Zkrácený záznam ze semináře:

home > Diskuse > Zkrácený záznam ze semináře:

Zkrácený záznam ze semináře:
Pojistný systém foliových hydroizolací podzemních staveb

V úvodním referátu seznámil Ing. Janíček z Minovy účastníky semináře s jeho programem. Dále Ing. Tokar z firmy Dektrade na základě firemních dlouholetých zkušeností zdůraznil ve svém příspěvku nutnost aplikace pojistného systému (PS) a jeho aktivace.
Ing. Matzner z firmy Matteo v následujícím přípěvku na několika příkladech poukázal na vady a doporučil používání PS. Zdůraznil tak potřebu neustálého sledování kvality ve všech fázích výstavby stavebního díla. Pan Jaroslav Šimek – specialista hydroizolačních prací ze společnosti Metrostav podrobně vysvětlil účastníkům problematiku hydroizolací včetně pojistného systému.
Jako nejdůležitější se ukázalo sjednocující názvosloví prvků hydroizolačního systému.

Účastníkům bylo předloženo 10 základních témat:

1. PS jako nedílná součást hydroizolace důležitých zakázek ano, nebo ne ?!?!
2. volba typu PS tzn. paprskovitý či patrový, důležité prvky PS, četnost rozvodů PS
3. volba materiálu rozvodů PS, tzn. hadičky, nebo trubky, průměry rozvodů a další ukazatele
4. základní podmínky pro použití PS – vodonepropustné oddělení sekcí, výplňová injektáž celého profilu tunelu, ošetření pracovních spár, průchodnost a opakovatelnost použití rozvodů PS
5. vliv 5. volba injekčních tlaků v souvislosti s PS (aktivace, opravy)
6. HsV na aktivaci i opravné práce
7. velice důležité je téma signalizace vody v sekci, odvodňování sekce
8. injekční média používaná při aktivaci nebo opravách pomocí PS
9. předpokládané náklady na PS, aktivaci a případné opravy hydroizolace stavebního díla pomocí PS
10. zkoušky funkčnosti PS po všech operacích, které jeho účinnost ohrožují

Jednotlivá témata byla v příspěvku pana Šimka rozvedena a průběžně k nim bylo diskutováno.

Záznam z průběhu semináře:

ad 1) Jak úvodní referáty, tak samotná diskuze potvrdily realitu, že pokud budeme provádět hydroizolace stavebních zakázek pomocí plastových folií, PS nesmí v systému chybět, tzn. zařadit tuto položku jak do rozpočtu, tak do harmonogramu stavby. Důležitým faktorem se ukazuje odborná způsobilost všech pracovníků od projektanta, přes realizační po kontrolní pracovníky všech zúčastněných stran.

ad 2) Většina diskutujících se vyjádřila souhlasně k patrovému typu rozvodů pro plošnou injektáž vzhledem k potřebě opakovatelnosti použití. Paprskovitý typ má své opodstatnění při cílené injektáži s tím, že opakovatelnost může být nahrazena větším počtem paprsků. Doufejme, že po tomto semináři mají „odzvoněno“ projekty s patry pouze v horní klenbě s naivní představou, že váha tunelové sekce všechnu vodu ze spodní klenby vytlačí nebo že injekční materiál sám vytlačí vodu ze spodní klenby bez instalovaných rozvodů.

ad 3) Téma volby materiálu rozvodů a to hadičky, nebo trubky, slibovalo rušnou diskuzi, protože „souboj“ na toto téma probíhá mezi jednotlivými zastánci již delší dobu. Organizátorům tohoto semináře však šlo především o spolehlivost a stabilitu systému při instalaci a následně i v průběhu životnosti díla. Limitující pro výběr použitého materiálu je také požadavek opakované injektáže a odolnost vůči vnějšímu tlaku, a to dle provedených zkoušek a předložené fotodokumentace, bohužel hadice skutečně nesplňují. Tento závěr je především důležitý pro projektanty.

ad 4) Další důležitá témata se zajímavou diskuzí byla vzájemné vodonepropustné a hlavně jednoduché oddělení sekcí tunelů od sebe, dodatečná injektáž nejen vrchlíků, ale i spodní klenby cementovou směsí a opakovatelnost pojistného systému garantovaná průchodností PS po každém použití prováděná proplachem. Z diskuse a opět z fotodokumentace závad vyplynuly jasné závěry. Maximální pozornost věnovat spárovým pásům od dopravy, skladování až po jejich montáž. Pracovní spáry pojišťovat vhodným injekčním materiálem s co nejmenším množstvím jakýchkoliv rozvodů. Navrhovaný těsnící profil do pracovní spáry je jistě vhodným řešením nejen pro aktivaci PS, ale i pro eliminaci ztrát jinak vytékající cementové směsi do profilu tunelu při doinjektáži vrchlíku klenby. Dále v diskusi zazněla otázka stanovení procentuelního množství sekcí s nefunkčním PS po provedení aktivace PS.

ad 5) Téma, které prakticky nebylo ukončené sjednoceným závěrem, bylo téma tlaků použitých jak při aktivaci, tak při následných nedestruktivních opravách. Na čem se ale shodli všichni (mimo projektanty), bylo to, že tlaky v závislosti na použitém injekčním materiálu musí být jasně stanoveny v projektu.

ad 6) Vliv HsV a jejího návratu do ustáleného stavu hraje důležitou roli při stanovení postupu aktivace hydroizolačního systému, eventuelně při následných opravách. Byly zde připomenuty zkušenosti z tunelu, kde návrat HsV do původního stavu trval minimálně 16 měsíců. Výrony vody se objevovaly na nových a nových místech s tím , že použitý PS již nebyl funkční a tedy schopen oprav nedestruktivním způsobem .

ad 7) Všichni účastníci se shodli, že signalizace vody v sekci a potřeba odvodnění sekce při aktivaci či opravách, je bezpodmínečnou nutností. Toto má opět vliv na návrh PS v projektu.

ad 8) Ing. Grossmann z Minovy Bohemia seznámil s vhodnými injekčními materiály při aktivaci a opravách pomocí PS. I když se k jeho argumentům ozval nesouhlasný hlas (doplněno o reinjektovatelný PUR – Mediatan 705), jsou jeho argumenty - zpracované do tabulek - naprosto přesvědčujícím materiálem použitelným hlavně pro projektanty .

ad 9) Až do tohoto tématu byla téměř shoda ve všech diskutovaných bodech, ale představa zvýšených nákladů na aktivaci hydroizolace, náklady na PS a jeho případné využívaní při opravách nevedla k jednotnému stanovisku. Zde se musí opět projevit zkušenost projektanta a odbornost a pochopení investora při vyhodnocování hydrogeologických podmínek jednotlivých staveb, předpokládaných rizik a dalších vstupů, které by měly být do projektu zapracovány.
Je nutno připomenout, že hydroizolace plastovými foliemi jsou nákladné, lehce zranitelné a hlavně v budoucnu nedestruktivním způsobem nepřístupné. Měli bychom budoucímu uživateli stavebního díla nabídnout takovou možnost oprav, která co nejméně omezuje užívání díla.

ad 10) Zkoušky funkčnosti rozvodů PS po všech kontaktních operacích, které průchodnost ohrožují, byly přijaty bez velkých připomínek. Měly by být prováděny pouze stlačeným vzduchem (přiměřeným tlakem stanoveným projektem) a měly by být prováděny prokazatelně vizuálně po montáži PS jako součásti hydroizolací, po betonáži definitivního ostění, po výplni „vrchlíku“ cementovou směsí a po každém použití PS ať už při aktivaci nebo plošných opravách.

Organizátoři semináře si byli vědomi již při jeho přípravě, že téma hydroizolací je značně široké a nelze ho postihnout v jednom semináři. Z tohoto důvodu bylo zvoleno téma „Pojistný systém foliových izolací podzemních staveb (Poučení z chyb, optimalizace systému)“ a organizátoři se tohoto tématu snažili držet.Tímto se organizátoři omlouvají, že příspěvky, které se netýkaly přímo výše uvedeného tématubyly odmítnuty. Jelikož podle názorů odborné veřejnosti je nutné hovořit i o dalších tématech (od vodostavebného betonu až ke stříkaným izolacím), navrhují organizátoři semináře ustavení pracovní skupiny Hydroizolace při ČTK ITA/AITES.