Aktuality z 07/2022

01.07.2022
Aktuality z 07/2022
Stav k červenci 2022

ČESKÁ REPUBLIKA

Metro D – nová linka pražského metra

Máme radost, že po slavnostním zahájení stavby úseku Pankrác – Olbrachtova v dubnu letošního roku můžeme i dnes oznámit a okomentovat další soubor zpráv o pozitivním vývoji projektu Metro D.

Dokladem jistě pozitivního vývoje projektu je dnes na povrchu zřetelně viditelná stavební aktivita na všech důležitých zařízeních staveniště, která ve svém důsledku přímo podporuje všechny stavební činnosti probíhající v této chvíli v neviditelném, ale pro nás ještě důležitějším podzemí. Ke konci června tak již mohly být zahájeny a prováděny ražby na mnoha pracovištích. Na lokalitě PAD1b byly ze stávající šachty zahájeny ražby přístupové a vzduchotechnické štoly směrem do stanice Pankrác. Na další lokalitě VOOL byly z jiné stávající šachty provedeny ražby prvních metrů dvoukolejného tunelu, a to směrem ke stanici Pankrác v délce cca 85 m a směrem ke stanici Olbrachtova v délce cca 60 m. Zajímavostí těchto ražeb je, že z důvodu zde v Bohdaleckých vrstvách zastižené rozmanitosti geologických podmínek, jsou ražby ve směru Pankrác prováděny ve svislém členění čelby a ražby ve směru Olbrachtova v členění horizontálním. Na stejné lokalitě VOOL byly po provedení injektáží dané oblasti zahájeny i ražby patní štoly, která se pak ve své konečné podobě stane již nedílnou součástí vlastní stanice Pankrác.

Kromě prací v podzemí se začínají rozvíjet i práce na povrchu. Jako příklad zde můžeme uvést přeložky inženýrských sítí nebo instalace podpůrných záporových stěn. Velmi zajímavou se ukazuje realizace preventivních opatření pro podporu stávajících povrchových objektů z důvodu jejich dotčení budoucím průběhem ražeb v daném území. Zde jako příklad můžeme uvést řešení preventivní podpory právě takto dotčeného mostu severojižní magistrály.

Další dobrou zprávou je, že podle předpokladů byla zadavatelem vypsána soutěž na zhotovitele dalšího úseku Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory vč. traťových tunelů z Písnice projektu Metro D. V tuto chvíli probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavební části a na dodavatele monitoringu a pasportu tohoto předmětného úseku. Tento úsek projektu Metro D by měl být realizován ve lhůtě 6 let, tak aby mohl být dokončen ve stejném roce jako již dnes realizovaný úsek Pankrác – Olbrachtova. Splnění tohoto předpokladu dává možnost naplnit hlavní cíl projektu Metro D, jeho uvedení do provozu v roce 2029, a to v celé jeho délce.

Práce prováděné na projektu realizačním sdružením firem Subterra – Hochtief – Strabag pod dohledem technického dozoru spol. Inženýring dopravních staveb a.s. zadavatele stavby Dopravního podniku hl. m. Prahy se tedy úspěšně rozeběhly a probíhají tak podle smluvního harmonogramu. Takže i z těchto důvodů dnes projektu Metro D dále držíme palce, zdař bůh!

Nové železniční tunely na IV. železničním koridoru

Součástí stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ jsou i dva nové železniční tunely. Tunel Mezno je ražený železniční dvoukolejný tunel celkové délky 840 m, z toho ražená část tvoří 768 m, navazující hloubená část u vjezdového portálu má délku 48 m a u výjezdového portálu 24 m. Tunel Deboreč je ražený železniční dvoukolejný tunel celkové délky 660 m, z toho ražená část tvoří 562 m a navazující hloubené části u obou portálů mají délku 49 m.

Oba tunely jsou stavebně dokončeny a od 30. 6. 2022, kdy byla uvedena do zkušebního provozu jedna kolej, již plně slouží svému účelu. Provoz na druhé koleji má být zahájen v září tohoto roku. Investorem stavby je Správa železnic, státní organizace, a zhotovitelem společnost OHLA ŽS, a.s.

Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 s e.č. 226

V rámci stavby „Adamov – Blansko, BC“, která byla zahájena v září roku 2021, je mimo jiné i rekonstrukce „nového“ tunelu pod Novým Hradem (uveden do provozu 1992). Jedná se o přeražbu jednokolejného železničního tunelu celkové délky cca 560 m, z toho ražená část má délku cca 546 m. Postupně se provádí odstranění stávajícího železobetonového segmentového ostění, rozšíření profilu a vybudování nového dvouplášťového ostění s vloženou mezilehlou izolací. Práce na tunelu č. 8/2 realizuje společnost OHL ŽS, a.s., která je současně vedoucím společníkem společnosti „AdaBla“. Investorem stavby je Správa železnic, státní organizace.

Aktuálně (situace k 8. 7. 2022) jsou provedeny ražby a primární ostění od vjezdového (Adamovského) portálu v délce 510 m a probíhá ražba v náročných geologických podmínkách v oblasti výjezdového (Blanenského) portálu v profilu s protiklenbou. V již rozšířeném tunelu jsou následně v postupném sledu prováděny betonáže základových pásů, instalace mezilehlé izolace a bočních drenáží. Dne 21. 6. 2022 byla zahájena realizace sekundárního ostění betonáží portálového bloku P1, v současné době je vybetonováno 6 tunelových bloků délky 12,5 m. Tunel by měl být stavebně dokončen do 31. 10. 2022 a traťový provoz obnoven v prosinci tohoto roku.

Železniční tunel Zvěrotice

Dvoukolejný železniční tunel Zvěrotice délky 370 m na traťovém úseku Soběslav – Doubí je součástí IV. železničního koridoru spojujícího po dokončení Prahu s Českými Budějovicemi a dále s rakouským Lincem. Stavba se nachází v těsné blízkosti města Soběslav a trasy dálnice D3.

Výstavba tunelu Zvěrotice je prakticky dokončena a v prostoru bývalé stavební jámy již naznačuje její původní rozměry jen nově navezená ornice. Jsou dokončeny úpravy obou portálů a v tunelu je proveden železniční svršek i namontovány nosiče trakčního vedení. V souladu s požárněbezpečnostním řešením je provedeno jak značení únikových cest, tak hydrantů požárního suchovodu, který je napojen na požární nádrž a v případě požáru v tunelu může být ještě před příjezdem hasičů dálkově pomocí šoupat se servopohonem napuštěn vodou. Tunel je vybaven nouzovým osvětlením a na portálech kamerovým systémem, který umožňuje sledovat dění před portály. V tunelu je dokončeno i bezpečnostní značení podle předpisu SŽ S6, které členům údržby udává nejkratší cestu k záchranným výklenkům. Kabelovody jsou obsazeny nejen kabeláží nutnou pro obsluhu tunelu, ale i kabely probíhajícími podél celého nově budovaného železničního úseku. V kabelových šachtách jsou dokončeny ucpávky kabelových chrániček, které kabelovody rozdělují na požární úseky. Pomocí mobilních videokamer je provedena kontrola drenážního systému tunelu.

Kromě pracovních vlaků a železniční mechanizace umožňující instalaci kolejových polí nebo montáž trakčního vedení již tunelem projela i parní lokomotiva 475.111 Iron Monument Clubu, která je součástí statické zatěžovací zkoušky mostní estakády, která po krátkém skalním zářezu na výjezdovém portále na tunel navazuje. V tunelu probíhají závěrečné kontroly, které směřují k provedení hlavní prohlídky plánované na srpen 2022. Ta je podmínkou pro spuštění jednokolejného provozu plánovaného na 11. září tohoto roku.

Stavbu tunelu provádí subdodávkou firma HOCHTIEF CZ a. s. pro „Sdružení Soběslav – Doubí“ tvořené firmami STRABAG a.s., EUROVIA CS, a.s. a Metrostav a.s. Autorem realizační dokumentace tunelu je firma SAGASTA s.r.o.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tunely na diaľničnej sieti

Tunel Bikoš

Začiatkom leta roku 2022 napredujú práce na stavbe úseku rýchlostnej cesty R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa v súlade so zmluvným harmonogramom. Súčasťou úseku je dvojrúrový tunel Bikoš dĺžky 1155 m.

Začiatkom júla boli dokončené práce na sekundárnom ostení v oboch tunelových rúrach vrátane úsekov hĺbených tunelov. V západnej rúre tunela sú už ukončené kábelovody a je položené potrubie požiarneho vodovodu. Vo východnej rúre tunela sa realizujú štrbinové žľaby odvodnenia vozovky a pracuje sa aj na položení obrubníkov, realizácii kábelovodov a začína sa klásť potrubie požiarneho vodovodu. Stavebne ukončené sú priečne prepojenia, ktoré sú už pripravené na začiatok montáží technologického vybavenia v auguste 2022. Pokračujú aj práce na technologickej centrále na južnom portáli tunela. Realizácia vozovky v tuneli by mala prebehnúť v jesenných mesiacoch.

Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností Váhostav-SK, a.s. a TuCon, a.s. Predpokladané ukončenie rýchlostnej cesty a jej uvedenie do prevádzky sa očakáva v júli 2023.

Tunel Čebrať

Tunel Čebrať s dĺžkou 3,6 km je súčasťou úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová. Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností OHL ŽS, a.s., a Váhostav-SK, a.s. Stav prác v júli 2022 je nezmenený oproti stavu v marci, keď boli práce v tuneli utlmené z dôvodu nedoriešených zmluvných vzťahov. V južnej tunelovej rúre je vyrazených 3579 m v kalote, čo znamená, že na prerazenie ostáva 54 m. Stupeň a klenba zaostávajú za kalotou cca 50 m. V severnej tunelovej rúre je vyrazených 3490 m, ostáva ešte 123 m na prerazenie. V oboch rúrach boli rozšírené profily tunela v núdzovom zálive č. 4. Z posledného priečneho prepojenia je vyrazená približne polovica. Obidve čelby sú pripravené na spustenie razenia zo západného portálu. V južnej tunelovej rúre je vybetónovaných 2660 m základových pásov, resp. spodných klenieb.

Tunel Višňové

Tunel Višňové s dĺžkou 7450 m je súčasťou úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala a jeho zhotoviteľom je združenie „SKANSKA-VIŠŇOVÉ“. V júli 2022 pokračujú práce v tuneli aj v portálových úsekoch pred tunelom. V tunelových rúrach a priečnych prepojeniach sa vykonáva profilácia primárneho ostenia v oblasti východného portálu tunela a pokračuje betonáž horných klenieb sekundárneho ostenia prostredníctvom oceľových pojazdných debniacich vozov. V tunelových rúrach ostáva zabetónovať posledných 100 blokov klenby. Z celkovo nasadených 5 debniacich vozov ukončil debniaci voz č. 1 betonáž svojho úseku tunela a je pripravený na demontáž. Z celkového počtu 20 núdzových zálivov je už zabetónovaných 11 zálivov. Práce pokračujú aj na betonážach horných klenieb priečnych prepojení, pričom je dokončených 12 z celkového počtu 29. Súbežne sa realizujú ďalšie práce, ako injektáže vrchlíka horných klenieb, betónovanie ozubu, rezanie vodným lúčom, razenie inšpekčných otvorov do prieskumnej štôlne, opravné a dokončovacie práce a sanácie povrchu na blokoch horných klenieb. Pripravujú sa práce na pokládke štrbinových žľabov a realizácii vozovkových vrstiev.

Naplno bežia práce na betonáži pláne vozovky v oboch tunelových rúrach a z oboch portálov. Úspešne sa podarilo zrealizovať v severnej tunelovej rúre 3850 m a v južnej tunelovej rúre 2050 m betonáže pláne, čo predstavuje okrem betonáže aj odťaženie cca 25 000 m3 kameniva. Tieto práce si vyžadujú precízne plánovanie logistiky v tuneli tak, aby nebol narušený harmonogram výstavby tunelových objektov. V severnej tunelovej rúre sa začali opravné práce bočnej drenáže na skúšobnom úseku.

Na západnom portáli tunela sa zabetónovali bloky hĺbených tunelov a k betonáži sa pripravuje aj hĺbená časť odvodňovacej štôlne. Pokračujú práce na stavbe prevádzkovo-technologického objektu a na stavbe portálových stien západného portálu. Na východnom portáli je pred severnou tunelovou rúrou vybudovaný kolektor a realizujú práce na stavbe prevádzkovo-technologického objektu.