Pokyny autorům

 

ČESKÁ A SLOVENSKÁ TUNELÁŘSKÁ ASOCIACE ITA-AITES, z.s.
Závazné pokyny autorům a inzerentům

pro zpracování a předávání příspěvků a inzerátů do časopisu TUNEL

 

Základní pokyny pro autory

Autor je odpovědný za obsah podaného článku, příspěvku či inzerátu, za faktickou i formální správnost. Názory autora se nemusí ztotožňovat s názory vydavatele.

Autor je odpovědný za původnost obsahu článku. Přihlášené články nesmí být publikovány v jiných časopisech, ani nesmí být v jiných časopisech podány k tisku (případně je nutné dodat adekvátní vysvětlení).

Autor musí mít k článkům autorská práva a autor odpovídá za respektování autorských práv. Příspěvek, předaný redakci, ani žádná jeho část (např. fotografie, obrázky, tabulky, atd.) nesmí být v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění platných předpisů.

Autor souhlasí s publikováním svého článku v tištěné i elektronické formě časopisu. Časopis je volně dostupný, tudíž jeho obsah mohou uživatelé používat bez poplatků. Články budou dostupné v databázi časopisu po neomezenou dobu.

Podané články musí mít abstrakty (shrnutí délky 150 – 200 slov). Použité zdroje musí být uvedeny v seznamu použité literatury.

Článek nesmí být psaný tzv. ich-formou nebo wir-formou (1. osoba jednotného či množného čísla), protože se jedná o odborný text.

Každý autor je povinen vyplnit Prohlášení autorů o původnosti příspěvku, které mu bude zasláno spolu s požadavky na zpracování článku.

Recenzní řízení

Články jsou před zveřejněním zpřístupněny všem členům redakční rady (zabezpečená webová sekce). Členové redakční rady provádí kontrolu podaných článků, názory členů redakční rady jsou diskutovány na pravidelných schůzkách (4 x ročně). Každý článek je podrobně posuzován minimálně jedním nezávislým recenzentem, který posuzuje obsah, odbornou úroveň a kvalitu zpracování příspěvků. Otištění článku může být z různých důvodů odmítnuto (negativní recenzní posudek, nejasná autorská práva, otištění článku v jiném časopise, atd.).
Formulář pro recenzní posudek

Technické pokyny pro přípravu textů a grafických příloh

Pokyny pro přípravu článků

Požadavky na zpracování a členění textu (šablona)

NÁZEV ČLÁNKU VELKÁ PÍSMENA TUČNĚ
JMÉNO A PŘÍJMENÍ AUTORA/Ů BEZ TITULŮ, NE TUČNĚ, VELKÁ PÍSMENA – MAX. 5 AUTORŮ

Abstrakt
Abstrakt je stručné shrnutí obsahu článku v rozsahu 150 - 200 slov. Písmo je Times New Roman, velikost písma 12, kurzíva.

NÁZEV KAPITOLY VELKÁ PÍSMENA TUČNĚ BEZ ODSAZENÍ ZLEVA
Text příspěvku bez grafických příloh a fotografií musí být napsán v textovém editoru MS Word, písmo Times New Roman, velikost písma 12.
Dodržet:

  • jednoduché řádkování;
  • odsazení prvního řádku odstavce 5 mm;
  • zarovnání vlevo a bez mezer mezi odstavci;
  • všechny okraje 2 cm;
  • používat jednotný styl odrážek v celém článku, za každou odrážkou vložit středník; pokud za odrážkou je celá věta, pak začíná velkým písmenem a na jejím konci je tečka. Za poslední odrážkou dát tečku.

Doporučený rozsah textu – max. 8 stran. Text by měl být odborně výstižný, přiměřeně stručný bez opakování obecně známých informací či údajů. Redakce vítá, pokud autor současně s českým textem předá i jeho kvalitní překlad do angličtiny.
Redakce žádá autory, aby v textu nepoužívali automatické odkazy na obrázky a literaturu.
Podkapitola – malá písmena tučně a bez odsazení zleva
Před a za názvem podkapitoly není mezera.
Důležité – v textu žlutě podbarvit všechny vzorce, výrazy s indexy, písmena řecké abecedy a různé technické znaky – např. m3, Æ, s. V textu uvádět odvolávky na grafické přílohy: (obr. 1; tab. 1; graf 1) a případně i na použitou literaturu.
Za poslední větou celé kapitoly vynechat jeden řádek.

Požadavky na grafické přílohy – kreslené obrázky a grafy

Všeobecně

Přílohy je nutno očíslovat v souladu se seznamem uvedeným na konci textu článku.
Při přípravě grafických příloh musí autor prověřit přehlednost a čitelnost zobrazených údajů při proporcionálním zmenšení obrázku na šířku textového sloupce, tj. na šířku 90 mm (výjimečně na šířku dvou sloupců, tj. 185 mm)! Většinou nelze bez úpravy přejímat výkresy z dokumentace staveb, po zmenšení a vytištění by byly v časopise nečitelné!!!
Vzhledem k dvoujazyčné podobě časopisu je nutné v grafických přílohách uvádět jen stručný text nebo jej nahradit odkazy s čísly nebo písmeny s uvedením odpovídajícího textu v legendě pod obrázkem.
Přílohy neumožňující kvalitní tisk budou vráceny autorovi k úpravě.

Digitální podklady

  • Optimální formát je PDF, EPS, JPG, TIFF, AI.
  • Obrázky, schémata, grafy apod. předávané pro tisk ve formátu COREL DRAW musí být uloženy ve verzi 8, lze použít i Adobe Ilustrátor. Fonty je nutno před konečným uložením převést do křivek.
  • Pokud je obrázek odevzdán jako „bitmapa“, je nutné dodržet rozlišení optimálně 300 dpi, minimálně 120 dpi. a posoudit velikost písma při zmenšení obrázku na šířku 90 mm, resp. výjimečně 185 mm.

Požadavky na fotografie

Digitální fotografie musí mít optimálně 300 dpi, minimálně 120 dpi. Snímky musí být při šířce sloupce 90 mm snímány s rozlišením min. 1024x768 pixelů. Dodatečná úprava (zvětšování, úprava kontrastu apod.) pomocí softwaru je nežádoucí. Formát digitálních fotografií: nekomprimovaný JPG, TIFF, RAW.
Obrazové přílohy musí být očíslovány shodně se seznamem příloh za textem článku.

Za koncem textu článku uvést

Jméno a příjmení autora/autorů včetně všech titulů, organizaci, kontaktní adresu a spojení (telefon a e-mail).

Reference (použitá literatura)

Součástí odborného článku musí být přehled použité literatury, zpracovaný v souladu např. s citační normou ČSN ISO 690 (viz přiložený vzor bibliografických citací). Maximální počet položek citované literatury je stanoven na 10. Dokumenty uvedené v přehledu literatury by měly mít odkaz v textu článku.

Očíslovaný popis (název) grafických příloh; v závorce uvést zpracovatele grafické přílohy nebo autora fotografií (firmu nebo osobu), pokud jím není autor článku.

Způsob předání příspěvku

Text příspěvku (bez grafických p
říloh a fotografií) autor zašle e-mailem do sekretariátu CzTA nejpozději do termínu uzávěrky.
Grafické přílohy je nutné zaslat samostatně do sekretariátu CzTA emailem - při zasílání elektronickou poštou by velikost souboru neměla překročit 10 MB. Pro větší soubory lze použít alternativní přenos dat, např. Uschovna cz.

 

Pokyny pro přípravu inzerátů

Zadavatel inzerce je plně odpovědný za původnost obsahu inzerátu a za jeho věcnou, jazykovou a formální správnost. Ručí za to, že inzerát ani žádná jeho část není v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), ve znění platných předpisů. Zařadí-li zadavatel do inzerátu jakýkoli převzatý podklad (např. fotografie, tabulky apod.), k níž má autorská práva třetí strana, je výhradně záležitostí zadavatele opatřit si potřebný souhlas.

 

Zpracovaný inzerát v tiskové kvalitě je nutné předat do sekretariátu CzTA:
· V digitální formě ve formátu PDF, EPS, AI, JPG nebo TIFF. Inzerát vypálený na CD zaslat na níže uvedenou adresu.
· Při zasílání elektronickou poštou by velikost souboru neměla překročit 10 MB. Pro větší soubor lze použít alternativní přenos dat, např. Uschovna cz.
· Provedení na „spad“: velikost A4 (210x297 mm) nebo půl A4 (210x146 mm) + 3 mm na spad na každou stranu.
· Inzerce dovnitř časopisu může být zpracována i na „zrcadlo“ s rozměry:
celá stránka – 186x263 mm; půl stránky – 186x128 mm.
____________________________________________________

Adresa pro předání článků, příspěvků nebo inzerce:
Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8,
e-mail: pruskova@ita-aites.cz; tel. 702 062 610702 062 610702 062 610
_____________________________________________________

 

Příloha

VZORY BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ

 

Používat pro zpracování přehledu použité literatury na konci článku určeného pro časopis TUNEL. Vzory vycházejí z citační normy ČSN ISO 690, která je mezinárodní.

Monografie (kniha)
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název. Vydání. Místo vydání: Vydavatel, rok vydání, rozsah stran. ISBN.

DÄNIKEN, E. von. Prorok minulosti. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1994,
220 s. ISBN 80-206-0434-0.

Příspěvek ze sborníku
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. In Název sborníku. Vydání.
Místo vydání: Vydavatel, rok vydání, rozsah stran.

PAROUBEK, J. Kontinuity. In MIKULE, V., SUCHÁNEK, R. (eds.) Pocta Zdeňku Jičínskému k 80. narozeninám. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2009, s. 297-299.

Článek v časopise (seriálové publikace)
PŘÍJMENÍ, Jméno. Název. Název časopisu, rok, ročník, číslo, rozsah stran.

ŠÍMA, J., ZDRAŽILA, T. Stavba výtahu do stanice metra Národní. Tunel, 2010, roč. 19, č. 3, s. 57-63.

Projektová dokumentace
PŘÍJMENÍ, Jméno zpracovatele. Název projektu nebo jeho části. Místo: Organizace, datum zhotovení, počet stran.

NOVÁK, J. Statický výpočet mostní konstrukce přes Kocábu. Praha: Moststav, 2000, 45 s.

Další příklady

Přednášky a vědecká setkání
BENOITON, N. L. Peptides 1990. Sborník z evropského symposia konaného ve dnech 2.–8.září 1990. Ed. Giraldt, E. Leiden: ESCOM, 1991.

Vědecko-kvalifikační práce
SHIU-SI, Sako. Thesis. Kyoto: Geisha University, 1973. 99 s.

Výzkumné zprávy
NACHTUGAL, V. Národní důchod v Československu. Výzkumná zpráva č. 321. Praha: Ekonomický ústav ČSAV, 1969. 58 s.

Normy
ČSN 01 0199: 1975. Vydavatelská úprava odborných časopisů. Praha: Vyd. ÚNM, 1971. 11 s.

Elektronické publikace (webové stránky, CD apod.)
PŘÍJMENÍ, Jméno. Publikace. (Druh nosiče). Vydání. Místo vydání:
Datum vydání. (Datum citování). Dostupnost a přístup.

Přesný návod viz
Metodika tvorby bibliografických citací (podrobné vysvětlení)
Zvolit: Nejčastěji užívané styly
ISO 690 http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html