Tunely Mezno, Deboreč

Dne 5. 6. 2018 byla slavnostně zahájena stavba „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“, která je jednou z největších a nejvýznamnějších současných dopravních investic v České republice (obr. 1). Prakticky se jedná o novostavbu téměř 20 km dvojkolejné trati parametrů pro rychlost 160 km/hod s významným podílem umělých staveb včetně dvou nových tunelů. Projekt je spolufinancovaný z evropských zdrojů a realizován podle smluvních podmínek FIDIC – červená kniha. Investorem je Správa železniční dopravní cesty, s.o. a zhotovitelem stavby společnost OHL ŽS, a.s.

Tunel Mezno

Tunel Mezno je ražený železniční dvoukolejný tunel celkové délky 840 m, z toho ražená část tvoří 768 m, navazující hloubená část u vjezdového portálu má délku 48 m a u výjezdového portálu 24 m. Tunel leží ve směrovém pravostranném oblouku, výškově je veden ve střechovitém sklonu. Od vjezdového portálu tunel stoupá ve sklonu 4,461 ‰, od vrcholu oblouku následně klesá ve sklonu 8,012 ‰. Příčný profil výrubu tunelu je navržen od 101,7 m2 pro profil na patkách až 119,5 m2 v profilu se spodní klenbou.

Výstavba bude prováděna technologií NRTM, rozpojování hornin je předpokládáno většinově s použitím trhacích prací a mechanickým dočištěním líce výrubu. Profil tunelu je horizontálně členěn na kalotu, jádro a počvu. Ostění tunelu je dvouplášťové s mezilehlou izolací. Ražby budou realizovány z výjezdového (pražského) portálu.

Tunel Deboreč

Tunel Deboreč je ražený železniční dvoukolejný tunel celkové délky 660 m, z toho ražená část tvoří 562 m a navazující hloubené části u obou portálů mají délku 49 m. Tunel leží v mírném levostranném oblouku, ze kterého dále pokračuje v přímé. Tunel v celé délce klesá od vjezdového portálu nejprve ve sklonu 10,57 ‰ a následně ve sklonu 11,00 ‰. Příčný profil výrubu tunelu je navržen od 101,9 m2 pro profil na patkách až 132,9 m2 v profilu se spodní klenbou.

Výstavba bude prováděna technologií NRTM, rozpojování hornin je předpokládáno jak strojní, tak s použitím trhacích prací a mechanickým dočištěním líce výrubu. Profil tunelu je horizontálně členěn na kalotu, jádro a počvu, pro nejnáročnější geologické podmínky je navržen i s vertikálním členěním profilu v kalotě. Sekundární ostění tunelu je totožné jako u tunelu Mezno. Ražby budou rovněž realizovány z výjezdového (pražského) portálu.