Základní informace o časopise Tunel

 

 

POSLÁNÍ:

Časopis Tunel se věnuje podzemním stavbám z hlediska jejich výzkumu, vývoje, projektování a realizace. Časopis v současné podobě vznikl v roce 1991.

SPECIFIKACE:

  • čtvrtletník (redakční uzávěrky v roce 2020: č. 1/21 - 23.11.2020, č. 2/21 - 26.2.21, č. 3/21 - 17.5.21, č. 4/21 - 23.8.21 a č. 1/22 - 22.11.21)
  • náklad 1 100 výtisků
  • rozsah 80 (i více) stran v celobarevné úpravě
  • jazykové mutace: česko-slovenská a anglická verze, články jsou podrobeny odpovídající jazykové korektuře  
  • od čísla 2/2008 jsou publikované články recenzovány

DISTRIBUCE:

  • národní asociace ITA-AITES
  • členové exekutivy ITA-AITES
  • členské organizace CzTA, STA
  • externí odběratelé
  • více než 35 knihoven a dalších organizací

VYDAVATEL:

Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s. a Slovenská tunelárska asociácia ITA-AITES pro vlastní potřebu

Proč inzerovat A PUBLIKOVAT v časopise Tunel?

Časopis Tunel vychází v českém/slovenském a anglickém jazyce v nákladu 1200 výtisků a je prakticky jediným tunelářským časopisem, který vychází v zemích bývalé východní Evropy. Je distribuován nejen v České a Slovenské republice, ale i do řady dalších zemí.
(více)

REDAKČNÍ RADA:

Předseda redakční rady:
Ing. Boris Šebesta

Místopředseda redakční rady:
Ing. Jan Frantl - Subterra a.s.

Členové redakční rady:
prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. - ČVUT Praha
Ing. Tomáš Ebermann, Ph.D. - GEOtest a. s.
Bc. MSc. Michal Froněk CEng., MICE, DIC - SŽDC s.o.
prof. Ing. Matouš Hilar, M.SC., Ph.D. - 3G Consulting Engineers s.r.o.
doc. Ing. Vladislav Horák, CSc. - VUT Brno, FAST, ústav geotechniky
Ing. Vlastimil Horák - Amberg Engineering Brno, a.s.
doc. Ing. Eva Hrubešová, Ph.D. - VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ -TU Ostrava
RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D. - PUDIS a. s.
Ing. Otakar Krásný - GeoTec-GS, a.s.
Ing. Libor Mařík - SAGASTA s.r.o.
Ing. Miroslav Novák - METROPROJEKT Praha, a. s.
doc. Dr. Ing. Jan Pruška - ČVUT Praha
Ing. Jiří Šach - Metrostav a.s.
Ing. Michal Šerák - IDS, a.s.
doc. Ing. Richard Šňupárek, CSc. - Ústav geoniky AV ČR
Ing. Pavel Šourek - SATRA, spol. s r.o.
Ing. Václav Veselý
Ing. Linda Vydrová Černá, Ph.D. - HOCHTIEF CZ a. s.
Ing. Jaromír Zlámal - POHL cz a. s. 

CzTA ITA-AITES: Ing. Markéta Prušková, Ph.D.

STA ITA/AITES: Ing. Miloslav Frankovský – STA ITA-AITES
                           Ing. Viktória Chomová – STA ITA-AITES
                           Ing. Ján Kušnír - REMING CONSULT a. s.
                           Ing. Soňa Masarovičová – ŽU, Stav. fakulta                          
                           Ing. Jozef Frankovský

ZAHRANIČNÍ ČLENOVÉ: 
Prof. Georg Anagnostou – ETH Zürich, Switzerland
Dr. Nick Barton – NICK BARTON & ASSOCIATES, Norway
Prof. Adam Bezuijen – GHENT UNIVERSITY, Belgium
Prof. Tarcisio B. Celestino – UNIVERSITY OF SAO PAULO, Brazil
Dr. Vojtech Gall – GALL ZEIDLER CONSULTANTS, USA
Prof. Dimitrios Kolymbas – UNIVERSITY OF INNSBRUCK, Austria
Prof. In-Mo Lee – KOREA UNIVERSITY, South Korea
Prof. Daniele Peila – POLITECNICO DI TORINO, Torino, Italy
Prof. Wulf Schubert – GRAZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Austria
Prof. Ove Stephansson – GFZ Potsdam, Germany
Prof. Walter Wittke – WBI GmbH, Germany

Statut redakční rady časopisu Tunel - zde

RECENZE:

Cílem recenzního řízení je zajistit stálou odbornou úroveň časopisu a předejít případným chybám a nepřesnostem. Každý článek je posouzen dvěma nezávislými recenzenty. Na základě odpovědí na recenzní otázky by měl být uveden jednoznačný závěr: zda a s jakými případnými úpravami je článek vhodný pro publikaci v časopise Tunel. Recenzenti by se měli věnovat především obsahu a vypovídající schopnosti příspěvku, měli by však brát v úvahu i jeho rozsah a technické zpracování a srozumitelnost příloh. Neměli by se však detailně věnovat technickému zpracování a jeho srovnávání s pokyny pro autory. Pro každý článek jsou zpracovány minimálně dva nezávislé recenzní posudky. Formulář pro recenzenty si můžete stáhnout ve formátu MS Word. Redakční rada následně na základě vypracovaných recenzních posudků rozhodne o publikaci posuzovaného článku.

REDAKCE:

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8-Libeň
tel.: +420 702 062 610
Vedoucí redaktor: Ing. Markéta Prušková, Ph.D.
Odborní redaktoři: doc. Dr. Ing. Jan Pruška., Ing. Pavel Šourek, RNDr. Radovan Chmelař, Ph.D., Ing. Jozef Frankovský
Grafické zpracování: Ing. Jiří Šilar DTP, Na Zámyšli 502/3, 150 00 Praha 5
Tisk: SERIFA, s.r.o., Jinonická 804/80, 158 00 Praha 5

 

Časopis Tunel