Publikační etika

 

Zásady publikační etiky časopisu Tunel

Editoři, recenzenti a autoři časopisu Tunel jsou povinni se řídit následujícími pravidly publikační etiky:

Povinnosti redaktorů

- Články jsou přijímány redakční radou časopisu bez jakékoliv diskriminace autorů.
- Redakční rada má výhradní právo přijímat a odmítat podané články.
- Redakční rada je zodpovědná za kontrolu a ochranu publikační etiky.
- Posouzení předloženého článku je soustředěno především na odborný obsah a nesleduje žádné komerční cíle.
- Redakční rada přijímá pouze originální články, které obsahují především původní, nerozváděné informace a nesmějí být dříve publikovány v žádném jiném periodiku.
- Zodpovědní editoři a recenzenti jsou vybíráni tak, aby nedošlo ke střetu zájmů s posuzovanými články (s autory, předmětem výzkumu nebo finančním podporovatelem výzkumu).
- V případě negativního posudku a návrhu recenzentů na vyřazení článku musí být daná záležitost diskutována a potvrzena redakční radou. Následně předseda redakční rady o rozhodnutí vyrozumí autora a probere s ním důvody vyřazení jeho článku.
- Objeví-li se v článku závažné chyby, je povinností redakce zveřejnit errata.
- Editoři a redakce časopisu Tunel musí zajistit anonymitu recenzentů, pokud o ni recenzenti požádají.
- Redakční zpracování nesmí v žádném případě negativně ovlivnit obsah článku a jeho grafické součásti.

Povinnosti autorů

- Autor i případní spoluautoři plně zodpovídají za pravdivost a původnost údajů svého článku.
- Článek nesmí obsahovat převzaté informace bez udání zdroje, klamavé údaje, falešná data.
- Článek předložený do časopisu Tunel nesmí být publikován v jiném časopise.
- Článek musí obsahovat seznam citované literatury a informaci o případné finanční podpoře výzkumu (z grantu, výzkumného záměru či jiného zdroje).
- Spoluautoři musejí participovat na příslušném výzkumu a zpracování výsledků.
- Všechna data v článcích musí být reálná a autentická. Autoři jsou při zjištění závažné chyby ve svém článku povinni bezprostředně informovat editora a redakci.
- Autoři jsou povinni spolupracovat v průběhu recenzního řízení.

Povinnosti recenzentů

- Práce recenzenta musí být objektivní a vždy směřovat ke zvýšení kvality článků.
- S nepublikovanými články nesmí recenzent seznamovat kohokoli mimo okruh redakční rady.
- Recenzent musí upozornit editora na případná data opsaná z jiných publikací.
- Recenzent autory upozorní na relevantní publikované práce, které v odkazech nejsou citovány.
- Recenzent nesmí být ve střetu zájmů s výzkumem, autory a/nebo finančním podporovatelem výzkumu.
- Má-li recenzent jiný odborný názor, nesmí ho prosazovat na úkor autora.