Aktuality z 5/2024

01.05.2024
Aktuality z 5/2024
Aktuality z jara 2024 - ČR: stavba metra D, SR: tunely Okruhliak, Čebrať

Česká republika

Metro D – Nová linka pražského metra

Jak jsme již informovali v minulém čísle našeho časopisu Tunel, je provozní úsek budovaný ražbami mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova od prosince loňského roku v celé své délce propojen, a tedy i souvisle průchozí, resp. průjezdný. Současně jsou to od konce března roku 2022, kdy zadavatel předal zhotovitelům staveniště k realizaci stavby, dnes již přibližně dva roky našeho pozorování stále viditelnějších výsledků již provedených prací, které si takto budeme moci doložit i v další části naší aktuality.

V podzemí stanice Pankrác a jejím nejbližším okolí již byly kompletně dokončeny ražby přístupových tunelů ze severu, obratových kolejí a demontážní komory. V případě obratových kolejí je také již hotova hydroizolace a podkladní betony dna včetně armování a betonáže spodní klenby definitivního ostění (obr. 1). Další ražby pokračují zejména na velkém profilu přestupního uzlu stanice, z kterého je k březnu 2024 již vyraženo cca 120 m délky kaloty a 50 m opěří. Vedle ražeb je na povrchových částech stanice vidět asi největší postup při provádění stavebních jam vestibulů – jedna z těch u obchodního centra Arkády je již hotova zcela a probíhají zde práce na zajištění portálu budoucího raženého eskalátorového tunelu, další je hotova z cca 30 % (obr. 2).

Na povrchu stanice Olbrachtova můžeme přes rozšířený zábor zařízení staveniště v oblasti křižovatky ulic Antala Staška a Na Strži dominantně pozorovat hloubení stavební jámy jižního vestibulu stanice. V případě podzemí probíhají ze středu stanice ražby zejména na levém a pravém staničním tunelu, kde ve směru Pankrác již byly téměř dokončeny a ve směru Krč jsou v plné rozpracovanosti (obr. 3).

Na mezistaničním traťovém úseku mezi oběma stanicemi se realizuje hydroizolace, armování a betonáže již vyražených traťových tunelů. Poslední ražby probíhají na traťové spojce C–D. Novinkou povrchové části tohoto úseku je od února tohoto roku zahájení realizace prodloužení tramvajové trati realizované pro zajištění obslužnosti při vyloučení provozu stanice metra C.

Připravovanému úseku Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory včetně traťových tunelů z Písnice se však daří bohužel jen částečně. Po ukončení výběrového řízení na zhotovitele monitoringu a pasportizace stavby sice zhotovitel sdružený pod názvem „Krtek D monitoring II“ (vedoucí účastník GeoTec-GS, a.s., a další společníci SG Geotechnika a.s., INSET s.r.o., GEOtest, a.s., Angermeier Engineers, s.r.o. a PUDIS a.s.) zahájil dne 10. 1. 2024 svoji činnost, ale na druhou stranu zhotovitel stavby ještě zdaleka ne. Původní předpokládaný termín zahájení činnosti zhotovitele stavby tohoto úseku byl září 2023. Vzhledem k napadení výsledku tendru se nyní zahájení výstavby tohoto úseku zřejmě posune nejdříve až na přelom léta a podzimu letošního roku.

S přihlédnutím k výše uvedeným informacím tedy stále platí, že realizačně se projektu Metra D stále daří, ale procesně a soutěžně by to mohlo být jistě lepší a k tomu si jako již tradičně a na závěr můžeme popřát to jediné – Zdař Bůh!  


Obr. 1 Pohled na provedené izolace a armaturu dna obratových kolejí stanice Pankrác


Obr. 2 Realizace portálu raženého eskalátorového tunelu ve stavební jámě Arkády


Obr. 3 Pohled na rozpracovanost levého staničního tunelu stanice Olbrachtova

Slovenská republika

Tunely na diaľničnej sieti

Tunel Okruhliak

Po úspešne dobudovaných a v súčasnosti už aj prevádzkovaných tuneloch Prešov a Bikoš sa 30. septembra 2023 začala výstavba tunela Okruhliak. Ide tak už o tretí cestný tunel na obchvatoch tohto tretieho najväčšieho slovenského mesta. Tunel je súčasťou navrhovanej rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat II. etapa km (4,3–14,5), ktorá je súčasťou severo – južného dopravného prepojenia rýchlostnou cestou v úseku štátna hranica SR/Poľsko – Vyšný Komárnik – Milhosť – štátna hranica SR/Maďarsko.

Zhotoviteľom 10,2 km trasy severného obchvatu Prešova je Združenie „R4 severný obchvat Prešova II. etapa“ na čele so spoločnosťou Eurovia SK. Ďalšími členmi združenia sú spoločnosti Eurovia CS, SMS, Váhostav – SK a TuCon.

Dvojrúrový cestný tunel Okruhliak je dĺžky 1913 m. Spoločnosť TuCon, a.s. v priebehu apríla 2024 ukončuje práce na zaistení západného portálu a ukončuje práce na zariadení staveniska na západnom portáli (obr. 4). Koncom apríla 2024 sa v zmysle harmonogramu prác pripravuje zahájenie raziacich prác samotného tunela. Od decembra 2023 prebiehajú aj práce na realizácii prístupových ciest ku obidvom portálom.

Predpokladané ukončenie II. etapy rýchlostnej cesty R4 a jej uvedenie do prevádzky sa očakáva na jeseň 2027.

Tunel Čebrať

Práce na tuneli Čebrať dĺžky 3,6 km, ktorý je súčasťou úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová pokračujú v apríli 2024 finalizáciou stavebných prác v oboch tunelových rúrach aj na oboch portáloch.

Povrchy horných klenieb sekundárneho ostenia sú už dokončené v celej dĺžke obidvoch tunelových rúr, pričom v stropnej časti sú zrealizované nátery. V strope tunela pokračuje osádzanie závesov pre osvetlenie.

Vystrojovanie chodníkov postupuje v obidvoch tunelových rúrach od východného portálu. Štrbinové žľaby a obrubníky sú v južnej tunelovej rúre osadené už na celej dĺžke tunela. Káblovody v chodníkoch sú skompletované na severnej strane južnej rúry v úseku blokov 296 až 86, na južnej strane až po blok 27. Montáž potrubia požiarneho vodovodu už prekročila polovičku dĺžky tunela, blíži sa k prepojeniu č. 7.

Štrbinové žľaby a obrubníky sú v severnej tunelovej rúry osadené už takmer na celej dĺžke tunela (obr. 5). Káblovody v chodníkoch severnej tunelovej rúry sú skompletované na severnej strane v úseku blokov 296 až 150, na južnej strane až po blok 30. Severná strana mierne mešká z dôvodu osádzania 14 ks ISDN chráničiek, ktoré sú už natiahnuté celým tunelom. Montáž potrubia požiarneho vodovodu je momentálne pri prepojení č. 9.

Priečne prepojenia č. 5 až 14 sú stavebne ukončené, v prepojeniach č. 3 a 4 sa betónujú čelné steny na vstupe.  V prepojení č. 2 sú vymurované steny rozvodne, ostáva dokončiť čelné steny. Prepojenie č. 1 sa naďalej používa ako dopravné prepojenie medzi rúrami tunela, pretože na západnom portáli sa intenzívne robí na osadení systémov odvodnenia a káblových trasách.

Na východnom portáli sa výstavba technologickej centrály pomaly blíži do finále. V predpolí tunela sú už vybudované trasy odvodnenia a vodovodu a je ukončená aj výstavba káblovodov.

Skelet technologickej budovy na západnom portáli je už hotový. V predpolí tunela sú už skompletované odvodňovacie systémy, zostáva ich prepojenie na pokračujúcu sieť. Z káblovodov zostáva vybudovať a prepojiť poslednú šachtu.

Očakáva sa, že diaľničný úsek bude dokončený a odovzdaný verejnosti na používanie v roku 2025. Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností OHLA ŽS, a.s., a Váhostav-SK, a.s.


Obr. 4 Zariadenie staveniska na západnom portáli tuneli Okruhliak


Obr. 5 Ukladanie štrbinových žľabov v tuneli Čebrať