Aktuality z podzemních staveb v České a Slovenské republice

home > Aktuality > Aktuality z podzemních staveb v České a Slovenské republice

Aktuality z podzemních staveb v České a Slovenské republice uveřejňované na této stránce zachycují stav staveb k uvedenému datu. S určitým zpožděním, které je způsobeno nutným časem pro přípravu časopisu do tisku, jsou tyto aktuality publikovány v nejbližším čísle časopisu Tunel.

 

AKTUALITY Z PODZEMNÍCH STAVEB V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE
(stav k červnu 2016)


ČESKÁ REPUBLIKA

MODERNIZACE TRATI ROKYCANY – PLZEŇ
Dne 7. 6. 2016 po téměř 500 dnech ražeb spatřila Viktorie (konvertibilní tunelovací stroj pro měkké a tvrdé horniny) opět svit denního světla. Stalo se tak během takzvané malé prorážky jižní tunelové trouby za účasti návštěvníků z řad odborné veřejnosti, kdy se úvodně pouze vrchní část řezné hlavy probourala portálovou stěnou. Tím dnem měla Viktorie za sebou více než 4km dlouhou pouť pod vrcholy Homolkou a Chlumem, během níž se musela vypořádat s nástrahami různorodého geologického prostředí, odtěžit 317 000 kubických metrů horniny a vystavět definitivní ostění z více než 16 000 kusů betonových segmentů. Po malé prorážce pokračovala ražba v částečně otevřeném výkopu ještě necelých padesát metrů, aby byla zakončena v sobotu 11. 6. 2016 závěrečnou prorážkou před zraky návštěvníků v rámci pořádaného dne otevřených dveří.
V současné době je tunelovací stroj již částečně demontován a připravován ke stěhování zpět na vjezdový portál, ze kterého bude razit severní tunelovou troubu. Právě na vjezdovém portále probíhají přípravné práce na konstrukcích pro montáž a následný restart stroje.
Zahájení ražeb severní tunelové trouby z vjezdového portálu tunelu Ejpovice se očekává na podzim letošního roku.
Tunel Ejpovice je součástí stavby modernizace trati Rokycany – Plzeň dlouhé 14,147 km, které realizuje sdružení firem Metrostav a Subterra.

DÁLNICE D8 – 0805 LOVOSICE – ŘEHLOVICE
Vzhledem k plánovanému zprovoznění dálnice D8 – 0805 v prosinci letošního roku je na celé stavbě dálnice čilý stavební ruch. Dokončují se mostní objekty, v trase dálnice se pokládají hutněné asfaltové vrstvy, pracuje se na odstranění a zabezpečení sesuvu v okolí lomu Dobkovičky a probíhají dokončovací práce na jednotlivých objektech stavby.
U dálničních tunelů Prackovice (270 m) a Radejčín (620 m) je stavební část prakticky hotova, dokončují se práce na kabelovodech pro protažení optických kabelů, finišují práce na požárním vodovodu u tunelu Radejčín a probíhají drobné, finální práce v provozně technických objektech obou tunelů. Montáž kompletního technologického vybavení je v plném proudu, tak aby bylo možno zahájit individuální a komplexní zkoušky a následně i zkušební provoz před uvedením dálnice D8 – 0805 do provozu.
Prakticky je dokončena i sanace a zabezpečení zárubní zdi u tunelu Prackovice. Zárubní zeď je zajištěna pilotovou stěnou, která je spřažena se stávající konstrukcí zárubní zdi a také novými dlouhými lanovými kotvami ve spodní a horní kotevní úrovni. Součástí sanace je i důkladné odvodnění horninového prostředí nad zárubní zdí – dlouhé horizontální vrty, povrchové odvodňovací příkopy, realizace nového zatrubněného příkopu pod tělesem dálnice a reprofilace území včetně obnovení původních vodních poměrů.

Zhotovitel s předstihem již také započal s činnostmi souvisejícími s přejímacím řízením tunelů Prackovice a Radejčín. Probíhají technické prohlídky jednotlivých staveních podobjektů obou tunelů za účasti specialistů objednatele ŘSD ČR a technické dozorčí správy dálnice D8. Zhotovitel kompletuje dokladovou část, jejíž součástí jsou také souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti, dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného stavu.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

TUNELY POĹANA A SVRČINOVEC
Na stavbe úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité sú súčasťou stavby aj tunely Poľana (890 m) a Svrčinovec (445 m), ktoré sa realizujú ako jednorúrové s obojsmernou prevádzkou a samostatnou únikovou štôlňou.
Tunel Poľana je 898 m dlhý jednorúrový tunel na diaľničnom úseku D3 Svrčinovec – Skalité. S jeho razením sa začalo 31. 7. 2014 a razilo sa z oboch portálov. Tunel bol slávnostne prerazený 7. 9. 2015.
V súčasnosti sa realizuje sekundárne ostenie tunela. Ku dňu 30. 6. 2016 je kompletne zrealizované celé sekundárne ostenie tunela. Taktiež sú už ukončené práce na pokládke obrubníkov, montáži odvodňovacích žľabov a požiarnom vodovode. Realizuje sa montáž technologických zariadení tunela a pripravuje sa betonáž cementobetónovej vozovky tunela, ktorá by mala začať 11. 7. 2016.
Tunel Svrčinovec je 420 m dlhý jednorúrový tunel situovaný na začiatku diaľničného úseku D3 Svrčinovec – Skalité tesne za križovatkou Svrčinovec, s razením sa začalo 30. 10. 2014 a razilo sa zo západného portálu.
Tunel bol slávnostne prerazený 23. 6 .2015. V súčasnosti je už kompletne zrealizované aj sekundárne ostenie tunela, momentálne sa realizuje montáž technologických zariadení a cementobetónová vozovka tunela. Výstavbu úseku zabezpečuje združenie štyroch spoločností: Váhostav – SK, a. s., Doprastav, a. s., Strabag, a. s., a Metrostav SK, a. s.

TUNELY OVČIARSKO A ŽILINA
Na úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka s dĺžkou 13,2 km sa nachádzajú dva diaľničné dvojrúrové tunely: Ovčiarsko a Žilina.
Tunel Ovčiarsko s dĺžkou 2 367 m sa začal raziť 12. 9. 2014. Severná tunelová rúra dĺžky 2300 m bola slávnostne prerazená 29. 4. 2016. Ku dňu 30. 6. 2016 je na južnej tunelovej rúre vyrazených zo západného portálu 1903,19 m a z východného portálu 358,79 m, spolu to je 2261,98 m, čo predstavuje 97 % z razenej časti JTR dĺžky 2320 m. Predpoklad prerazenia JTR tunela je koniec júla 2016.
Priemerný denný prírastok na južnej tunelovej rúre (ZP+VP) za posledný mesiac je približne 4,6 m/deň. Súbežne sa realizuje sekundárne ostenie severnej tunelovej rúry, aktuálne je zrealizovaných 97 blokov spodnej klenby a 21 blokov hornej klenby. Na STR sa vykonávajú prípravné práce pre realizáciu sekundárneho ostenia, začiatok betonáže hornej klenby sekundárneho ostenia je naplánovaný na október 2016.
Na kratšom z týchto dvoch tunelov– Žilina – s dĺžkou 687 m sa začalo s raziacimi prácami 5. 11. 2014 na západnom portáli. Tunel je dvojrúrový, budovaný v rámci stavby D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka.
K 30. 6. je vyrazených na severnej tunelovej rúre zo západného portálu 192,64 m a z východného portálu 152,11 m, spolu to je 344,75 m, čo predstavuje 50 % z razenej časti STR dĺžky 685,5 m.
K dátumu 30. 6. 2016 je na južnej tunelovej rúre vyrazených zo západného portálu 237,45 m a z východného portálu 222,57 m, spolu to je 460,02 m, čo predstavuje 70 % z razenej časti JTR dĺžky 657 m. Priemerný denný prírastok na každej tunelovej rúre (ZP+VP) za posledný mesiac bol približne 1,5 m/deň, z dôvodu zlých geologických podmienok. Zo ZP pokračujú raziace práce v najhoršej 8.výrubovej triede.
Stavbu realizuje združenie Doprastav, a. s., Váhostav – SK, a. s., Strabag, a. s. a Metrostav SK, a. s.

TUNEL ČEBRAŤ
Súčasťou diaľničného úseku D1 Hubová – Ivachnová je dvojrúrový tunel Čebrať (1994 m).
V uplynulých mesiacoch boli diagnostikované rozsiahle problémy so stabilitou územia na západnom portáli tunela Čebrať a nadväzujúcom úseku diaľnice, ktoré si pravdepodobne vyžiadajú rozsiahle zmeny v technickom riešení. Z tohto dôvodu sú v súčasnosti práce na tomto tuneli pozastavené. Razenie sa realizovalo len z východného portálu a v súčasnosti je vyrazených cca 8 % dĺžky tunela.
Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností OHL ŽS, a. s., a Váhostav – SK, a. s.

TUNEL POVAŽSKÝ CHLMEC
Dvojrúrový diaľničný tunel Považský Chlmec (južná tunelová rúra 2186,5 m, severná tunelová rúra 2249 m) je súčasťou diaľničného úseku, ktorý tvorí juhozápadný obchvat mesta Žilina D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno).
Tunel je realizovaný pomocou NRTM. Južná tunelová rúra je prerazená v celej dĺžke, v severnej rúre chýba do prerážky v kalote posledných 20 m na strane východného portálu. Na portáli sa po zakotvení stien stavebnej jamy predpätými lanovými kotvami betónuje železobetónový múr výšky 10 m pre vystuženie horninového piliera, ako opatrenie pre začatie razenia od východu smerom ku strednej stavebnej jame. Od západného portálu je definitívne ostenie vybetónované až do strednej stavebnej jamy vrátane núdzovych zálivov v oboch tunelových rúrach. Fotografia ukazuje výstuž v núdzovom zálive v mieste kríženia s tunelovou prepojkou a pripravený „ruksak“ debniaceho voza. V strednej stavebnej jame sa pripravuje falošné primárne ostenie, ktoré slúži ako rubové debnenie pre bloky betonáže hĺbenych tunelov v severnej aj južnej tunelovej rúre. Pracovný prúd profilácie primárneho ostenia, podkladných betónov pod základové pásy, drenážneho systému, dážnikovej hydroizolácie aj vlastná betonáž definitívneho ostenia smeruje v oboch tunelových rúrach od strednej jamy k východnému portálu. K 12. 7. 2016 bol v južnej tunelovej rúre vybetónovaný blok betonáže definitívneho ostenia č. 104 (celkom 180), v severnej tunelovej rúre blok betonáže č. 99 (celkom 175). Štandardné bloky betonáže majú dĺžku 12,5 m, portálové bloky dĺžku 12 m. Pre obmedzenie vzniku zmrašťovacích trhlín sa pre ošetrovanie betónu klenieb definitívneho ostenia štandardne používa ošetrovací (klima) voz v dĺžke 25 m. K uvedenému dátumu bola začatá betonáž definitivného ostenia aj v prepojke číslo 1. Na základe vyhodnotenia výsledkov geotechnického monitoringu sa v oboch tunelových rúrach očakáva viac ako 60 % dĺžky sekundárneho ostenia bez výstuže. Od západného portálu sa v severnej tunelovej rúre realizujú štrbinové žľaby a obrubníky ako základný prvok pre betonáž káblovodov.
Zhotoviteľom stavby je združenie Eurovia a. s., Hochtief a. s. a Stavby mostov Slovakia, a. s.

TUNEL VIŠŇOVÉ
Razenie tunela Višňové (7500 m), ktorý je súčasťou úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala začalo v apríli 2015.
V súčasnosti prebieha razenie od oboch portálov. K 11. 7. 2016 je od západného portálu vyrazených 1058 m severnej tunelovej rúry a 983 m južnej tunelovej rúry. Od východného portálu je vyrazených 1137 m severnej tunelovej rúry a 907 m južnej tunelovej rúry. Celkovo je teda začiatkom júla 2016 vyrazených 4085 m, čo predstavuje 27,2 % z celkovej dĺžky razených tunelových rúr. Okrem razenia tunelových rúr sa razí priportálový úsek odvodňovacej štôlne od východného portálu ako aj viaceré priečne prepojenia. Metóda razenia je plnoprofilové razenie podľa prístupu ADECO - RS, ktorý je na Slovensku použitý prvýkrát.
Zhotoviteľom diaľničného úseku je združenie firiem Salini Impregilo S. p. A a Dúha, a. s.

 

AKTUALITY Z PODZEMNÍCH STAVEB V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE
(stav k březnu 2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

MODERNIZACE TRATI ROKYCANY – PLZEŇ
Postup ražeb přestavitelného tunelovacího stroje Viktorie (konvertibilní tunelovací stroj pro měkké a tvrdé horniny) dospěl do průzkumem očekávaného prostředí tvrdých skalních hornin spilitů. Z těchto důvodů byly v únoru v předem vytipovaném místě ražby přerušeny, aby mohlo být provedeno přestrojení tunelovacího stroje z režimu zeminového štítu, kdy je řeznou hlavou rozpojená hornina transportována do prostředí odtěžovací komory a z ní je odebírána šnekovým dopravníkem, do režimu skalního, v němž je rozpojená hornina pomocí tzv. skluzů na vnitřní straně řezné hlavy přenášena přímo na pásový dopravník. Po provedení přestrojení a opětovném zahájení ražeb na počátku března tak zbývalo do prorážky z více než 4000 m dlouhého jižního jednokolejného tunelu cca 900 metrů. Souběžně s probíhající ražbou jsou také v plném proudu práce na výjezdovém portálu, kde bude nutné tunelovací stroj po prorážce částečně rozebrat a po dílech přestěhovat zpět na portál vjezdový, kde bude po jeho opětovné montáži znovu zahájena ražba tentokrát severního jednokolejného tunelu.

DÁLNICE D8 – 0805 LOVOSICE – ŘEHLOVICE
Po dlouhém čekání můžeme konečně oznámit, že konec letošního roku je novým termínem zprovoznění stavby dálnice D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice. Po několika letech bude v České republice uvedena do provozu další velká dálniční liniová stavba celkové délky 16,412 km. Součástí stavby jsou tři mimoúrovňové křižovatky (MÚK Lovosice, MÚK Bílinka a MÚK Řehlovice), dva tunely (Prackovice délky 270 m a Radejčín délky 620 m) a 28 mostních objektů. Celkový počet stavebních objektů je 390.
Výstavba dálnice D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice byla sice již zahájena na podzim roku 2007, ale stavbu bohužel provázely neustálé problémy, z nichž těmi zásadními byly:
a) Systematicky podávané žaloby Dětí Země – Klub za udržitelnou dopravu a Společností přátel životního prostředí proti vydání stavebních povolení. Správní řízení byla velice složitá a žalující strany využívaly maximální lhůty pro vyřízení. Z těchto důvodů se správní řízení protahovala a vydávání stavebních povolení oddalovala se všemi svými negativními vlivy na realizaci stavby.
b) Zasažení tělesa dálnice masivním sesuvem půdy v červnu 2013, který byl jedním z nejrozsáhlejších sesuvů v ČR. Proudový sesuv o šířce cca 200 m a délce po svahu cca 500 m strhl část zařízení lomu Dobkovičky, přerušil část železniční tratě a vyplnil budovaný zářez pro dálnici. Do pohybu se dalo cca 500 000 m3 zeminy.
Přes všechny tyto potíže byla v květnu 2012 část dálnice délky 3,8 km v úseku Lovosice – Bílinka již předána řidičům k užívání. Mnohé významné objekty jako mosty Opárno a Dobkovičky jsou již stavebně dokončeny stejně jako tunely Prackovice a Radejčín včetně jejich podkladních vrstev a cementobetonového vozovkového krytu. V tunelech tak zbývá dokončit pouze odvodnění, požární vodovod a technologické vybavení.
Na povrchové části trasy je ještě nutné provést odstranění sesuvu, stabilizovat oblast v okolí sesuvu, zhotovit problematický zářez Řehlovice, dokončit rozestavěné mostní objekty a mimoúrovňovou křižovatku Řehlovice.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

TUNELY POĹANA A SVRČINOVEC
Na stavbe úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité súčasťou stavby sú aj tunely Poľana (890 m) a Svrčinovec (445 m), ktoré sa realizujú ako jednorúrové s obojsmernou prevádzkou a samostatnou únikovou štôlňou.
Tunel Poľana je 898 m dlhý jednorúrový tunel na diaľničnom úseku D3 Svrčinovec – Skalité, s razením sa začalo 31. 7. 2014 a razilo sa od oboch portálov. Tunel bol slávnostne prerazený 7. 9. 2015. V súčasnosti sa realizuje sekundárne ostenie tunela. Ku dňu 14. 3. 2016 sú zabetónované všetky bloky spodnej klenby a 49 zo 71 blokov hornej klenby, čo predstavuje 69 %. Predpoklad ukončenia prác na sekundárnom ostení je apríl 2016. Celkové predpokladané množstvo betónovej zmesi do hornej klenby je cca 8,5 tis. m3 a ku sledovanému dátumu je zabetónovaných cca 5,9 tis. m3 betónu. Momentálne sa pripravuje forma na betonáž hornej klenby prvého núdzového zálivu, prebieha kladenie štrbinových žľabov a obrubníkov a pripravuje sa položenie podkladových vrstiev vozovky. Od 4. 3. 2016 sa začalo s montážou debnenia hĺbenej časti zo ZP. Začiatok betonáže hĺbenej časti je naplánovaný na 22. 3. 2016. Zároveň prebieha montáž technologického zariadenia tunela. Súčasťou projektu je aj úniková štôlňa, v ktorej je v súčasnosti zrealizované definitívne ostenie zo striekaného betónu s prídavkom polypropylénových makrovlákien.
Tunel Svrčinovec je 420 m dlhý jednorúrový tunel situovaný na začiatku diaľničného úseku D3 Svrčinovec – Skalité tesne za križovatkou Svrčinovec. S razením sa začalo 30. 10. 2014 a razilo sa zo západného portálu. Tunel bol slávnostne prerazený 23. 6. 2015. V súčasnosti je už kompletne zrealizované aj sekundárne ostenie tunela. Momentálne sa realizuje montáž technologických zariadenía kanalizácia odvodnenie tunela. Výstavbu úseku zabezpečuje združenie štyroch spoločností: Váhostav – SK, a. s., Doprastav, a. s., Strabag, a. s., a Metrostav SK, a. s.

TUNELY OVČIARSKO A ŽILINA
Na úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka s dĺžkou 13,2 km sa nachádzajú dva diaľničné dvojrúrové tunely: Ovčiarsko a Žilina.
Tunel Ovčiarsko s dĺžkou 2367 m sa začal raziť 12. 9. 2014. Ku dňu 14. 3. 2016 je vyrazených na STR zo západného portálu 1638,18 m a z východného portálu 537,90 m, spolu to je 2176,08 m, čo predstavuje 95 % z razenej časti STR dĺžky 2300 m. K tomuto dátumu je na JTR vyrazených zo západného portálu 1584,10 m a z východného portálu 162,05 m, spolu to je 1746,15 m, čo predstavuje 75 % z razenej časti JTR dĺžky 2320 m. Priemerný denný razičský výkon na každej tunelovej rúre (ZP+VP) je približne 5m/deň. V súčasnosti je pripravená forma na betonáž sekundárneho ostenia a vykonávajú sa ďalšie prípravné práce na realizáciu sekundárneho ostenia.
Na kratšom z tunelov – Žilina dĺžky 687 m – sa začalo s raziacimi prácami 5. 11. 2014 na západnom portáli. Tunel Žilina je 687 m dlhý dvojrúrový tunel budovaný v rámci stavby D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. S jeho razením sa začalo 5. 11. 2014. K dátumu 14. 3. 2016 je vyrazených na STR zo západného portálu 142,29 m a z východného portálu 39,99 m, spolu to je 182,28 m, čo predstavuje 27 % razenej časti STR dĺžky 685,5 m. K dátumu 14. 3. 2016 je na JTR vyrazených zo západného portálu 188,21 m a z východného portálu 135,54 m, spolu to je 323,75 m, čo predstavuje 49 % z razenej časti JTR dĺžky 657 m. Priemerný denný razičský výkon na každej tunelovej rúre (ZP+VP) je približne 2 m/deň. Z východného portálu sa v súčasnosti razí vo VT 7. Zo západného portálu momentálne prebiehajú stabilizačné práce nadložia tunela, keďže sa momentálne razí z geologického hľadiska v najhoršej 8. výrubovej triede pod ochranou mikropilótového dáždnika. Stavbu realizuje združenie Doprastav, a. s., Váhostav – SK, a. s., Strabag, a. s. a Metrostav SK, a. s.

TUNEL ČEBRAŤ
Súčasťou diaľničného úseku D1 Hubová – Ivachnová je dvojrúrový tunel Čebrať (1994 m). V uplynulých mesiacoch boli diagnostikované rozsiahle problémy so stabilitou územia na západnom portáli tunela Čebrať a nadväzujúcom úseku diaľnice, ktoré si pravdepodobne vyžiadajú rozsiahle zmeny v technickom riešení. Z tohto dôvodu sú v súčasnosti práce na tomto tuneli pozastavené. Razenie sa realizovalo len z východného portálu a v súčasnosti je vyrazených cca 8 % z dĺžky tunela. Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností OHL ŽS, a. s., a Váhostav – SK, a. s.

TUNEL POVAŽSKÝ CHLMEC
Súčasťou diaľničného úseku D3, ktorý tvorí juhozápadný obchvat mesta Žilina (Žilina Strážov – Žilina Brodno) je aj dvojrúrový diaľničný tunel Považský Chlmec (2250 m).
Tunel je realizovaný podľa zásad NRTM. Po slávnostnej prerážke JTR dňa 28. 1. 2016 prebieha razenie stupňa v JTR v úseku medzi stredovou jamou a východným portálom, zároveň prebieha razenie kaloty v STR. K dátumu 29. 2. 2016 sa čelba nachádzala v tunelovom staničení 1964 m, kde bolo razenie zastavené a pokračovalo razenie stupňa, ktoré je k 15. 3.2016 v tunelovom staničení 1668. Druhá čelba sa nachádza pri priečnom prepojení č. 8 a postupuje k východnému portálu. K 15. 3. 2016 sa čelba nachádzala v tunelovom staničení 2116. Zároveň sa pripravuje aj protiražba severnej tunelovej rúry tak, aby sa urýchlilo dosiahnutie prerazenia tunela a ukončil sa súbeh raziacich a betonárskych prác. V súčasnosti sa realizuje profilácia primárneho ostenia, osadenie hydroizolačnej fólie, príprava betonáže základových pásov a betonáž definitívneho ostenia.
K 15. 3. 2016 bolo realizovaných 23 blokov sekundárneho ostenia v dĺžke 12,5 m tak v južnej, ako aj v severnej tunelovej rúre. Súčasťou tohto úseku je aj prejazdné priečne prepojenie č. 1. Po vyhodnotení výsledkov geotechnického monitoringu bude v JTR 1325 m nevystuženého definitívneho ostenia z celkovej dĺžky 2120,5 m, čo predstavuje 62 %. V STR, kde nebolo zatiaľ ukončené razenie, je minimálne predpokladaná dĺžka nevystuženého definitívneho ostenia 1200 m.
Zhotoviteľom stavby je združenie Eurovia a. s., Hochtief a. s. a Stavby mostov Slovakia, a. s.

TUNEL VIŠŇOVÉ
Razenie tunela Višňové (7500 m), ktorý je súčasťou úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala začalo v apríli 2015.
V súčasnosti prebieha razenie od oboch portálov. K 28. 2. 2016 je od západného portálu vyrazených 678 m severnej tunelovej rúry a 473 m južnej tunelovej rúry. Od východného portálu je vyrazených 527 m severnej tunelovej rúry a 368 m južnej tunelovej rúry. Celkovo je teda na konci februára 2016 vyrazených 2046 m, čo predstavuje takmer 13,64 % z celkovej dĺžky razených tunelových rúr. Okrem razenia tunelových rúr sa od oboch portálov razia aj priportálové úseky odvodňovacej štôlne, ktorá po dokončení bude slúžiť ako hlavný zberač horninovej vody.
Metóda razenia je plnoprofilové razenie podľa systému ADECO – RS, ktorý je na Slovensku použitý prvýkrát. Z celkovej v súčasnosti vyrazenej dĺžky 2046 m je metódou ADECO realizovaných 1508 m.
Zhotoviteľom diaľničného úseku je združenie firiem Salini Impregilo S.p.A a Dúha, a. s.

AKTUALITY Z PODZEMNÍCH STAVEB V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 
(stav k lednu 2016)

ČESKÁ REPUBLIKA

MODERNIZACE TRATI ROKYCANY – PLZEŇ
V posledních měsících končícího roku 2015 a v prvních dnech roku 2016 procházela Viktorie (konvertibilní tunelovací stroj pro měkké a tvrdé horniny) prostředím komplikovaných geologických podmínek s nízkým nadložím. Ražby v tomto úseků se podařilo úspěšně zvládnout díky pečlivé přípravě a v předstihu provedeným opatřením, mezi které patřily konstrukce z monolitických podzemích stěn pro bezpečný vstup stroje do připravené odtěžovací komory a bezpečnostní překlenutí místní komunikace (ulice Hlavní) mostním provizoriem.
V neděli 10. ledna byl dosažen další z mezníků ražby – třetí kilometr zhotoveného tunelu. Zároveň se stroj postupně dostal do průzkumem očekávané oblasti tvrdých spilitů. V prvním únorovém týdnu proto budou zahájeny plánované práce na přestrojení tunelovacího stroje z režimu zeminového štítu do režimu štítu skalního v principu stroje hardrock.
Do svého konce spějí práce na výjezdovém portálu, který musí být včas připraven pro prorážku stroje, jeho následnou demontáž a postupné stěhování zpět k zahájení ražeb severní tunelové trouby. Ze stejného důvodu se připravují také veškeré nutné konstrukce pro přijetí stroje na portálu vjezdovém.
Z vyhloubené středové šachty, která bude v budoucnu sloužit pro řízení technologie tunelů, byla již také vyražena část mezitunelové propojky pořadového čísla šest.

DÁLNICE D8 - 0805 LOVOSICE – ŘEHLOVICE
Získáním stavebního povolení posledního úseku části trasy, které umožňuje vybudovat zatím nerealizovaný most v trase spojující právě portály obou tunelů Prackovice a Radejčín, se začíná zpřesňovat i termín uvedení do provozu celého zbytkového úseku dálnice, který v tuto chvíli osciluje někde kolem konce roku 2016 a začátku roku 2017.
Z dokončovaných stavebních prací probíhá zabezpečení a sanace zárubní zdi, kdy je proveden horní kotevní trám včetně horninových kotev, které jsou napnuty na sílu 250 kN, a provádí se práce na pilotové stěně ze samostatně stojících pilot o průměru 1180 mm.
Dále probíhají intenzivní práce na technologickém vybavení obou tunelů, a to konkrétně na provozních souborech průjezdního osvětlení v tunelu, servisní telefonní síti, uzavřeném televizním okruhu, elektrické požární signalizaci, elektronické zabezpečovací signalizaci, SOS skříních v tunelu, informačním rozhlasu a dopravním značení v tunelu.

PRŮZKUMNÁ ŠTOLA PRO RADLICKOU RADIÁLU JIHOZÁPADNÍ MĚSTO - SMÍCHOV 
Dne 12. 11. 2015 dokončila společnost Subterra a. s. ražbu průzkumné štoly v předpokládané délce 850 m s jednotýdenním předstihem oproti harmonogramu. Následně po dokončení ražeb byly z průzkumné štoly zahájeny další průzkumné práce, které zajišťuje PUDIS a. s. Jedná se o průzkumné vrty délky 50 až 75 m, a to jednak do předpolí průzkumné štoly v severní tunelové troubě, a především pak do oblasti druhé – jižní tunelové trouby. Kromě geologického popisu vrtného jádra s následnými laboratorními zkouškami mechaniky hornin jsou zde ve vrtech prováděny i terénní presiometrické zkoušky a také soubor geofyzikálních měření (seismika, georadar, seismické prosvěcování mezi vrty). Souběžně s tím jsou prováděny ve vybraných místech průzkumné štoly rozpěrné statické zatěžovací zkoušky deskou a ze samotné průzkumné štoly je též prováděn soubor geofyzikálních měření pro ověření přítomnosti krasových dutin v oblasti severní tunelové trouby. Ukončení těchto průzkumných prací je plánováno na konec ledna 2016.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

TUNEL ŠIBENIK
V uplynulých týždňoch prebiehali funkčné skúšky tunela Šibeník vrátane priľahlého úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, ktoré vyvrcholili 30. 11. 2015 slávnostným otvorením celého diaľničného úseku a následným odovzdaním do užívania motoristickej verejnosti. Takto vznikol ucelený úsek diaľnice D1 v dĺžke 140 km od Ivachnovej po Prešov, ktorý výrazne urýchlil prepojenie miest Bratislava – Košice a najmä zvýšil bezpečnosť cestnej premávky na uvedenom dopravnom ťahu.

TUNELY POĹANA A SVRČINOVEC
Na stavbe úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité súčasťou stavby sú aj tunely Poľana (890 m) a Svrčinovec (445 m), ktoré sa realizujú ako jednorúrové s obojsmernou prevádzkou a samostatnou únikovou štôlňou.
Začiatok raziacich prác na západnom portáli bol 31. 7. 2014 a slávnostná prerážka sa konala dňa 7. 9. 2015. Z geologického hľadiska sa daný tunel razil v ílovcoch a pieskovcoch s nadložím od 8 do 64 m s pevnosťou hornín 0,2–3,9 MPa.
V súčasnosti prebieha betonáž sekundárneho ostenia tunela. Ku dňu 28. 1 2016 bolo zrealizovaných 67 zo 75 blokov spodnej klenby, čo predstavuje 89 % a 36 zo 71 blokov hornej klenby, čo predstavuje 51 %.
Tunel Svrčinovec je 420 m dlhý jednorúrový tunel situovaný na začiatku diaľničného úseku D3 Svrčinovec – Skalité a priamo nadväzuje na križovatkou Svrčinovec. Raziace práce začali 30. 10. 2014 na západnom portáli. Tunel bol slávnostne prerazený 23. 6. 2015. Geológia na tomto tuneli bola v zložení ilovce, silty a pieskovce s nadložím od 7 m do 23 m s pevnosťou 13 až 100.
Na tuneli Svrčinovec bola ukončená betonáž sekundárneho ostenia. V súčasnosti prebieha inštalácia obrubníkov, štrbinových žľabov a káblovodov.
Výstavbu úseku zabezpečuje združenie štyroch spoločností: Váhostav – SK, a. s., Doprastav, a. s., Strabag, a. s., a Metrostav SK, a. s.

TUNELY OVČIARSKO A ŽILINA 
Na úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka s dĺžkou 13,2 km sa nachádzajú dva diaľničné dvojrúrové tunely: Ovčiarsko a Žilina.
Tunel Ovčiarsko s dĺžkou 2367 m sa začal raziť 12. 9. 2014. Ku dňu 28. 1. 2016 bolo vyrazených na severnej tunelovej rúre zo západného portálu 1540,98 m a z východného portálu 457 m, spolu to je 1998,44 m, čo predstavuje 87 % z razenej časti STR dĺžky 2300 m.
K tomuto dátumu je na južnej tunelovej rúre vyrazených zo západného portálu 1437,97 m a z východného portálu 77,51 m, spolu to je 1515,48m, čo predstavuje 65 % z razenej časti JTR dĺžky 2320 m. V súčasnosti sa taktiež vykonávajú prípravné práce pre realizáciu sekundárneho ostenia. Pri začatí raziacich prác od východného portálu došlo k stabilitnému narušeniu kotevného systému, čo si vyžiadalo sanáciu dotknutého územia a v dôsledku toho vznikol aj časový posun začiatku raziacich prác.
Z geologického hľadiska sa tunel razí v ílovcoch a pieskovcoch s nadložím od 0,5 m po 154,5 m s pevnosťou hornín 25–65 MPa.
Na kratšom z tunelov Žilina dĺžky 687 m sa začalo s raziacimi prácami 5. 11. 2014 na západnom portáli. K dátumu 28. 1. 2016 bolo vyrazených na severnej tunelovej rúre zo západného portálu 125,22 m, čo predstavuje 19 % z razenej časti STR dĺžky 685,5 m a momentálne sa pripravujú práce na razenie z východného portálu. Plánovaný začiatok raziacich prác je 2. 2. 2016.
Z geologického hľadiska je tunel razený v ílovcoch, s lokálnym výskytom pieskovcov a v portálových častiach s výskytom štrkových terás. Nadložie sa pohybuje od 14,1m do 38,9 m a pevnosťou 0,5–25 MPa
Stavbu realizuje združenie Doprastav, a. s., Váhostav – SK, a. s., Strabag, a. s. a Metrostav SK, a. s.

TUNEL ČEBRAŤ
Súčasťou diaľničného úseku D1 Hubová – Ivachnová je dvojrúrový tunel Čebrať (1994 m).
V uplynulých mesiacoch boli diagnostikované neobvyklé problémy so stabilitou územia na západnom portáli tunela Čebrať a nadväzujúcom úseku diaľnice, ktoré si pravdepodobne vyžiadajú rozsiahle zmeny v technickom riešení. Z tohto dôvodu sú v súčasnosti práce na tomto tuneli pozastavené. Razenie sa realizovalo len z východného portálu a v súčasnosti je vyrazených cca 8 % dĺžky tunela. Z geologického hľadiska sa tunel nachádza vo vápencoch a slieňovcoch s nadložím od 0–393 m s pevnosťou 5–63 MPa.
Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností OHL ŽS, a. s., a Váhostav – SK, a. s.

TUNEL VIŠŇOVÉ
Razenie tunela Višňové (7500 m), ktorý je súčasťou úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala začalo v apríli 2015.
V súčasnosti prebieha razenie od oboch portálov. Od západného portálu je vyrazených 572 m severnej tunelovej rúry a 346 m južnej tunelovej rúry. Od východného portálu je vyrazených 455 m severnej tunelovej rúry a 251 m južnej tunelovej rúry. Celkovo je teda na konci januára 2016 vyrazených 1624 m, čo predstavuje takmer 11 % z celkovej dĺžky razených tunelových rúr. Okrem razenia tunelových rúr sa od oboch portálov razia aj priportálové úseky odvodňovacej štôlne, ktorá po dokončení bude slúžiť ako hlavný zberač horninovej vody.
Razičskou metódou je plnoprofilové razenie podľa prístupu ADECO – RS, ktorý je na Slovensku použitý prvýkrát. Od západného portálu prebieha razenie vo vápencoch a dolomitoch, kým od východného portálu v granodioritoch, ktoré tvoria približne 70 % geologickej skladby masívu.
Zhotoviteľom diaľničného úseku je združenie firiem Salini Impregilo S.p.A a Dúha, a. s.

TUNEL POVAŽSKÝ CHLMEC
Tunel je součástí dálnice D3 v úseku Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno). Ražen je pomocí NRTM. Ražba tunelu byla zahájena ze střední jámy v únoru 2015, od západního portálu pak v březnu 2015. Jižní tunelová roura v délce ražené části 2120,5 m byla slavnostně proražena 28.1.2016 (obr. 1). Tím došlo k úplnému propojení západního a východního portálu. Do poloviny února 2016 byla jižní tunelová trouba vyražena v celé délce v plném profilu. Standardně se deformace výrubu pohybovaly do 10 mm, výjimečně byla naměřena deformace 45 mm. V severní tunelové troubě se čelba kaloty k 4.2.2016 nacházela ve staničení TM 1870 a do prorážky zbývalo vyrazit 367 m. Úsek mezi západním portálem a střední jámou byl již v plném profilu vyražen. V obou troubách probíhá profilace primárního ostění a příprava podkladu pro instalaci hydroizolační fólie. Od západního portálu se rozběhl stavební proud definitivního ostění. Jedná se o betonáž patek, instalaci hydroizolačního souvrství, montáž samonosné výztuže a betonáž definitivního ostění po blocích délky 12,5 m. Pro zamezení tepelného šoku po odbednění jsou v obou tunelových troubách za bednícím vozem nasazeny klima vozy v délce dvou bloků betonáže, které omezují riziko vzniku trhlin zejména v nevyztužených úsecích ostění a chrání konstrukci před nadměrným vysycháním. Úsek nevyztuženého ostění začíná v jižní tunelové troubě blokem č. 11, v severní tunelové troubě blokem č. 13. Zhotovitelem tunelu je HOCHTIEF CZ a. s.

AKTUALITY Z PODZEMNÍCH STAVEB V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 
(stav k říjnu 2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

Soubor staveb MO v úseku Myslbekova - Pel-Tyrolka (Blanka)
K radosti všech motoristů se v sobotu 19. září po osmi letech stavby otevřel pro veřejnou dopravu tunelový komplex Blanka, který se skládá z Brusnického, Dejvického a Bubenečského tunelu. Stavba téměř 6,4 km dlouhého podzemního díla je nejdelším městským tunelem v Evropě a doposud i největší realizovanou zakázkou zhotovitele stavební části díla společnosti Metrostav a. s. Zahájený provoz probíhá na základě dokumentace pro zkušební provoz, která byla pro tyto účely vypracována generálním projektantem a odsouhlasená dotčenými orgány hlavního města Prahy. Významnou část činností spojených se zkušebním provozem zajišťuje dodavatel technologické části díla společnost ČKD DIZ a. s.
Před uvedením do provozu v Blance proběhlo 17. září taktické cvičení Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, které potvrdilo funkčnost celého záchranného systému tunelového komplexu.
Součástí Blanky byla i stavba Trojského mostu, který byl předstihově uveden do provozu dne 4. října 2014. Součástí této části stavby bylo i zesílení protipovodňových opatření na vltavském břehu.
Na nově vybudovanou část vnitřního okruhu v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka by v budoucnu měla navázat poslední část okruhu složená ze souboru tří staveb východní části v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka – Štěrboholská radiála a tzv. Libeňská spojka. Stavbou tohoto úseku se pak vnitřní okruh definitivně propojí, a tím dojde k finálnímu omezení dopravy v centru města, které umožní vznik tolik žádaných nových pěších a klidových zón pro naši metropoli.

Modernizace trati Rokycny - Plzeň
Od zahájení ražeb v únoru letošního roku se ražba jižní trouby Ejpovického tunelu postupně dostává do své druhé poloviny. Při podcházení vrchu Homolka se zhotovitel potýkal s vysokými přítoky podzemní vody z čelby tunelu. Paradoxem bylo, že nejvyšších hodnot přítoků až 25 l/s a hydrostatického tlaku 2,8 baru ve vrchlíku tunelu bylo dosaženo v červenci, kdy deníky a zpravodajské kanály informovaly o extrémním suchu v celé České republice.
V měsíci září měl tunelovací stroj jménem Viktorie za sebou již více než 2 km vyražené trasy. Zajímavého mezníku bylo dosaženo 22. srpna, kdy ražby dospěly do staničení 1762 TM, čímž se Ejpovický tunel ujal prvenství mezi nejdelšími železničními tunely v České republice.
Kromě ražeb samotných také probíhá hloubení výjezdového portálu a středové šachty, z které bude ražena technologická chodba k budoucí propojce mezi traťovými tunely.

Dálnice D8 - 0805 Lovosice - Řehlovice
V obou tunelech Prackovice a Radejčín stavby dálnice přes České středohoří bylo provedeno v měsících září a říjen vozovkové souvrství, které se skládalo z podkladní vrstvy ze štěrkodrti, cementové stabilizace a dvouvrstvého cementobetonového krytu o celkové tloušťce 240 mm (spodní beton 190 mm, horní beton 50 mm). Pro dosažení vyhovujících dlouhodobých a homogenních protismykových vlastností byla použita technologie obnaženého kameniva na povrchu betonového krytu. Současně probíhají také práce na technologickém vybavení obou tunelu v celkové skladbě provozních souborů.
Avšak nejdůležitějším momentem a současně předpokladem vedoucím k dokončení celého díla je investorem konečně získané stavební povolení posledního úseku části trasy, které umožňuje vybudovat zatím nerealizovaný most v trase spojující právě portály obou tunelů.

Průzkumná štola pro Radlickou radiálu Jihozápadní město – Smíchov
Na stavbě průzkumné štoly pro Radlickou radiálu bylo z celkové délky štoly 850 m k 30. 9. 2015 vyraženo 748 m včetně všech čtyř výhyben, se kterými bylo v projektu uvažováno. K tomuto termínu tedy zbývalo do konce ražeb již pouze 102 m. Ražba v současné době probíhá ve čtvrté technologické třídě s délkou záběru 1,25 m. Průběžně s ražbou jsou prováděny plánované průzkumné práce, a to jak v průzkumné štole, tak na povrchu v rozsahu celé trasy plánované Radlické radiály.

Revitalizace trati Trutnov – Teplice nad Metují
Na nově zahajované stavbě „Revitalizace trati Trutnov – Teplice n. M.“ proběhly v měsíci září v části „Teplický tunel“ přípravné práce spočívající v realizaci ploch zařízení staveniště, mezideponie a přístupových komunikací k oběma portálům. Dne 29. 9. 2015 byla slavnostně osazena soška svaté Barbory a pracovníci firmy Subterra a. s., divize 1 zahájili vrtání ochranných deštníků na obou portálech. Po provedení deštníků (2. 10. 2015) byla neprodleně zahájena ražba (zvětšení) tunelového profilu, a to z obou portálů tunelu za použití principu NRTM. Tento postup na dvě čelby je pro tunel délky 230 m netradiční, ale je vyžádán velmi krátkou dobou výluky na trati, což je 122 dnů. V této době musí být snesen kolejový svršek a spodek, přezmáhán tunelový profil, realizovány patky, fóliová deštníková izolace a provedeno definitivní železobetonové ostění. Poté budou následovat dokončovací práce (madla, nátěry, osvětlení) a v tunelu bude obnoven železniční spodek a svršek.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tunel Šibenik
Na stavbe diaľničného tunela Šibenik dĺžky 588 m boli ukončené v 10/2015 všetky práce a je pripravený na spustenie do užívania. Tunel Šibenik bude súčasťou úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov celkovej dĺžky 9,5 km. Zhotoviteľom stavby je združenie Eurovia SK, a. s., Eurovia CS, a. s., Stavby mostov Slovakia, a .s. Ukončenie stavby a uvedenie diaľničného úseku do prevádzky sa predpokladá v roku 2015.

Tunely Poľana a Svrčinovec
Na stavbe úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité súčasťou stavby sú aj tunely Poľana (890 m) a Svrčinovec (445 m). Tunel Poľana aj Svrčinovec boli už prerazené a prebiehajú práce na reprofilácii jednotlivých blokov, betónovanie základových pásov a montáž drenážneho odvodnenia. Chýba posledných 15 m, aby došlo k prerazeniu tuneli únikovej štôlne na Poľana. Výstavbu úseku zabezpečuje združenie štyroch spoločností: Váhostav – SK, a. s., Doprastav, a. s., Strabag, a. s., a Metrostav SK, a. s.

Tunely Ovčiarsko a Žilina
Na úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka súčasťou stavby sú dva tunely: Ovčiarsko (2367 m) a Žilina (651 m). Na tuneli Ovčiarsko prebieha razenie od západného portálu, kde v severnej tunelovej rúre je vyrazených 1270 m a v južnej tunelovej rúre 1170 m v kalote. Na východnom portali začalo samotné razenie. V severnej tunelovej rúre je vyrazených 278 m a južnej tunelovej rúre 45 m v kalote. V tuneli Žilina prebieha razenie od západného portálu. V súčasnosti je vyrazených na STR 102 m a JTR 140 m. Na východnom portáli prebieha zaisťovanie portálovej steny. Stavbu realizuje združenie Doprastav, a. s., Váhostav – SK, a. s., Strabag, a. s. a Metrostav SK, a. s.

Tunel Čebrať
Na úseku D1 Hubová – Ivachnová , ktorej súčasťou je tunel Čebrať (1994 m), v súčasnosti prebieha razenie od východného portálu. V severnej tunelovej rúre je vyrazených 150 m a v južnej tunelovej rúre 150 m. V súčasnosti sú práce na tuneli pozastavené. Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností OHL ŽS, a. s., a Váhostav – SK, a. s.

Tunel Považský Chlmec
Na úseku D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno, ktorého súčasťou je tunel Považský Chlmec (2250 m) došlo k začatiu prác 30.6. 2014. V súčasnosti bolo dokončené razenie od stredového portálu na obe strany v oboch rúrach. Prebieha ešte razenie od stredovej jamy ku východnému portálu na STR 287 m a JTR 454 m. Pripravuje sa razenie od východného portálu. Zhotoviteľom stavby je združenie Eurovia a. s., Hochtief a. s. a Stavby mostov Slovakia, a. s.

Tunel Višňové
S výstavbou tunela Višňové (7500 m), ktorý je súčasťou úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, sa začalo dňa 27. 6. 2014. V súčasnosti prebieha razenie od západného portálu na severnej tunelovej rúre 278 m a južnej tunelovej rúre 127 m. Razenie od východného portálu na severnej tunelovej rúre 252 m a južnej tunelovej rúre 45 m. Zhotoviteľom úseku je združenie firiem Salini Impregilo S. p. A a Dúha, a. s.

AKTUALITY Z PODZEMNÍCH STAVEB V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 
(stav k červenci 2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

Modernizace trati Rokycany – Plzeň
Po zahájení ražeb v únoru letošního roku pokračovala ražba jižního Ejpovického tunelu během jarních měsíců v úseku, který byl ve znamení nízkého nadloží, vysoké nestability čelby a značných přítoků podzemní vody. S postupující ražbou se geologické podmínky ovšem začaly měnit. Silně zvětralé břidlice postupně ustupovaly z profilu raženého tunelu a byly čím dál větší měrou nahrazovány břidlicemi zdravými, lokálně i prachovci. Zlepšené geologické prostředí tak umožnilo zeminovému štítu S-799 přechod do režimu bez podpory čelby, což se okamžitě promítlo i do zvýšení rychlosti ražeb. Zatímco ke konci března 2015 bylo vyraženo 178 m, ke konci června je to již 1270 m. Během června bylo dosaženo i doposud nejlepšího denního výkonu o hodnotě 32 m.

Dálnice D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice
V tunelu Prackovice je dokončen sjednocující a ochranný nátěr vrchlíku horní klenby a epoxidový nátěr odrazné vrstvy definitivního betonového ostění tunelu. Stavebně je dokončen objekt odvodnění tunelů a jsou provedeny i kamerové a tlakové zkoušky potrubí odvodnění.
Zhotovitel předložil objednateli koncept dokumentu Změny během výstavby zabezpečovacích a sanačních prací, přičemž v rámci nezbytných zabezpečovacích prací byl zhotoven přitěžující a stabilizační násyp v patě zárubní zdi.
V tunelu Radejčín jsou dokončeny stavební části provozně-technického objektu a byly zahájeny práce na části elektroinstalace a na části vzduchotechnika. Je dokončen sjednocující a ochranný nátěr vrchlíku horní klenby definitivního ostění tunelu. Provádí se betonáž chodníků, montáž chrániček, dokončuje se výpustní objekt a potrubní řád od zásobovací nádrže.
Tak jako v tunelu Prackovice, tak i v tunelu Radejčín byly zahájeny práce na realizaci technologického vybavení tunelu, a to konkrétně na provozních souborech osvětlení v tunelu, servisní telefonní síť, napájení elektrickou energií, kabelové rozvody v tunelu a dieselagregát.

Průzkumná štola pro Radlickou radiálu Jihozápadní město-Smíchov (stav k 10.7.2015)
Na stavbě průzkumné štoly pro Radlickou radiálu bylo k 10. 7. vyraženo 560 m včetně třetí výhybny, tj. do vzdálenosti cca 50 m před signalizovanou geologickou poruchu. Z důvodů předpokládaných krasových jevů se provádějí v intervalu dvacet metrů průzkumné jádrové vrty profilu 80mm a délky 20m. Neprodleně po dokončení každého vrtu se provede jeho geofyzikální vyhodnocení, na jehož základě je určena technologická třída a stanoven další postup na ražbě. V současné době probíhá ražba v technologické třídě TT3 a TT4. Souběžně s ražbou štoly probíhají průzkumné práce na povrchu v rozsahu celé trasy plánované Radlické radiály.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tunel Šibenik
Na stavbe diaľničného tunela Šibenik dĺžky 588 m bolo dokončené betónovanie sekundárneho ostenia. V súčasnosti sú vykonávané dokončovacie práce a montáž technologických celkov. Tunel Šibenik bude súčasťou úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov celkovej dĺžky 9,5 km. Zhotoviteľom stavby je združenie Eurovia SK, a. s., Eurovia CS, a. s., Stavby mostov Slovakia, a. s. Ukončenie stavby a uvedenie diaľničného úseku do prevádzky sa predpokladá v roku 2015.

Tunely Poľana a Svrčinovec
Na stavbe úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité súčasťou stavby sú aj tunely Poľana (890 m) a Svrčinovec (445 m). V súčasnosti je na tuneli Poľana vyrazených 801 m kaloty, 748 m lavice a 368 m dna v pravej tunelovej rúre (PTR). Na ľavej tunelovej rúre (ĽTR) sa už dokončilo razenie. Razenie sa realizuje od západného portálu. Na východnom portáli prebiehajú práce na zárubnom múre. Sú ukončené práce na únikových cestách 1, 2 a 3. V tuneli Svrčinovec je v súčasnosti vyrazených 183 m v kalote, 170 m v lavici a 130 m dna od západného portálu na ĽTR. Na PTR sa už ukončili raziace práce. Východný portál je dokončený, priebeha príprava na betonáž sekundárneho ostenia. Výstavbu úseku zabezpečuje združenie štyroch spoločností: Váhostav – SK, a. s., Doprastav, a. s., Strabag, a .s., a Metrostav SK, a. s.

Tunely Ovčiarsko a Žilina
Na úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka súčasťou stavby sú dva tunely: Ovčiarsko (2367 m) a Žilina (651 m). Na tuneli Ovčiarsko prebieha razenie zo západného portálu, kde v severnej tunelovej rúre je vyrazených 1130 m v kalote a v južnej tunelovej rúre 1020 m v kalote. Na východnom portali začalo samotné razenie. V severnej tunelovej rúre je vyrazených 105 m v kalote a v južnej tunelovej rúre 45 m v kalote. V tuneli Žilina prebieha razenie od západného portálu. V súčasnosti je vyrazených 95 m. Na východnom portáli prebieha zaisťovanie portálovej steny. Stavbu realizuje združenie Doprastav, a. s., Váhostav – SK, a. s., Strabag, a. s. a Metrostav SK, a. s.

Tunel Čebrať
Na úseku D1 Hubová – Ivachnová , ktorej súčasťou je tunel Čebrať (1994 m), v súčasnosti prebieha razenie od východného portálu. V severnej tunelovej rúre je vyrazených 150 m a v južnej tunelovej rúre 150 m. V súčasnosti sú práce na tuneli pozastavené. Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností OHL ŽS, a. s., a Váhostav – SK, a. s.

Tunel Považský Chlmec
Na úseku D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno, ktorého súčasťou je tunel Považský Chlmec (2250 m) došlo k začatiu prác 30. 6. 2014. V súčasnosti prebieha razenie od stredového portálu na obe strany, v oboch rúrach. Je vyrazených 410 m a 302 m v kalote v severnej tunelovej rúre a 307 m a 125 m v južnej tunelovej rúre. Razenie prebieha aj od západného portálu. Je vyrazených 384 m v severnej tunelovej rúre a 395 m v južnej tunelovej rúre. Zhotoviteľom stavby je združenie Eurovia a. s., Hochtief a. s. a Stavby mostov Slovakia, a. s.

Tunel Višňové
S výstavbou tunela Višňové (7500 m), ktorý je súčasťou úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, sa začalo dňa 27. 6. 2014. V súčasnosti prebieha razenie od západného portálu na severnej tunelovej rúre 153 m a južnej tunelovej rúre 21 m. Razenie od východného portálu prebieha len na severnej tunelovej rúre. V súčasnosti je vyrazených 122 m. Zhotoviteľom úseku je združenie firiem Salini Impregilo S. p. A a Dúha, a. s.


AKTUALITY Z PODZEMNÍCH STAVEB V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE 
(stav k dubnu 2015)


ČESKÁ REPUBLIKA
 
Slavnostní otevření prodloužení trasy metra V.A
Na Velikonoční pondělí dne 6. 4. 2015 bylo slavnostně otevřeno metro V.A, kdy k symbolickému přestřižení pásky došlo v 11,00 hodin SEČ.
Otevření 6,134 km dlouhé trasy následovalo po třítýdenním ověřovacím provozu bez cestujících, během kterého byly otestovány kompletní technologické systémy ve stanicích i traťových tunelech. Během této doby také probíhaly kolaudace a poslední úpravy interiéru stanic.
Slavnostní otevření nového úseku metra bylo zahájeno ve stanici Nádraží Veleslavín. Hosty přivítal „hlas metra linky A“ – moderátorka Světlana Lavičková z ČRo Dvojka, která pak dále předala slovo panu premiérovi, paní primátorce, generálnímu řediteli Dopravního podniku hl. m. Prahy a dalším. Při samotném ceremoniálu byla také pokřtěna nová kniha o stavbě metra V.A „Áčko jede do Motola“ a na nástupišti zazpíval Pěvecký sbor Dopravního podniku pod vedením sbormistra Lukáše Janírka skladbu speciálně složenou k otevření metra. Součástí programu byly i dvě přistavené soupravy metra, kde tou modernější (81-71M) se následně projel celý nový úsek včetně zastávek ve stanicích Bořislavka, Petřiny a Nemocnice Motol. Prototyp historické soupravy metra (81-71), který zajišťoval provoz na lince metra A od srpna 1978 až do června roku 2005, pak sloužil jako místo k posezení při následném rautu.
Provoz pro cestující veřejnost byl zahájen téhož dne v 15,00 hodin.

Modernizace trati Rokycany – Plzeň
Dne 31. 1. 2015 byly po přejímacích zkouškách zeminového stroje EPBM pro ražbu tunelů Ejpovice na stavbě „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ zahájeny ražby a postaven první prstenec jižního jednokolejného tunelu. Na konci března 2015 bylo vyraženo celkem 178 m a postaveno 85 prstenců. Ražby probíhají ve velmi nepříznivých geotechnických podmínkách spojených zejména s vysokými přítoky podzemní vody a s nestabilitou čelby.

Dálnice D8 – 0805 Lovosice– Řehlovice
V tunelech Prackovice a Radejčín se dokončují stavební, vzduchotechnické a elektroinstalační části provozně-technických objektů. Jsou dokončeny betonáže chodníků a pokládka tunelových obrubníků v obou tunelových troubách tunelů.
U tunelu Prackovice probíhají práce na zárubní zdi včetně zhotovení přitěžujícího a stabilizačního násypu. U tunelu Radejčín je proveden obklad pražského portálu z lomového kamene a na ústecké straně probíhají úpravy portálových svahů, zásyp provozně-technického objektu a pokládka odvodňovacích žlabů.
K celkovému dokončení trasy dálnice včetně obou tunelů bohužel stále chybí platná prováděcí legislativa.

Průzkumná štola pro Radlickou radiálu
Na stavbě průzkumné štoly pro Radlickou radiálu byla vyražena druhá výhybna a do poloviny dubna bylo vyraženo 363 m štoly. V současné době ražby probíhají v druhé technologické třídě. Ražba štoly doposud prošla pod ulici Ke Sklárně, Městským okruhem, tratí ČD, ulicí Křížova a ulicí Nový Zlíchov. Byly provedeny třetí presiometrické vějíře a souběžně probíhají průzkumné práce na povrchu v rozsahu celé trasy plánované Radlické radiály.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tunel Šibenik
Na stavbe diaľničného tunela Šibenik dĺžky 588 m bolo dokončené betónovanie sekundárneho ostenia.V súčasnosti prebieha betonáž CBT krytu vozovky na oboch tunelových rúrach a montáž technologických celkov. Tunel Šibenik bude súčasťou úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov celkovej dĺžky 9,5 km. Zhotoviteľom stavby je združenie Eurovia SK, a. s., Eurovia CS, a. s., Stavby mostov Slovakia, a. s. Ukončenie stavby a uvedenie diaľničného úseku do prevádzky sa predpokladá v roku 2015.

Tunely Poľana a Svrčinovec
Na stavbe úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité súčasťou stavby sú aj tunely Poľana (890 m) a Svrčinovec (445 m).V súčasnosti je na tuneli Poľana vyrazených 517 m kaloty, 420 m lavice a 160 m dna. Razenie sa realizuje od západného portálu. Na východnom portáli prebiehajú práce na zárubnom múre. Prebieha razenie na Únikovej ceste 2. V tuneli Svrčinovec je v súčasnosti vyrazených 324 m v kalote, 245 m v lavici a 60 m dna od západného portálu. Na východnom partáli prebieha navŕtanie mikropilotového dáždnika v pravej tunelovej rúre (PTR). Výstavbu úseku zabezpečuje združenie štyroch spoločností: Váhostav – SK, a. s., Doprastav, a. s., Strabag, a. s., a Metrostav SK, a. s.

Tunely Ovčiarsko a Žilina
Na úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka súčasťou stavby sú dva tunely: Ovčiarsko (2367 m) a Žilina (651 m). Na tuneli Ovčiarsko prebieha razenie zo západného portálu, kde v severnej tunelovej rúre je vyrazených 776 m v kalote a v južnej tunelovej rúre 690 m v kalote. Na východnom portali začalo samotné razenie. V severnej tunelovej rúre je vyrazených 33 m v kalote a južnej tunelovej rúre 5 m v kalote. V tuneli Žilina prebieha razenie od západného portálu. V súčasnosti je vyrazených 46 m. Na východnom portáli prebieha zaisťovanie portálovej steny. Stavbu realizuje združenie Doprastav, a. s.,Váhostav – SK, a. s., Strabag, a. s. a Metrostav SK, a. s.

Tunel Čebrať
Na úseku D1 Hubová – Ivachnová , ktorej súčasťou je tunel Čebrať (1994 m), v súčasnosti prebieha razenie od východného portálu. V severnej tunelovej rúre je vyrazených 150 m a v južnej tunelovej rúre 150 m. V súčasnosti sú práce na tuneli pozastavené. Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností OHL ŽS, a .s., a Váhostav – SK, a. s.

Tunel Považský Chlmec
Na úseku D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno, ktorého súčasťou je tunel Považský Chlmec (2250 m) došlo k začatiu prác 30. 6. 2014. V súčasnosti prebieha razenie od stredového portálu na obe strany v oboch rúrach. Je vyrazených 126 m a 16 m v kalote v severnej tunelovej rúre a 116 m a 10 m v južnej tunelovej rúre. Razenie prebieha aj od západného portálu. Je vyrazených 58 m v severnej tunelovej rúre a 52 m v južnej tunelovej rúre. Zhotoviteľom stavby je združenie Eurovia a. s., Hochtief a. s. a Stavby mostov Slovakia, a. s.

Tunel Višňové
S výstavbou tunela Višňové (7500 m), ktorý je súčasťou úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, sa začalo dňa 27. 6. 2014. Zhotoviteľom úseku je združenie firiem Salini Impregilo S. p. A a Dúha, a. s. Začatie razičských prác sa predpokladá v druhej polovici mája 2015.

 

AKTUALITY Z PODZEMNÍCH STAVEB V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE
(stav k lednu 2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

Prodloužení trasy metra V.A
Na nově budované trase metra V.A, která spojí stávající stanici Dejvická s novou stanicí Nemocnice Motol, byly dokončeny veškeré stavební a technologické práce. V současné době se odstraňují vady a nedodělky z přejímacích řízení jednotlivých stavebních oddílů. Probíhají komplexní zkoušky výtahů, eskalátorů, zabezpečovacího zařízení a všech technologicky vzájemně propojených celků.
V celé trase proběhlo začátkem ledna broušení kolejnic s následným mytím traťových tunelů, které se nejprve čistí mechanicky a potom mokrým způsobem tak, aby bylo vše hotovo a připraveno pro zkušební jízdy vlakovou soupravou s revizními techniky dne 10. 2. 2015.
Ve věci zkušebního provozu stavby byly ustanoveny hlavní a dílčí odborné skupiny, které posoudí způsobilost stavby pro ověřovací provoz. Odborných skupin bylo ustanoveno pět – elektrotechnická (silnoproud a slaboproud), strojní, stavební, skupina traťového hospodářství a dopravní skupina. Až toto testování skončí, vyšle Dopravní podnik během března na koleje další soupravy a zahájí tak vlastní ověřovací provoz, který již s výjimkou nepřítomnosti cestujících bude odpovídat provozu reálnému.
Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám se úspěšně dokončují také povrchové úpravy v okolí stanic, chodníky a přilehlé komunikace.
Závěrem si připomeňme, že stavba byla zahájena v roce 2010 a celková délka nové trasy je 6134 metrů včetně 4 nových stanic.

Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Na stavbě „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ část tunely Ejpovice probíhala od listopadu 2014 montáž tunelovacího stroje EPBM, který byl vyroben německou firmou Herrenknecht. Stroj má průměr téměř 10 m, váží 1800 t a dosahuje délky 110 m. Jednou z jeho zajímavých vlastností je schopnost se v průběhu ražeb přestavovat do režimu stroje vhodných pro podmínky ražeb prováděných jak v měkkých, tak i v tvrdých horninách. Konec ledna pak byl již věnován přejímacím a závěrečným zkouškám.
Dne 23. 1. 2015 tak mohl proběhnout slavnostní křest tunelovacího stroje, který dostal jméno Viktorie. Součástí aktu slavnostního křestu bylo i vysvěcení a uložení sošky sv. Barbory do výklenku stěny vjezdového portálu, ze kterého budou v prvních lednových dnech tohoto roku zahájeny ražby jižní tunelové trouby. Věřme, že sv. Barbora, patronka všech tunelářů splní svůj úkol a bude na stráži po celou dobu realizace projektu.
Tunely Ejpovice obsahují dva jednokolejné tunely každý délky cca 4150 m, což budou po jejich dokončení nejdelší železniční tunely v ČR.
Před vlastním zahájením ražeb byl dne 24. 1. 2015 na stavbě uspořádán také den otevřených dveří, kdy měla široká veřejnost možnost seznámit se s Viktorií a vlastní technologií ražeb, která bude použita pro ražbu Ejpovických tunelů. Dne otevřených dveří se zúčastnilo asi 8000 návštěvníků.

Dálnice D8 – 0805 Lovosice – Řehlovice
V tunelu Prackovice se dokončuje provozně technický objekt a byly zahájeny přípravné práce pro montáž technologického vybavení tunelu. Na povrchu byly zahájeny nezbytné zabezpečovací a sanační práce jako stabilizační násyp a odvodnění prostoru nad zárubní zdí.
V tunelu Radejčín probíhají práce na stavební části provozně technického objektu. Oba tunely jsou již vybaveny sjednocujícím a ochranným nátěrem definitivního ostění tunelu a jsou tak stavebně vlastně dokončeny.
Zhotovitel dokončuje dokumentaci technologického vybavení obou tunelů Prackovice a Radejčín a v současné době také obdržel od objednatele pokyn k zahájení prací na stavebních objektech, které byly z důvodu legislativní nouze zatím pozastaveny.

Průzkumná štola pro Radlickou radiálu Jihozápadní město – Smíchov
V současné době na stavbě průzkumné štoly pro Radlickou radiálu probíhají ražby první výhybny ve staničení 257 m (174,5 vyražených metrů od šachty). Ražba štoly doposud prošla pod ulicí Ke Sklárně, pod Městským okruhem, tratí ČD, ulicí Křížová a ulicí Nový Zlíchov. Na konci prosince byly provedeny presiometrické zkoušky ve štole v prvních dvou profilech. Souběžně s ražbou probíhají i průzkumné práce na povrchu v rozsahu celé trasy plánované Radlické radiály.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Tunel Šibenik
Na stavbe diaľničného tunela Šibenik dĺžky 588 m bolo dokončené betónovanie sekundárneho ostenia. V súčasnosti prebieha úprava sekundárneho ostenia a jeho následný náter. Zároveň sa buduje pochôdzna vrstva chodníkov. Na portáloch sa budujú havarijné nádrže a vodovodné šachty. Tunel Šibenik bude súčasťou úseku diaľnice D1 Jánovce – Jablonov celkovej dĺžky 9,5 km. Zhotoviteľom stavby je združenie Eurovia SK, a. s., Eurovia CS, a. s., Stavby mostov Slovakia, a .s. Ukončenie stavby a uvedenie diaľničného úseku do prevádzky sa predpokladá v roku 2015.

Tunely Poľana a Svrčinovec
Na stavbe úseku diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité súčasťou stavby sú aj tunely Poľana (890 m) a Svrčinovec (445 m).V súčasnosti je na tuneli Poľana vyrazených 265 m kaloty, 209 m lavice a 160 m dna. Razenie sa realizuje od západného portálu. Na východnom portáli prebiehajú práce na zárubnom múre. V tuneli Svrčinovec je v súčasnosti vyrazených 95 m v kalote, 65 m v lavici a 48 m dna od západného portálu. Na východnom portáli prebieha odkop 1. kotevnej úrovne. Výstavbu úseku zabezpečuje združenie štyroch spoločností: Váhostav – SK, a. s., Doprastav, a. s., Strabag, a. s., a Metrostav SK, a. s.

Tunely Ovčiarsko a Žilina
Na úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka súčasťou stavby sú dva tunely: Ovčiarsko (2367 m) a Žilina (651 m). Na tuneli Ovčiarsko prebieha razenie zo západného portálu, kde v severnej tunelovej rúre je vyrazených 446 m v kalote a v južnej tunelovej rúre 379 m v kalote. Na východnom portáli dochádza k sanácii. V tuneli Žilina prebieha razenie od západného portálu. V súčasnosti je vyrazených 44 m. Na východnom portáli prebieha zaisťovanie portálovej steny. Stavbu realizuje združenie Doprastav, a. s.,Váhostav – SK, a. s., Strabag, a. s. a Metrostav SK, a. s.

Tunel Čebrať
Na úseku D1 Hubová – Ivachnová , ktorej súčasťou je tunel Čebrať (1994 m), v súčasnosti prebieha razenie od východného portálu. V severnej tunelovej rúre je vyrazených 139,5 m a v južnej tunelovej rúre 47 m. Zhotoviteľom stavby je združenie spoločností OHL ŽS, a. s., a Váhostav – SK, a. s.

Tunel Považský Chlmec
Na úseku D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno, ktorého súčasťou je tunel Považský Chlmec (2250 m) došlo k začatiu prác 30. 6. 2014. V súčasnosti vrcholia projekčné práce na samotnom tuneli. Predpokladané začatie razenia tunela Považský Chlmec je plánované na február 2015. Zhotoviteľom stavby je združenie Eurovia a. s., Hochtief a. s. a Stavby mostov Slovakia, a. s.

Tunel Višňové
S výstavbou tunela Višňové (7500 m), ktorý je súčasťou úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, sa začalo dňa 27. 6. 2014. Zhotoviteľom úseku je združenie firiem Salini Impregilo S.p.A a Dúha, a. s. V súčasnosti prebiehajú projekčné práce na samotnom tuneli. Začiatok výstavby sa predpokladá na jar roku 2015.