Metro D

METRO D – NOVÁ LINKA PRAŽSKÉHO METRA

V červnu 2019 byla geologickým průzkumem slavnostně zahájena nultá etapa výstavby trasy Metra D nové linky pražského metra. Vlastní geologický průzkum je situován do geologicky nejsložitější oblasti stanic Pankrác, Olbrachtova a jeho cílem je zajištění co nejvýstižnějších technických informací pro správné zhotovení dalších stupňů projektové dokumentace a následnou realizaci.

Průzkumné práce jsou navrženy celkem ze čtyř míst a pokrývají obě ražené stanice a jejich mezistaniční úsek ražených podle zásad NRTM. Naprostá většina průzkumných děl je navržena tak, že části jejich nosných konstrukcí (zejména primární ostění) budou součástí nosných konstrukcí budoucích stanic a mezistaničních tunelů. Nebudou tedy tvořit překážky při budoucích ražbách, ale budou jejich součástí.

Dvě lokality geologického průzkumu orientované do stanice Pankrác, projektem označené jako PAD1b a PAD4, má realizačně na starosti firma Metrostav a.s. Dominantním objektem prvního pracoviště PAD1b, z kterého jsou prováděny průzkumné práce, je stavební jáma, resp. šachta kruhového profilu 308 m2 a hloubky cca 30 m. Druhé pracoviště PAD4 (obr. 1) obsahuje průzkumnou štolu, která směrově, výškově i tvarově kopíruje cca polovinu kaloty budoucího přestupního tunelu stanice Pankrác o celkové délce 90 m.

Obr. 1 Lokalita PAD 4 – pohled do průzkumné štoly a přípravu pro provádění chemických injektáží

 

Třetí lokalitu geologického průzkumu v dispozici mezistaničního úseku Olbrachtova – Pankrác označené jako VO-OL (obr. 2) realizuje firma HOCHTIEF CZ a. s. Obsahuje průzkumnou štolu, která směrově, výškově i tvarově kopíruje výrub budoucích traťových tunelů směrem ke stanici Pankrác o celkové délce 258 m. Do prostoru vlastní stanice vstoupí ve tvaru patní štoly v předpokládané délce 56 m.

Poslední čtvrtá lokalita projektem označená jako OL1 je v péči firem Strabag a.s. a Energie – stavební a báňská a.s. Zde realizovaná průzkumná štola směrově, výškově i tvarově kopíruje sanační štolu, ze které bude zajišťováno podloží základů zde situované výškové budovy před příchodem ražeb vlastních traťových tunelů, které budou tuto budovu podcházet při minimálním nadloží.

Obr. 2 Lokalita VO-OL – pohled do průzkumné štoly v části rozšířené na plný profil budoucího dvoukolejného tunelu

 

Za získávání a interpretaci dat získaných geomonitoringem prostřednictvím prováděného geologického průzkumu, jsou zodpovědné firmy Inset a GeoTec-GS, a.s. Důležitou osobou, a to obstaravatelem pro zadavatele stavby, tedy koordinátorem celého projektu je Inženýring dopravních staveb a nositelem myšlenky, tedy projektantem stejně jako autorským dozorem je METROPROJEKT Praha a.s.

Kromě probíhajícího geologického průzkumu se projekt Metra D velmi intenzivně připravuje i na své další realizační etapy. Pro první realizační úsek Pankrác – Olbrachtova je v procesu veřejná soutěž na výběr zhotovitele s optimistickým výhledem zahájení stavby v intervalu  březen – červen 2021. V navazujících činnostech potom obstaravatel zadavatele pokračuje i v administraci žádosti vedoucí k získání stavebního povolení pro stavbu dalšího navazujícího provozního úseku Olbrachtova – Nové Dvory s přístupovými tunely z lokality Písnice. Příprava všech navazujících realizačních etap probíhá tak, aby celá trasa projektu Metra D mohla být dokončena a dána do provozu v jeden čas a v celé své délce tedy v kompletním úseku trasy Pankrác – Písnice.

Aktuální informace a podrobnosti o metru D jsou stále k dispozici na stránkách investora Dopravní podnik hl.m.Prahy: https://www.dpp.cz/metro-d