrach a aj priečnych prepojeniach.

Celkovo bolo na tuneli Višňové nasadených 5 debniacich vozíkov (3 menšie bez medzistropu a 2 väčšie s medzistropom). Z tohto počtu momentálne pracujú už len dva väčšie vozíky s medzistropom na východnom portáli tunela. Jeden debniaci voz bol demontovaný.

Na realizácii sekundárneho ostenia núdzových zálivov sa ukončujú práce na posledných 4 z celkového počtu 20. V núdzových zálivoch NZ-3J a NZ-3S sa sekundárne ostenie realizuje posuvným systémovým debnením v troch krokoch – 2x bočná stena a samotná klenba zálivu.

Na hotových blokoch sekundárneho ostenia pokračuje injektáž vrchlíka hornej klenby. Hotová injektáž vrchlíka je na 85 % celkovej dĺžky tunelových rúr. Na sekundárnom ostení ďalej prebiehajú práce na betónovaní ozubu pre zákrytové dosky chodníkov, opravné a dokončovacie práce, práce na vyspravení povrchu sekundárneho ostenia a na sanáciach blokov horných klenieb. Pripravujú sa práce na pokládku štrbinových žľabov.

Naplno bežia práce na betonáži podkladnej vrstvy pláne vozovky v oboch tunelových rúrach. Z tunela sa podarilo vyviesť cca 53 000 m3 rúbaniny a bolo zrealizovaných cca 15 000 m3 výplňového betónu. Tieto práce si vyžadujú precízne plánovanie logistiky prác v tuneli tak, aby nebol narušený harmonogram výstavby ostatných tunelových objektov. V severnej tunelovej rúre pokračujú opravné práce aj na bočnej rubovej drenáži.

Na západnom portáli tunela sa zrealizoval kolektor vrátane jeho presypania, realizuje sa vstupné schodisko do kolektora a pripravuje sa realizácia káblových šácht KZŠ1 a KZŠ2. Prevádzkovo-technologický objekt (PTO) na západnom portáli je tepelne zaizolovaný vrátane fasády a práce pokračujú vo vnútri objektu na povrchových úpravách stien a na realizácii elektroinštalácie objektu. Na portálových stenách sa realizuje definitívny obklad. Na východnom portáli je pred severnou tunelovou rúrou vybudovaný kolektor a práce pokračujú na stavbe prevádzkovo-technologického objektu (PTO).