Metro D

Metro D – nová linka pražského metra

V červnu 2019 byla geologickým průzkumem slavnostně zahájena nultá etapa výstavba trasy Metra D nové linky pražského metra. Vlastní geologický průzkum je situován do geologicky nejsložitější oblasti stanic Pankrác, Olbrachtova a jeho cílem je zajištění co nejvýstižnějších technických informací pro správné zhotovení dalších stupňů projektové dokumentace a následnou realizaci.

Průzkumné práce jsou navrženy celkem ze 4 míst a pokrývají obě ražené stanice a jejich mezistaniční úsek ražených podle zásad NRTM. Naprostá většina průzkumných děl je navržena tak, že části jejich nosných konstrukcí (zejména primární ostění) budou součástí nosných konstrukcí budoucích stanic a mezistaničních tunelů. Nebudou tedy tvořit překážky při budoucích ražbách, ale budou jejich součástí.

Dvě lokality geologického průzkumu orientované do stanice Pankrác, projektem označené jako PAD1b a PAD4, má realizačně na starosti firma Metrostav a.s. Dominantním objektem prvního pracoviště PAD1b, z kterého budou prováděny průzkumné práce, je stavební jáma, resp. šachta kruhového profilu 308 m2 a hloubky cca 30 m. V současné době jsou zde kromě výstavby šachty realizovány ochrany a přípojky inženýrských sítí. Druhé pracoviště PAD4 (obr. 1) obsahuje průzkumnou štolu, která směrově, výškově i tvarově kopíruje cca polovinu kaloty budoucího přestupního tunelu stanice Pankrác o celkové délce 90 m, i na tomto pracovišti se hloubí přístupová šachta a objekty zařízení staveniště.

Obr. 1 Lokalita PAD 4

Třetí lokalitu geologického průzkumu v dispozici mezistaničního úseku Olbrachtova – Pankrác označené jako VO-OL (obr. 2) realizuje firma HOCHTIEF CZ a. s. Obsahuje průzkumnou štolu, která směrově, výškově i tvarově kopíruje výrub budoucích traťových tunelů směrem ke stanici Pankrác o celkové délce 258 m. Do prostoru vlastní stanice vstoupí ve tvaru patní štoly v předpokládané délce 56 m. Hlavní zde probíhající činností je vrtání, betonáž pilot a hloubení šachty přibližně stejných rozměrů jako v případě šachty na PAD 1b.

Poslední čtvrtá lokalita projektem označená jako OL1 je v péči firem Strabag a.s. a Energie – stavební a báňská a.s. Zde realizovaná průzkumná štola směrově, výškově i tvarově kopíruje sanační štolu, ze které bude zajišťováno podloží základů zde situované výškové budovy před příchodem ražeb vlastních traťových tunelů, které budou tuto budovu podcházet při minimálním nadloží. I na tomto pracovišti probíhá realizace objektů zařízení staveniště, vrtání, a betonáž pilot šachty.

V neposlední řadě je třeba říci, že o to hlavní, tedy o zaznamenání a interpretaci dat získaných geomonitoringem prostřednictvím prováděného geologického průzkumu, jsou zodpovědné firmy Inset a GeoTec-GS, a.s. Důležitou osobou, a to obstaravatelem pro zadavatele stavby, tedy koordinátorem celého projektu je Inženýring dopravních staveb a nositelem myšlenky, tedy projektantem stejně jako autorským dozorem je METROPROJEKT Praha a.s.

Kromě probíhajícího geologického průzkumu se projekt Metra D velmi intenzivně připravuje i na své další realizační etapy. Pro první realizační etapu v úseku Pankrác – Olbrachtova probíhá finalizace zpracovávání dokumentace pro výběr zhotovitele a tak je možné, že při čtení naší příští aktuality se již také dozvíme, kdy bude vypsaná soutěž na zhotovitele této etapy. Příprava dalších realizačních etap v úseku Olbrachtova – Nové Dvory a Nové Dvory – Písnice potom kopíruje vývoj etapy první, a to vše se snahou aby celá trasa projektu Metra D byla dokončena a dána do provozu v jeden čas a v celé své délce.

Obr. 2 Lokalita VO-OL