Aktuality z 2/2024

15.02.2024
Aktuality z 2/2024
Aktuality z února 2024 - ČR: stavba metra D pokračuje SR: tunely Čebrať, Okruhliak

Česká republika

Metro D – nová linka pražského metra

První úsek výstavby nové trasy metra I.D, který obsahuje dvě ražené stanice Pankrác a Olbrachtova, dále ražený tunelový mezistaniční úsek a ražený propojovací tunel k trase C, úspěšně překonal svůj další významný milník výstavby, kdy k závěru roku 2023 dne 1. 12. došlo ke slavnostní prorážce tunelu mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova (obr. 1). Tímto okamžikem došlo ke kontinuálnímu propojení všech povrchových zařízení stavenišť pomocí tunelů v podzemí, a to v celé délce jejich výstavby. 

V podzemí stanice Pankrác se ražby aktuálně soustřeďují zejména na provádění obratových kolejí a dílčích výrubů vlastní stanice, kde jejich nejpokročilejší pozice se dostala již na kótu 120 vyražených metrů. Další ražby v dispozici stanice probíhají i na objektech demontážní komory a přístupové a vzduchotechnické štoly. Vedle toho se také na nejpokročilejších pracovištích již také rozeběhly práce na pokládce hydroizolace, armování a přípravy betonáže definitivní obezdívky (obr. 2). Na povrchu potom můžeme pozorovat úspěšné hloubení stavební jámy (provedeno cca 65 %) budoucího vestibulu stanice v blízkosti OC Arkády včetně zahájení výkopu pro napojení eskalátorového tunelu (obr. 3).       

Ve stanici Olbrachtova probíhají ražby na levém i pravém staničním tunelu, z kterých je hotovo až 80 m jejich délky (obr. 4). Jednokolejné traťové tunely mezi oběma stanicemi jsou potom vyraženy již v celých svých délkách. Při úspěšně se rozvíjejících pracích bylo také nutné přistoupit i k rozšíření záboru zařízení staveniště na povrchu v rozsahu křižovatky ulic Antala Staška a Na Strži až po křížení s ulicí Radova, což také již reálně pociťují zejména místní rezidenti.

Z výše uvedené informace o sumáři postupu prací je patrné, že realizovanému úseku se daří poměrně dobře, ale aby se dařilo dobře i celé trase Metra D, je potřebné, aby se dařilo i dalším navazujícím úsekům a tady bohužel aktuální situace již tak radostná není. Totiž původně plánovaný termín zahájení prací na úseku Olbrachtova (mimo) – Nové Dvory včetně traťových tunelů z Písnice v září 2023 je nenávratně minulostí. Výběrové řízení na zhotovitele stavební části ze strany zadavatele bylo sice ukončeno, ale vzhledem k napadení tohoto výsledku Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je nyní zahájení výstavby tohoto úseku odloženo minimálně až do léta tohoto roku. Na druhou stranu výběrové řízení na zhotovitele monitoringu prošlo u ÚOHS stejnou torturou a zhotovitel již vybrán byl a smlouva se zadavatelem byla podepsána, takže doufejme, že podobného výsledku se dočkáme i v případě výběru zhotovitele stavební části. Poskytovatelem služeb monitoringu je sdružení „Krtek D monitoring II“ složené ze společností GeoTec-GS (vedoucí účastník), a.s., SG Geotechnika, a.s., INSET, s.r.o., GEOtest, a.s., Angermeier Engineers, s.r.o. a PUDIS, a.s. Sdružení Krtek na základě výzvy zadavatele zahájilo svoji činnost dne 10.1.2024.

Takže s přihlédnutím k výše uvedeným informacím můžeme opět konstatovat, že realizačně se projektu Metra D stále daří, ale současně soutěžně a legislativně by se mu v budoucnu snad už mohlo začít dařit i více a k tomu si jako již tradičně a na závěr popřejme – Zdař Bůh!   

Obr. 1: Slavnostní prorážka úseku Pankrác – Olbrachtova dne 1. 12. 2023

Obr. 2: Pokládka hydroizolace a její ochrany mazaninou při provádění tunelů obratových kolejí

Obr. 3: Hloubení stavební jámy vestibulu před OC Arkády

Obr. 4: Ražba části staničního tunelu stanice Olbrachtova

Slovenská republika

Tunely na diaľničnej sieti

Tunel Okruhliak

NDS koncom júna 2023 podpísala zmluvu s víťazným uchádzačom na výstavbu druhej etapy obchvatu Prešova na R4. Zhotoviteľom 10,2 km trasy obchvatu je Združenie R4 severný obchvat Prešova II. etapa na čele so spoločnosťou Eurovia SK. Ďalšími členmi združenia sú spoločnosti Eurovia CS, SMS, Váhostav – SK a TuCon.

Druhá časť prešovského obchvatu na R4 nadviaže na prvú etapu v dĺžke 4,3 kilometra s viac ako kilometrovým tunelom Bikoš. Tá bola po štyroch rokoch výstavby odovzdaná do užívania motoristom 25. septembra 2023. Súčasne s odovzdaním prebehlo aj slávnostné poklepanie základného kameňa druhej časti severného obchvatu Prešova.

Súčasťou druhého úseku je aj výstavba tunela Okruhliak dĺžky 1913m. Spoločnosť TuCon, a.s. v tejto dobe realizuje prípravné práce pre začiatok razenia tunela, ktoré je naplánované od západného portálu v apríli 2024 (obr. 5). Od decembra 2023 prebiehajú práce na realizácii prístupových ciest k portálu, zaistenie portálu tunela a realizácia zariadenia staveniska.

Predpokladané ukončenie II. etapy rýchlostnej cesty R4 a jej uvedenie do prevádzky sa očakáva na jeseň 2027.

Tunel Čebrať

Práce na tuneli Čebrať dĺžky 3,6 km úseku diaľnice D1 Hubová – Ivachnová tvoriaceho obchvat mesta Ružomberok pokračujú finalizáciou stavebných prác v tunelových rúrach. Očakáva sa, že diaľničný úsek bude dokončený a odovzdaný verejnosti na používanie v roku 2025. Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností OHL ŽS, a.s., a Váhostav-SK, a.s..

V januári 2024 sú vybetónové horné klenby v celej tunelovej dĺžke oboch tunelových rúr vrátane blokov hĺbených tunelov. Ako posledný bol 18. 12. 2023 vybetónovaný blok č. 56 v núdzovom zálive č.1 v severnej tunelovej rúre (obr. 6). V oboch tunelových rúrach ešte pokračujú práce na vyspravení povrchov ostenia.

Budovanie chodníkov v južnej tunelovej rúre postupuje od východného portálu (obr. 7). Štrbinové žľaby sú osadené na dĺžke cca 1580 m a obrubníky 1450 m. Káblovody v chodníkoch sú skompletované na dĺžke cca 1050 m. Na trase požiarneho vodovodu je zmontovaných prvých 350 m. Rovnako v severnej tunelovej rúre prebiehajú práce na chodníkoch v smere od východného portálu. Štrbinové žľaby sú osadené na dĺžke 1160 m a obrubníky 1190 m. Káblovody v chodníkoch sú skompletované v dĺžke cca 900 m. Potrubie požiarneho vodovodu sa začne montovať začiatkom mesiaca február 2024.

V tunelových priečnych prepojeniach č. 4 až 14 je už dokončené sekundárne ostenie. Prepojenia č. 8 až 14 sú vo vnútri stavebne dokončené, dokončujú sa vstupné čelné steny a v priestoroch rozvodní ostáva dokončiť zdvojené podlahy (obr. 8). V prepojeniach č. 4 až 7 sa murujú steny rozvodní a čelné steny prepojení. V prepojeniach č. 1 až 3 bude postupne vybudované sekundárne ostenie.

Na východnom portáli sa intenzívne pracuje na dokončení výstavby technologickej centrály. V predpolí tunela sú už vybudované trasy odvodnenia a vodovodu a ukončuje sa výstavba káblovodov. Na technologickej centrále na západnom portáli sa budujú steny prízemia. V predpolí pribudla rozdeľovacia šachta požiarneho vodovodu.

Obr. 5 Práce na západnom portáli tunela Okruhliak

Obr. 6 Príprava betonáže posledného zálivového bloku ostenia v tuneli Čebrať

Obr. 7 Južná tunelová rúra pripravená na budovanie chodníkov

Obr. 8 Vnútorné konštrukcie v priečnom prepojení č.10