Aktuality z 8/2023

15.08.2023
Aktuality z 8/2023
Aktuality ze srpna 2023 - ČR: metro D, SR: Bikoš, Čebrať, Višňové

ČESKÁ REPUBLIKA

Metro D – nová linka pražského metra

V červnu letošního roku jsme měli možnost připomenout si dvouleté výročí od data, kdy byla v roce 2021 podepsána realizační smlouva mezi zadavatelem a zhotovitelem stavby. Přibližně o rok později, v březnu 2022, bylo vybranému zhotoviteli stavební části, kterým je Sdružení Metro I. D se společníky Subterra a.s., Hochtief CZ a.s., Hochtief Infrastructure GmbH, Strabag a.s. a Ed. Züblin Aktiengesellschaft, protokolárně předáno staveniště, a tím zahájena realizace nové linky pražského Metra D.

O tom, kam za více než rok usilovné práce stavba postoupila a dále postupuje, se můžeme přesvědčit i při návštěvě Informačního střediska výstavby metra I.D – Pankrác – Olbrachtova, které je v pravidelných časech otevřeno široké laické i odborné veřejnosti. Tvrdá data a čísla pak ukazují, že od severu, směrem do stanice Pankrác, byla po vyražení přístupového tunelu a technologické propojky také zahájena a postupuje ražba obratových kolejí stanice (obr. 1), a to k červnu letošního roku již v délce 20 m. Z jižní strany bylo pak směrem do této stanice vyraženo cca 450 m kaloty levého a cca 350 m kaloty pravého traťového tunelu, ze kterého se po realizaci rozpletu zahájila i ražba tunelové spojky C-D mezi budovanou a provozovanou trasou metra C (obr. 2). Z jižní strany byla formou provedení patní štoly, a z ní také provedení chemických injektáží zlepšujících nestabilní horninové prostředí stanice Pankrác, zahájena i vlastní ražba stanice. Pro další postup výstavby druhé stanice Olbrachtova bylo dokončeno hloubení její přístupové šachty (34 m) a rozšířeno potřebné zařízení staveniště na povrchu.

Jako nejzajímavější událost od zahájení stavby možná můžeme označit návštěvu prezidenta České republiky Petra Pavla na samotné stavbě. Dne 28. 6. 2023 si za doprovodu primátora hlavního města Prahy Bohuslava Svobody a dalších hostů prošel již výše popsané vyražené úseky budoucí trasy metra (obr. 3 a 4).

O dalším připravovaném úseku trasy Metra D, tj. Olbrachtova (mimo) – Nové dvory vč. traťových tunelů z Písnice, toho moc nového zatím, bohužel, nevíme. Výběrové řízení na zhotovitele stavby totiž stále pokračuje a zadavatel podané nabídky uchazečů stále zkoumá a vyhodnocuje. Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky se tak aktuálně očekává koncem srpna letošního roku. Na pokračování linky Metra D směrem do centra z Pankráce na Náměstí Míru pracuje projektant zadavatele na Dokumentaci pro stavební povolení a na majetkoprávní přípravě.

Celkovou i dílčí optikou pohledu na reálný stav našeho projektu tedy můžeme doufat, že jeden z hlavních cílů, tj. zprovoznění trasy metra D minimálně v úseku Pankrác – Nové Dvory do konce roku 2029, zatím není nijak ohrožen.

A proto dnes, a právě proto velmi intenzivně, popřejme projektu Metro D jenom to nejlepší, zdař bůh!  

Obr. 1 Ražba části profilu kaloty obratových kolejí směrem do stanice Pankrác

Obr. 2 Ražba tunelové spojky C-D

Obr. 3 Prezident Petr Pavel na návštěvě stavby metra D

Obr. 4 Návštěva prezidenta Petra Pavla a dalších hostů na stavbě metra D

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

TUNELY NA DIAĽNIČNEJ SIETI

Tunel Bikoš

Úsek R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa tvorí časť dopravnej siete Európskej únie TEN-T, ktorá je súčasťou medzinárodného európskeho ťahu E 371 v smere zo severu na juh, známym tiež pod názvom Via Carpatia. Realizáciou tejto etapy sa prevedie doprava v smere od Sabinova do mimoúrovňovej križovatky Vydumanec na diaľnicu D1, čím sa odľahčí doprava v meste Prešov. Na trase rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat sa nachádza tunel Bikoš s dĺžkou ľavej tunelovej rúry 1 144,5 m  a dĺžkou pravej tunelovej rúry 1 164,5 m.

Stavebnú časť tunela realizovala spoločnosť TuCon a.s. Žilina ako člen Združenia spoločností Váhostav-SK, a.s. a TuCon, a.s., ktoré je zhotoviteľom stavby. Práce na stavebnej časti tunela sú na začiatku júla 2023 ukončené. Prebiehajú práce na finalizácii technologického vybavenia tunela, pričom v letných mesiacoch budú vykonávané funkčné skúšky jednotlivých prevádzkových súborov. Komplexné skúšky a uvedenie tunela do prevádzky sa očakávajú v septembri 2023.

 

Tunel Čebrať

Tunel Čebrať dĺžky 3,6 km je súčasťou úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová, ktorý je vo výstavbe od roku 2013. Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností OHL ŽS, a.s., a Váhostav-SK, a.s..

Začiatkom leta 2023 pokračujú práce na betonáži definitívnych betónových konštrukcií oboch tunelových rúr (obr. 5). V južnej tunelovej rúre je už hotových 219 blokov hornej klenby sekundárneho ostenia a v severnej tunelovej rúre je  hotových 173 blokov hornej klenby. Celkovo je v tuneli hotových 392 blokov hornej klenby sekundárneho ostenia, čo predstavuje približne dve tretiny dĺžky tunela. Betonáž základov a príprava na betonáž horných klenieb začala aj v tunelových priečnych prepojeniach. Pripravené sú priečne prepojenia č. 10, 12 a 14, práce pokračujú v prepojení č. 9. Na východnom portáli sa začali betonárske práce na stavebnej časti technologickej centrály.

Predpokladá sa, že diaľničný úsek Hubová – Ivachnová s tunelom Čebrať by mal byť dokončený a odovzdaný verejnosti na používanie začiatkom roku 2025.

Tunel Višňové

Tunel Višňové s dĺžkou 7 450 m je súčasťou úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala a jeho zhotoviteľom je združenie „SKANSKA-VIŠŇOVÉ“.

Dokončovacie a opravné práce na tuneli Višňové po dvoch rokoch realizácie výrazne pokročili. Celkovo bolo na doplnenie a opravu primárneho ostenia použitých 30 000 m3 striekaného betónu a boli ukončené všetky zostávajúce horné klenby sekundárneho ostenia tunela v počte 478 blokov. Pre ich vyhotovenie sa použilo 87 000 m3 betónu. Na zaizolovanie tunela sa spotrebovalo 142 000 m2 hydroizolačného súvrstvia. Na finálny náter ostenia tunela je pripravených 800 blokov z celkového počtu 1260 blokov v oboch tunelových rúrach.

V núdzových zálivoch NZ3-J a NZ-3S prebieha realizácia medzistropov (obr. 6) a realizácia definitívnych prác vo vetracích kanáloch a vetracej šachte. Vo vetracej šachte vysokej 96 m sa realizuje lezné oddelenie, ktoré bude slúžiť pre monitorovanie stavu konštrukcie šachty. Po jej dokončení sa vetracia šachta ukončí realizáciou budovy, ktorá zabezpečí neoprávnený vstup do vetracej šachty.

Na blokoch sekundárneho ostenia, vrátane blokov po bývalom zhotoviteľovi, prebiehajú v súčasnosti povrchové úpravy ostenia – brúsenie, čistenie a oprava povrchu a realizácia železobetónových stien v SOS výklenkoch a deliacich konštrukcií v priečnych prepojeniach vrátane stavebnej pripravenosti na technologické vybavenie tunela.

Z dna tunela sa vyťažilo 64 000 m3 rúbaniny a spätne sa doposiaľ zabudovalo 30 000 m3 podkladného a výplňového betónu pláne vozovky. V tuneli sa ďalej realizujú štrbinové žľaby, základy pod obrubníky, realizujú sa výplňové vrstvy pod vozovku, drenážne odvodnenia pláne vozovky. V objednávateľom schválenom rozsahu sa realizujú opravné práce na drenážnom systéme tunela po bývalom Zhotoviteľovi tunela.

Práce prebiehajú aj na sanácii ostenia v odvodňovacej štôlni a napojenia odvodnenia tunela na portálové oblasti s odvedením vôd do recipientov. Na vonkajších častiach (portáloch) sa ukončujú realizácie definitívnych obkladových konštrukcií, boli zhotovené prevádzkovo-technologické objekty a ukončujú sa káblové prepojenia tunela a vonkajšej časti portálov a diaľnice.

Obr. 5 Debniaci voz v tuneli Čebrať