Záznam z valného shromáždění, které se konalo 10. 6. 2015

home > Aktuality > Novinky > Záznam z valného shromáždění, které se konalo 10. 6. 2015

 

Záznam
z valného shromáždění CzTA ITA-AITES, z. s.,
které se konalo ve středu 10. června 2015
v hotelu Olšanka, Táboritská, Praha 3

Přítomni: viz prezenční listina uložená v sekretariátu asociace. Celkem bylo přítomno 21 delegátů ze 46 členských organizací, 12 z 53 jednotlivců a 7 hostů.
Všichni členové České tunelářské asociace ITA-AITES, z. s. (dále jen CzTA ve zkratce) obdrželi před konáním VS pozvánku s programem a dále na místě podklady:
- vyhodnocení rozpočtu za rok 2014,
- návrh rozpočtu na rok 2015.

Průběh jednání VS:

 1. Zahájení

Valné shromáždění zahájil předseda CzTA Ing. Ivan Hrdina, který přivítal účastníky valného shromáždění.

 1. Schválení programu valného shromáždění

Účastníci schválili program valného shromáždění bez připomínek.

 1. Předání pamětních medailí CzTA

Na návrh předsednictva byly valným shromážděním uděleny pamětní medaile za přínos českému podzemnímu stavitelství. Předseda CzTA Ing. Hrdina předal pamětní medaili doc. Ing. Vladislavu Horákovi, CSc. a Ing. Jiřímu Růžičkovi. Třetí medaile byla udělena in memoriam RNDr. Otakaru Tesařovi, DrSc., převzala ji paní Tesařová.

 1. Zpráva o činnosti CzTA od valného shromáždění konaného dne 4. června 2014

Úvodem Ing. Hrdina celkově charakterizoval činnost a stav CzTA v období od minulého valného shromáždění konaného 4. června 2014:
- CzTA se stále daří pokračovat v plné šíři ve všech aktivitách – k hlavním patří vydávání časopisu Tunel, pořádání Tunelářských odpolední, odborné zahraniční exkurze a domácí exkurze.
- Je to významné i z důvodu, že se v České republice stále nelepší ekonomická situace a zatím nic nenasvědčuje obratu k lepšímu.
- Předsednictvo oceňuje, že členská základna se mění jen minimálně a že členové CzTA její činnost nadále podporují v nezmenšené míře.
- V minulém roce se již rozběhla příprava mezinárodní konference Podzemní stavby Praha 2016.

K činnosti předsednictva CzTA
V mezidobí se od minulého VS konala dvě jednání předsednictva.

První se konalo 14. 12. 2014 a zabývalo se především:
- zhodnocením činnosti CzTA v roce 2014 (od I. do X. 2014);
- ekonomikou a hospodařením CzTA za I. – X. 2014;
- stavem členské základny CzTA;
- činností pracovních skupin;
- plánem činnosti CzTA na rok 2015;
- přípravou konference Podzemní stavby Praha 2016;
- v rámci různého se diskutovalo o studentské soutěži, kontaktech se státní správou a se zahraničím, webových stránkách, čestném členství a udílení pamětních medailí, připomenutí technické památky tunelu Jablunkov, podání k rejstříkovému soudu a složení redakční rady časopisu Tunel.

Druhé jednání se konalo 15. 5. 2015, mělo obdobnou náplň s tím, že předsednictvo projednalo:
- ekonomiku a hospodaření CzTA za rok 2014;
- návrh rozpočtu CzTA na rok 2015;
- stav členské základny CzTA;
- upřesnění plánu činnosti CzTA na rok 2015 (Tunelářská odpoledne, ediční činnost, časopis Tunel, odborný zájezd);
- stav přípravy konference Podzemní stavby Praha 2016;
- přípravu valného shromáždění CzTA;
- činnost pracovních skupin CzTA a ITA WGs;
- v rámci různého bylo probráno čestné členství a udílení pamětních medailí, studentská soutěž, statut redakční rady časopisu Tunel a stav připomenutí technické památky Jablunkov.

Hlavní aktivity CzTA v minulém období:
Časopis Tunel
- lze jej dlouhodobě považovat za hlavní aktivitu CzTA;
- dobré jméno v České republice, na Slovensku i v zahraničí;
- mezi odbornou veřejností velký zájem o publikování, který převyšuje kapacitu časopisu;
- vzhledem k ekonomické situaci stále kladen důraz na doporučení dodržet průměrný rozsah méně než 100 stránek na jedno číslo, průměrný počet stránek na jedno číslo v roce 2014 byl 101, za celý rok měl časopis 404 stránek (444 str. v r. 2013, 382 str. v r. 2012, 464 str. v r. 2011);
- k zachování současného rozsahu časopisu někteří členové pomáhají zadáváním inzerce, Ing. Hrdina poděkoval členským organizacím za tuto podporu a také celé redakční radě v čele s prof. Bartákem.

Edice Dokumenty CzTA
V roce 2014 byla vydána „Uživatelská příručka pro mechanizované tunelování v podmínkách ČR“ v edici Dokumenty CzTA. Všichni členové CzTA ji obdrželi v polovině minulého roku. Pro další zájemce je stále ještě k dispozici v kanceláři CzTA.

Webové stránky
- obsahují informace o činnosti CzTA – od plánovaných akcí přes činnost pracovních skupin, knihovnu CzTA až k časopisu Tunel, který je zde v PDF formátu;
- webové stránky jsou pro členské organizace CzTA možností, jak prezentovat své stavby, ze strany sekretariátu je snaha o jejich neustálé aktualizování, bohužel nejsou členskými organizacemi příliš k tomuto účelu využívány.

Vzdělávací akce
V roce 2014 CzTA opět pokračovala v pořádání tradičních Tunelářských odpolední:
- TO 1/14 „Numerické modelování“, 26. března, 80 posluchačů;
- TO 2/14 „Čeští tuneláři v světě“, 28. května, 85 posluchačů;
- TO 3/14 „Sudoměřický tunel“ + exkurze, 24. září, Tábor, 38 posluchačů;
- TO 4/14 „Historická podzemní díla“, 12. listopadu, 110 posluchačů.

Pozn.: 25. března 2015 proběhlo TO 1/2015 „Slovenské tunely ve výstavbě“, účast byla vysoká, přes 120 lidí. Celkově od poloviny roku 2008 do této chvíle bylo uspořádáno 24 Tunelářských odpolední. Vybrané prezentace lze vyhledat na webových stránkách www.ita-aites.cz. Stále platí, že všichni členové asociace mají možnost se do přípravy Tunelářských odpolední nebo seminářů včetně výběru jejich námětů zapojit. Opět bude na podzim zaslána výzva členům CzTA k podání návrhů na témata TO na další rok.

Odborný zájezd
Odborný zájezd do Německa se konal 22. až 25. října 2014. Účastníci navštívili stavbu podzemní tramvaje v Karlsruhe a pak rekonstruovaný tunel Alter Kaiser Wilhelm v Cochemu.

Exkurze
18. září se uskutečnila exkurze do Tunelového komplexu Blanka, zúčastnilo se 55 lidí. 24. září se konala exkurze na Sudoměřický tunel v rámci TO 3/2014.

Pracovní skupiny a ekonomika asociace
Tyto body byly projednány samostatně.

 1. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2014, schválení rozpočtu na rok 2015, zpráva o stavu členské základny a platební kázni

Komentář k vyhodnocení rozpočtu na rok 2014 a k návrhu rozpočtu na rok 2015 přednesl Ing. Soukup, člen předsednictva asociace.

Komentář k vyhodnocení rozpočtu na r. 2014
Výsledek hospodaření asociace v r. 2014 je příznivý.
Stručný přehled výsledků hospodaření do roku 2014 jednotlivých středisek v porovnání s plánovanými náklady a výdaji je v následující tabulce:

Středisko

Výnosy

Náklady

HV

(v tis. Kč)

Plán 2014

Skut.
2014

Plán 2014

Skut.
2014

Plán
2014

Skut.
2014

00100 - Členství

           

příspěvky

194,50

202,00

       

členství v ITA

   

20,00

21,66

   

studentská soutěž

   

20,00

20,00

   

ostatní výdaje

   

1,00

0,00

   

00100 Celkem

194,50

202,00

41,00

41,66

153,50

160,34

00200 - Poradenství

           

služby sekretariátu CzTA

1 808,00

1 924,13

1 493,00

1 480,82

315,00

443,31

vydavatelství Tunel

699,00

846,95

1 182,00

1069,95

-483,00

-223,00

ostatní příjmy a výdaje

12,00

59,83

153,00

205,13

-141,00

-145,30

00200 Celkem

2 519,00

2 830,91

2 828,00

2755,9,

-309,00

+75,01

00300 - Vzdělávání

0,00

4,00

165,00

145,06

-165,00

-141,06

Rozpočet celkem

2 713,50

3039,16

3 034,00

2942,63

-320,50

+94,28


Výnosy vyšší díky:
- zaplacení dlužných částek z minulých let;
- vyšší příjem z inzerce;
- vyšší výnosy – úspěšná inzerce;
- vyšší příjem za prodej;
- vrácení části dluhu za inzerci z minulých období;
Náklady nižší díky:
- úspora při přípravě a výrobě Tunelu;
- úspora při konání jednotlivých akcí.
Závěr: Místo plánované ztráty 320,50 tis. Kč je zisk 94,28 tis. Kč, uspořeno 414,78 tis. Kč oproti plánu.

Stav účtů: k 31.12.2014
Běžný účet CzTA 1,791.942Kč
Vkladový účet – 3-měsíční 131.125 Kč
Vkladový účet – 12-měsíční 2,108.322 Kč
Celkem 4,030.389 Kč
Srovnání – stav k 1.1.2014 4,223.707 Kč

Nedobytné pohledávky, jejich vývoj v roce 2014:
Geotechnik-holding a.s. (z r. 2007) 8 000 Kč (soudní řízení ve SR).
VOKD, a.s. (2014) 2.250 Kč (v úpadku)
EuroPublic (2013) zbývá 6.000 Kč 10.000 Kč uhrazeno 22/4
Erebos s.r.o. (2012) 47.000 Kč uhrazeno 26/6
Erebos s.r.o. (2012) 5.000 Kč uhrazeno 26/6
Ingutis s.r.o. (2011) 22.000 Kč uhrazeno 24/4
Ingutis s.r.o. (2011) 2.000 Kč uhrazeno 24/4

Valné shromáždění následně jednomyslně schválilo hospodaření asociace v roce 2014.

Komentář k návrhu rozpočtu na r. 2015
Plánovaná ztráta 124,99 tis. Kč.
Základní položky v porovnání s rokem 2014 jsou shrnuty v následující tabulce:

Středisko

Výnosy

Náklady

HV

(v tis. Kč)

Skut.
2014

Plán 2015

Skut.
2014

Plán 2015

Skut.
2014

Plán 2015

00100 - Členství

           

příspěvky

202,00

193,00

       

členství v ITA

   

21,66

23,99

   

studentská soutěž

   

20,00

20,00

   

ostatní výdaje

   

0,00

1,00

   

00100 Celkem

202,00

193,00

41,66

44,99

160,34

148,02

00200 - Poradenství

           

služby sekretariátu CzTA

1 924,13

1729,00

1 480,82

1426,00

443,31

303,00

vydavatelství Tunel

846,95

669,00

1069,95

1110,00

-223,00

-441,00

ostatní příjmy a výdaje

59,83

0,00

205,13

20,00

-145,30

-20,00

00200 Celkem

2 830,91

2398,00

2755,90

2556,00

+75,01

-158,00

00300 - Vzdělávání

4,00

0,00

145,06

115,00

-141,06

-115,00

Rozpočet celkem

3036,91

2591,00

2942,63

2715,99

+94,28

-124,99

Valné shromáždění následně jednomyslně schválilo předložený návrh rozpočtu na rok 2015.

Stav členské základny pro rok 2015
46 organizací a 53 jednotlivců, z toho:
kateg. A velké dod. organizace 3
kateg. B malé dod. organizace 11
kateg. C velké inž. organizace 7
kateg. D malé inž. organizace 16
kateg. E školy, státní insituce 9
kateg. F jednotlivci 38
kateg. G důchodci, studenti 15

Platební kázeň
Všechny faktury vydané v roce 2015 k datu konání valného shromáždění jsou uhrazeny.

 1. Zpráva o činnosti pracovních skupin CzTA a aktivitě zástupců CzTA ve WGs ITA-AITES

Doc. Hrubešová podala informaci o činnosti pracovních skupin CzTA:

PS pro mechanizované tunelování – vedoucí pracovní skupiny Ing. Boris Šebesta:
- vydání Uživatelské příručky pro mechanizované tunelování v podmínkách ČR v červenci 2014;
- zhodnocení práce celého autorského kolektivu v září 2014 ve slovenské Oščadnici, hledání nových námětů pro svoji další činnost (vítány i návrhy z řad členů CzTA).
PS pro stříkaný beton – vedoucí skupiny doc. Ing. Matouš Hilar, Ph.D.:
- doc. Hilar se z důvodu pracovního zaneprázdnění již dále nemůže věnovat vedení této pracovní skupiny;
- dosud se nepodařilo najít vhodného kandidáta, přivítají se návrhy z řad členů CzTA.
PS pro navrhování a statiku podzemních staveb – vedoucí skupiny Ing. Vladislav John:
- skupina pracuje na Národním standardu k EN normě pro ČKAIT;
- v průběhu června proběhne schůzka všech zainteresovaných zástupců jednotlivých projekčních firem a projednání personální aktualizace zpracovatelského týmu.
PS odborná výchova – vedoucí skupiny doc. Dr. Ing. Jan Pruška:
- zapojení do příprav a vlastní realizace Tunelářských odpolední;
- spolupráce při přípravě metodické příručky výpočtů podzemních staveb pomocí MKP, spolupráce s pracovní skupinou pro navrhování a statiku podzemních staveb;
- vyhodnocení soutěže o nejlepší diplomovou práci z oblasti podzemního stavitelství;
- propagace výzkumných aktivit akademických pracovišť z oblasti podzemního stavitelství (dílčí oblast Centra kompetence CESTI).
PS pro konvenční tunelování- vedoucí skupiny Ing. Jiří Mosler:
- předání agendy novému vedoucímu pracovní skupiny Ing. Moslerovi;
- po nástupu nového vedoucího bude podrobněji specifikována činnost skupiny v dalším období.
Dále doc. Hrubešová představila současné české členy a korespondenty WGs ITA-AITES.

 1. Aktivity CzTA v roce 2014 (Tunelářská odpoledne, semináře, ediční činnost, časopis Tunel, odborný zájezd, příprava konference PS Praha 2016 apod.)

Tunelářská odpoledne
TO 1/2015 „Slovenské tunely ve výstavbě“
Termín: 25. 3. 2015, přes 120 účastníků (MTS)
TO 2/2015 „Historická podzemní díla II.“
Termín: 23. 9. 2015 (Ballingův sál NTK)
TO 3/2015 „Tunel Ejpovice“ s exkurzí
Termín: 4. 11. 2015 (Plzeň)

Časopis Tunel
a) časopis obecně, databáze
- časopis Tunel úspěšný;
- v roce 2014 průměr 101 stránek/číslo, celkem 404 stran;
- snaha o zařazení do databáze SCOPUS pokračuje.
b) věnování čísel časopisu Tunel:
- 1/2015 BeMo, Mott MacDonald
- 2/2015 Pohl, Metrostav
- 3/2015 Tucon, Doprastav
- 4/2015 OHL ŽS, Metroprojekt
- 1/2016 Arcadis, PUDIS
Pro další volná čísla budou zájemci vyzváni opět na podzim, pokud někomu z důvodu např. výročí firmy záleží na konkrétním čísle, bude vhodnější, když projeví zájem v předstihu, letos byl vyšší zájem, než počet volných míst.

Odborný zájezd
- termín: 18. – 20. 6. 2015;
- exkurze na stavby tunelů Považský Chlmec, Ovčiarsko a Žilina;
- součástí zasedání redakční rady.

Příprava konference PS Praha 2016
Ing. Butovič přednesl základní informace o přípravě konference. Připomněl, že se 13. ročník bude konat 23. - 25. května 2016 v hotelu Clarion v Praze a že bude spojen s 3. Východoevropskou tunelářskou konferencí 2016 (EETC 2016). Seznámil přítomné se složením přípravného výboru a vědecké rady, s termíny spojenými s konferencí. Konference má samostatné webové stránky www.pspraha.czwww.ucprague.com.
Dále oznámil rozdělení do sekcí, uvedl podporující organizace a stav sponzoringu. Vyzval zástupce členských organizací k podpoře konference vysláním účastníků i sponzoringem.

 1. Vyhlášení výsledků studentské soutěže o nejlepší diplomovou práci za rok 2014

Doc. Hrubešová seznámila účastníky valného shromáždění s výsledkem studentské soutěže; komise pro vyhodnocení studentské soutěže o nejlepší diplomovou práci z oblasti podzemních staveb za rok 2014 vybrala tyto práce:

 1. Ing. Vrána: Návrh sekundárního městského kolektoru s důrazem na ochranu před průnikem podzemní vody, VUT FAST;
 2. Ing. Baránek: Návrh tunelu Hosín, ČVUT v Praze FSv;
 3. Ing. Holiš: Experimentální stanovení únosnosti tmelených svorníků, VŠB TU Fast.

Oceněným poblahopřál a předal odměnu předseda CzTA Ing. Hrdina.

 1. Informace o činnosti příbuzných společností

Ing. Smolík sdělil krátce delegátům a hostům valného shromáždění informace o činnosti sekce tunely České silniční společnosti.

 1. Různé

Statut redakční rady
Ing. Prušková seznámila přítomné s novým zněním statutu redakční rady časopisu Tunel, který odsouhlasilo předsednictvo na svém zasedání 15.5.2015.

Technická památka Jablunkov
Doc. Hrubešová představila stav přípravy technické památky Jablunkov. Od listopadu 2014 je instalována kamenná deska na původní portál, jsou připraveny tři informační panely, pro třetí z nich se hledá náhradní umístění, je vytištěna informační brožurka, která bude k dispozici návštěvníkům místního muzea.

Změny vyplývající z nového občanského zákoníku
Ing. Prušková informovala, že veškeré změny vyplývající z nového znění Občanského zákoníku jsou provedeny a nový název asociace, který je nutné používat v oficiálních dokumentech, je Česká tunelářská asociace ITA-AITES, z. s.

Ostatní
V rámci různého požádal o slovo Ing. Srb, aby seznámil přítomné s proběhlým WTC 2015. Informoval, že organizace WTC byla v některých bodech problematická a že CzTA zvažuje podání stížnosti.
Dále Ing. Srb navrhl, aby byli kontaktováni současní členové exekutivy ITA-AITES kvůli podpoře konání zasedání nově zvoleného výboru v Praze v rámci konference PS 2016 pro zvýšení atraktivity konference pro další účastníky.

 1. Kontrola minulého zápisu

Ing. Prušková konstatovala, že ze záznamu z minulého valného shromáždění nezůstaly nedořešené žádné body. Také od účastníků nebyla vznesena žádná připomínka.

 1. Diskuse a přijetí usnesení valného shromáždění CzTA

Účastníci valného shromáždění přijali jednomyslně následující usnesení:

Usnesení z valného shromáždění CzTA,
které se konalo 10. června 2015

v hotelu Olšanka, Praha 3

 1. Valné shromáždění schvaluje zprávu předsedy o činnosti asociace v období od minulého valného shromáždění, které se konalo 4. června 2014
 2. Valné shromáždění schvaluje hospodaření asociace za rok 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
 3. Valné shromáždění vzalo kladně na vědomí hlavní aktivity CzTA v r.2015:

- pořádání Tunelářských odpolední a odborného zájezdu;
- ediční plán časopisu Tunel;
- přípravu mezinárodní konference PS 2016.

 1. Odborná část valného shromáždění

Ing. Soukup informoval o zahraničních aktivitách skupiny Metrostav.

 1. Závěr

Valné shromáždění ukončil předseda CzTA Ing. Hrdina, který připomněl, že členy asociace čeká práce v rámci pořádání Tunelářských odpolední, přípravy časopisu Tunel a dalších aktivit a poděkoval přítomným za účast.

Zaznamenala:
Ing. Markéta Prušková, Ph.D.
generální sekretář CzTA ITA-AITES, z. s.
14. 6. 2015

Schválil:
Ing. Ivan Hrdina v. r.
předseda CzTA ITA-AITES, z. s.
16. 6. 2015